PD Elbasan reagon sërish në lidhje me projektin e rikonstruksionit të bashkisë Elbasan.

Duke e nisur me slloganin “Çdo Partia, bën bashkia”, Sekretari i PD Blendi Himçi ka lëshuar akuza të forta ndaj PS që mbron me çdo kusht këtë projekt. Ai e ka cilësuar gënjeshtër deklaratën e bashkisë se ky projekt është miratuar që në kohën e kryeministrit Sali Berisha.
Himçi deklaroi se në vitin 29.12. 2016 në pikën 6 theksohet hyrja në fuqi e vendimit që shfuqizon vendimet e mëparshme të qeverisë Berisha nga qeveria Rama për qendrën e qytetit të Elbasanit.

Bërja publike e vendimeve të vjetra për rregullimin e territorit sipas tij janë mashtrime.

Gjithashtu ai ka hedhur poshtë faktin se ky projekt është miratuar nga këshilltarët e djathtë. “Akuzohemi se këshilltarët e djathtë kanë miratuar këto vendime. Këshilli bashkiak nuk miraton vendime të KRRT ai ka miratuar vetëm nismën për hartimin e planit të përgjithshëm vendor”, deklaroi Himçi.

Himçi ka denoncuar me prova pozicionin ku projekti përfshin ndërtimin e kullave të bashkisë.

Ai i është drejtuar sërish kryebashkiakut Gledian Llatja duke i thënë se ka shkelur rëndë ligjin.

Gjithashtu ai i ka kërkuar që të sqarojë se përse ka detyruar përgjegjësen e sektorit të urbanistikës të japë dorëheqjen vetëm pse nuk firmosën këto dokumenta.

Ja deklarata e Himçit:

DP Elbasan reacts again regarding the reconstruction project of the municipality of Elbasan.

Starting with the slogan “Every Party, the municipality does”, PD Secretary Blendi Himçi has issued strong accusations against the SP that defends this project at all costs. He called the statement of the municipality that this project has been approved since the time of Prime Minister Sali Berisha a lie.
Himçi stated that in 29.12. 2016, point 6 emphasizes the entry into force of the decision that repeals the previous decisions of the Berisha government by the Rama government for the city center of Elbasan.

Making public the old decisions for the regulation of the territory, according to him, are frauds.

He also rejected the fact that this project has been approved by right-wing councilors. “We are accused that the right-wing councilors have approved these decisions. The municipal council does not approve decisions of the CRT, it has only approved the initiative for drafting the general local plan “, declared Himçi.

Himçi has denounced with evidence the position where the project includes the construction of municipal towers.

He addressed the mayor Gledian Llatja again, saying that he had seriously violated the law.

He also asked them to explain why he forced the head of the urban planning sector to resign only because they did not sign these documents.

Here is Himçi’s statement: