Përhapja e koronavirusit në mbarë botën ka shtuar frikën nëse paraja cash është një burim i mundshëm i kalimit të infeksionit. Kjo frikë është e shtuar sidomos për Shqipërinë, që ka një ekonomi të orientuar nga cash dhe 22% e parasë qarkullon jashtë kanaleve bankare, niveli më i lartë në Europë.

Në një letër zyrtare që Shoqata Ndërkombëtare e Monedhave i ka dërguar Organizatës Botërore të Shëndetësisë thuhet se virusi nuk po transmetohet nga kartëmonedhat.

Në letër thuhet: “Shoqata Ndërkombëtare e Valutave ICA mirëpret tërheqjen e rekomandimeve të OBSH-së për të shmangur kartëmonedhat dhe për të paguar pa para për shkak të virusit COVID-19. Nuk ka prova që kartëmonedhat janë më të ndotura se çdo sipërfaqe tjetër dhe mendimi mbizotërues midis ekspertëve mjekësorë është se virusi nuk po transmetohet nga kartëmonedhat.

Të gjitha sipërfaqet mund të mbajnë virusin COVID-19 ose ndonjë bakter dhe virus tjetër. Kjo përfshin natyrisht kartëmonedhat; Dhe kartat; Dhe telefonat; Tavolinat; Tastiera e kompjuterit; Karrocat e blerjeve; Të gjitha pajisjet, ku njerëzit shënojnë në PIN-et e tyre; Butonat e ashensorit; Mbështjellës ushqimesh; Lista është e pafund.

Veçimi i kartëmonedhave është i rastësishëm. Disa banka qendrore, ekspertë të parave, nuk shohin asnjë provë për kartëmonedhat, që transmetojnë virusin. E njëjta vlen edhe për ekspertët mjekësorë, p.sh. Prof Jürgen Haas, drejtuesi i mjekësisë për infeksione në Universitetin e Edinburgut ose Dr. Christine Tait-Burkard, një ekspert për infeksionin dhe imunitetin në Institutin Roslin në Universitetin e Edinburgh. Pikëpamja e tyre po konfirmohet nga Instituti Federal Gjerman për Vlerësimin e Riskut (BfR) dhe Instituti Gjerman-Robert-Koch, të dy thonë se nuk ka asnjë raport për infeksione nga kontakti me sipërfaqet e thata për viruset e koronës.

Edhe anëtari i Bordit Ekzekutiv të Bundesbank, Johannes Beermann ka treguar që rreziku i marrjes së koronavirusit përmes parave të gatshme është jashtëzakonisht minimal. Në një konferencë shtypi në Bundesbank, Z. Beermann vuri në dukje se “probabiliteti për t’u sëmurur nga përdorimi i parave të gatshme është më i vogël sesa nga shumë objekte të tjera të përdorura në jetën e përditshme”.

“Kartëmonedhat dhe monedhat nuk paraqesin rrezik të veçantë të infeksionit për publikun.” Ai tha se kartëmonedhat në euro ishin dizajnuar të tilla, që ndotja përmes përdorimit të përditshëm ishte minimale. Për më tepër, kartëmonedhat 5 dhe 10 €, të cilat ndryshojnë duart veçanërisht shpesh, gjithashtu kanë një shtresë mbrojtëse kundër ndotjes.

“Në 35 degët e saj, Bundesbank çdo vit përpunon mbi 14 miliardë kartëmonedha, heq kartëmonedhat e ndotura dhe i zëvendëson ato me të reja,” shpjegoi Z. Beermann.

Edhe René Gottschalk, infektiolog dhe drejtues i Zyrës së Shëndetit në Frankfurt am Main, nuk konsideron se ka ndonjë rrezik të transmetimit të koronavirusit përmes kartëmonedhave. “Në parim, është plotësisht e parëndësishme se sa kohë patogjenët mund të mbijetojnë në sipërfaqe. Ajo që është vendimtare është nëse bëhet fjalë për një kanal infeksioni ”, sqaroi ai në konferencën për shtyp.

“Coronavirus është përhapur kryesisht nga pikat e infektuara të transmetuara nga kollitja, teshtitja ose gjithashtu duke folur”, shtoi z. Gottschalk. Nëse virusi do të përhapej përmes kartëmonedhave ose sipërfaqeve të tavolinës, numri i rasteve do të ishte më i lartë, vuri në dukje ai./Monitor

The spread of coronavirus around the world has heightened fears that cash is a potential source of infection transmission. This fear is especially heightened for Albania, which has a cash-driven economy and 22% of the money circulates outside banking channels, the highest level in Europe.

An official letter sent by the International Coins Association to the World Health Organization says the virus is not transmitted by banknotes.

The letter reads: “The International Currency Association ICA welcomes the withdrawal of WHO recommendations to avoid banknotes and to pay without money due to the COVID-19 virus. There is no evidence that banknotes are more contaminated than any other surface, and the prevailing opinion among medical experts is that the virus is not transmitted by banknotes.

All surfaces can carry the COVID-19 virus or any other bacteria and viruses. This of course includes banknotes; And the cards; And the phones; tables; Computer keyboard; Shopping Carts; All devices where people enter their PINs; Elevator buttons; Food wrappers; The list is endless.

Banknote separation is a coincidence. Some central banks, money experts, see no evidence of banknotes transmitting the virus. The same applies to medical experts, e.g. Prof Jürgen Haas, head of infectious medicine at the University of Edinburgh or Dr. Christine Tait-Burkard, an expert on infection and immunity at the Roslin Institute at the University of Edinburgh. Their view is being confirmed by the German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) and the German-Robert-Koch Institute, both saying there is no report of infections from dry surface contact for coronary viruses.

Even Bundesbank Executive Board member Johannes Beermann has shown that the risk of getting coronavirus through cash is extremely minimal. At a press conference at the Bundesbank, Mr Beermann noted that “the probability of becoming ill from using cash is lower than many other objects used in everyday life”.

“Banknotes and coins do not pose a particular risk of infection to the public.” He said euro banknotes were designed such that pollution through daily use was minimal. Furthermore, the 5 and 10 € banknotes, which change hands frequently, also have a protective coating against contamination.

“In its 35 branches, the Bundesbank processes over 14 billion banknotes annually, removes contaminated banknotes and replaces them with new ones,” Mr Beermann explained.

Even René Gottschalk, an infectologist and head of the Frankfurt am Main Health Office, does not consider there is any risk of coronavirus transmission through banknotes. “In principle, it is completely irrelevant how long the pathogens can survive on the surface. What is crucial is whether it is an infection channel, “he explained at a news conference.

“Coronavirus is mainly spread by infected spots transmitted by coughing, sneezing or also talking,” added Mr. Gottschalk. If the virus spread through banknotes or desk surfaces, the number of cases would be higher, he noted.