Nga Miranda Sadiku

Betimi i babait të mjekësisë Hipokratit, që është një tekst i shkurtër që përbën një kod sjelljeje, të cilit në të ardhmen do të duhej t’i përmbaheshin të gjithë mjekët, respektohet edhe sot.
Ndër të tjera në të theksohet “përgjegjësia etike e mjekëve ndaj pacientëve”, çka nënkupton lidhjen e besimit që i sëmuri ka kur shkon tek mjeku.

Sot më shumë se kurrë e gjithë bota e ka kthyer vëmendjen tek mjeku dhe me të drejtë. Ndërsa Ministria e Shëndetësisë i bën thirrje mjekëve dhe infermierëve të jenë në gatishmëri në këto ditë të vështira, shumë i janë përgjigjur thirrjes me qëllim që të shpëtojmë sa më shumë jetë dhe ti vijmë në ndihmë njëri-tjetrit qoftë edhe psikoligjikisht duke i ndihmuar njerëzit në këto ditë paniku.

Një nga këta mjekë është edhe specialisti kirurg i ORL në Elbasan, Mina Kallajxhiu.

Në ditë normale puna e tij me pacientët është voluminoze. Me një përvojë të gjatë prej 35 vjetësh në këtë profesion, ai është një nga mjekët e parë që nuk iu tremb COVID -19, por kërkoi nga stafi i infermierëve dhe mjekëve që të jenë në gatishmëri 24 orë dhe t’i përgjigjen në kohë rekord pacientëve.

“Nuk më tremb korona, kam punuar prej 5 vitesh në Dëshiranin e largët, kam kuruar TBC dhe antraksin, besoj se kam fituar imunitet në vitet kur higjena nuk ishte si ajo e ditëve të sotme. Do të jem pranë pacientëve të mi si këtu në Klinikën e Specialiteteve ashtu edhe në spital”.

Kështu pohon mjeku kirurg Mina Kallajxhiu, teksa e sheh në krye të detyrës dhe pas derës së kabinetit të tij janë pacientët që presin për t’u vizituar.

“Nuk ka frikë, por siguri në vetvete, respekt për jetët tona dhe higjienë maksimale”, – shton ai.

Mjeku kirurg i bën thirrje të gjithë mjekëve, komunitetit të tij që i ka shërbyer prej 35 vitesh që në këto ditë të vështira të ndihmojmë njëri-tjetrin sa më shumë.

“Jam i gatshëm të shërbej në çdo orë të ditës dhe natës, të qetësoj pacientët e mi dhe t’i kuroj ato me seriozitetin e një mjeku dhe jo vetëm. Do të vijoj punën time deri në fund të kësaj historie misterioze pa frikë, por me profesionalizëm”, – shprehet Kallajxhiu.

Duke respektuar etikën e një mjeku profesionalist, ai kërkon nga qytetarët optimizëm dhe paqe tek zemrat e tyre.

“Frika është për të dobëtit, trimëria e shëndetit është fitore për të gjithë ne”, shton mjeku kirurg Mina Kallajxhiu.

The pledge of the father of medicine to Hippocrates, which is a short text that constitutes a code of conduct that all physicians would have to adhere to in the future, is still respected today.
Among other things, it emphasizes the “ethical responsibility of physicians towards patients”, which implies linking the belief that the patient has when going to the doctor.

Today more than ever the whole world has turned its attention to the doctor and rightly so. While the Ministry of Health calls on doctors and nurses to be on alert in these difficult days, many have responded to the call in order to save as many lives as possible and to help each other, even psychologically, by helping people in their lives. these days of panic.

One of these doctors is the ORL Elbasan surgeon specialist Mina Kallajxhiu.

On normal days his work with patients is voluminous. With over 35 years of experience in the profession, he is one of the first physicians to not be afraid of COVID-19, but urged the staff of nurses and physicians to be on standby 24 hours and respond in record time patients.

“I am not scared of coronas, I have been working for 5 years in Distant Desire, I have cured TBC and anthrax, I believe I have gained immunity in the years when hygiene was not the same as today. I will be with my patients here both in the Specialty Clinic and in the hospital. ”

So says surgeon Mina Kallajxhiu as she sees him in the line of duty and behind the door of his cabinet are the patients waiting to be visited.

“There is no fear, but security in itself, respect for our lives and maximum hygiene,” he adds.

The surgeon urges all doctors, his community that has served him for 35 years to help each other in these difficult days.

“I am ready to serve at any hour of the day and night, to calm my patients and treat them with the seriousness of a doctor and not only. I will continue my work until the end of this mysterious story without fear, but with professionalism ”, says Kallajxhiu.

Respecting the ethics of a professional physician, he urges citizens to have optimism and peace in their hearts.

“The fear is for the weak, the bravery of health is a victory for all of us,” adds surgeon Mina Kallajxhiu.