Kohët e fundit po qarkullojnë në rrjet disa video të ndryshme nga e gjithë bota dhe vendi ynë, ku në vendin ku njerëzit kanë bërë vaksinën në krahë afrojnë një magnet apo monedhë metalike, të cilat në mënyrë të çuditshme ngjiten.

Për të vërtetuar se këto fakte nuk janë aspak të vërteta, ishte sot i ftuar në studion e “Wake Up” mjeku i njohur, Ilir Alimehmeti. Ky i fundit u shpreh se është diçka e rreme.

“Është diçka e rreme. E ata që e kanë bërë këtë eksperiment dhe u ka ngjitur magneti të shtojnë edhe një fazë tjetër. Aty ku keni bërë provën ta lyeni me pudër fëmijësh. Lyejni zonën, e të gjithë e dinë se pudra shërben për thithjen e lagështirës dhe yndyrës në lëkurën e fëmijëve. Dhe provojeni prap a ngjit monedha. E do kuptoni se nëse do kishte qenë magnet, monedha do vijonte të ngjiste. Po të jetë lagështirë, yndyrë apo lëndë tjetër ngjitëse që prodhon lëkura e njeriut, atëherë kjo do zhdukej.

Është një dukuri fizike, klasike. Një objekt i vogël me peshë relativisht të vogël me një sipërfaqe të rrafshët, me një tjetër sipërfaqe të rrafshët por tashmë elastike si lëkura, që ka edhe lagështirë, yndyrë, lëndë të tjera ngjitëse që prodhon vetë. E që nuk është njësoj gjithë ditën lëkura, ka pjesë ku djersitësh më shumë. Për ta hedhur poshtë këtë e provon, një dukuri e njohur fizike, që nuk ka lidhje me vaksinën. Në mënyrë absolute nuk ka asgjë të tillë, nuk ka një magnet brenda. Për vaksinat ka pas gjithmonë teori të shumta, jo vetëm nga njerëzit. Janë vaksina me autorizim të emergjencës, nuk kanë aprovim të plotë, por nuk përmbajnë lëndë magnetike”, sqaroi mjeku i njohur.

Recently, several different videos are circulating on the network from all over the world and our country, where in the place where people have made the vaccine in their arms, they approach a magnet or a metal coin, which strangely sticks.

To prove that these facts are not true at all, the well-known doctor, Ilir Alimehmeti, was invited today to the studio of “Wake Up”. The latter said it was something false.

“It simply came to our notice then. And those who have done this experiment and the magnet has been attached to them add another phase. Where you did the test, apply baby powder. Lubricate the area, and everyone knows that the powder is used to absorb moisture and fat on children’s skin. And try again if the coin sticks. You will realize that if it had been a magnet, the coin would have continued to climb. If it were moisture, fat or other adhesive produced by human skin, then this would disappear.

It is a physical, classical phenomenon. A small object of relatively light weight with a flat surface, with another flat but already elastic surface like leather, which also has moisture, fat, other adhesives that it produces itself. And the skin is not the same all day, there are parts where you sweat more. To disprove this he proves it, a known physical phenomenon, unrelated to the vaccine. There is absolutely nothing like that, there is no magnet inside. There have always been many theories about vaccines, not just from humans. They are vaccines with emergency authorization, they do not have full approval, but they do not contain magnetic substances “, explained the well-known doctor.