Partia Demokratike ka reaguar për bashkpunëtorët e Sigurimit në Policinë e Shtetit.

Ish deputetei Kleviz Balliu tha në një deklaratë për mediat se ‘gjatë qeverisjes së Edi Ramës, policia është urdhëruar të jetë më e dhunshme ndaj qytetarëve dhe të drejtat e tyre janë shkelur në mënyrë të vazhdueshme, sepse Policia e Shtetit sot drejtohet nga Sigurimi i Shtetit i diktaturës komuniste”.

DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE, KLEVIS BALLIU

Gjatë qeverisjes së Edi Ramës, policia është urdhëruar të jetë më e dhunshme ndaj qytetarëve dhe të drejtat e tyre janë shkelur në mënyrë të vazhdueshme, sepse Policia e Shtetit sot drejtohet nga Sigurimi i Shtetit i diktaturës komuniste.

Përfshirja në polici e oficerëve dhe bashkëpunëtorëve të Sigurimit të Shtetit enverist me mision shtypjen e lirisë dhe drejtave të njeriut është një akt antikushtetues dhe antiligjor.

Në asnjë Polici të vendeve të ish lindjes komuniste nuk ka ndodhur ky fenomen. Edhe në Shqipëri ndalohet me ligj që uniformën e policit ta veshë një person që i ka shërbyer Sigurimit të Shtetit. Por ndryshe, nga vendet e tjera europiane, në Shqipëri ligjin e bën Maliqi.

Sigurimsat që i shërbejnë pushtetit të Edi Ramës emërohen në kupolën e Policisë së Shtetit. Ligji i vettingut në polici shkelet plotësisht për të mbrojtur këta sigurimsa, siç është rasti i zëvendësdrejtorit të Përgjithshëm të Policisë Gjovalin Loka dhe siç janë përgatitur të bëjnë me disa të tjerë.

• XHAVIT SHALA

• GANI ZENELI

• BESNIK SHEHAJ

• ARTAN SHKEMBI

• XHEVAHIR KARAJ

• NIKOLL RICA

• ILIRJAN MANDRO

• YLLI VASILI

• MEHDI ÇANGA

• KASTRIOT SKENDERAJ

• KRENAR MUÇO

• ARJAN FERI

• ANDON MARKO

• SADRI RAMÇAJ

• AGIM HOXHA

• BEDRI HASANAJ

• BILAL SEMANAJ

• MYSERET HASANBELLI

• ZIJA SULAJ

Lista është shumë më e gjatë, por këta janë të gjithë këta janë në poste kyçe në Policinë e Shtetit që kanë mbaruar Shkollën e Sigurimit, ku mësohej zbulimi, hetimi, përndjekja dhe tortura, ndaj kundërshtarëve të regjimit diktatorial komunist. Janë bashkëpunëtorë dhe oficerë të Sigurimit të Shtetit, arma kryesore e diktaturës kundër lirisë.

Bashkëmoshatarët e mi dhe ata më të rinj se unë, që kane lindur pas 90-ës, duhet ta dinë se këta që sot mbajnë uniformën e policit, në kohën e diktaturës quheshin “punëtorë partie”.

Edhe sot, ata nuk kanë prioritet të luftojnë krimin apo të garantojnë sigurinë publike. Nën drejtimin e tyre, policia i ka shërbyer vendimit strategjik të partisë në pushtet për të forcuar krimin e organizuar më të cilin bashkëqeveris.

Nën drejtimin e qeverisë në ikje të Edi Ramës, janë shkelur standardet e ndërtimit të një Policie për një vend demokratik dhe në këto tetë vjet, ajo është shndërruar në një dorë të zgjatur të partisë shtet.

Me qeverisjen e vendit nga Partia Demokratike, ligji do të zbatohet dhe sigurimsat e diktaturës nuk do të ketë vend në policinë e shtetit. Ne do t’i vendosim standardet e munguara europiane, duke ndërtuar një polici të denjë për shërbimin ndaj qytetarëve!

The Democratic Party has reacted to the Security collaborators in the State Police.

Former MP Kleviz Balliu said in a statement to the media that ‘during the rule of Edi Rama, the police have been ordered to be more violent against citizens and their rights have been continuously violated, because today the State Police is run by the State Security of the communist dictatorship ”.

DECLARATION OF THE DEMOCRATIC PARTY, KLEVIS BALLIU

During the rule of Edi Rama, the police were ordered to be more violent against the citizens and their rights were constantly violated, because the State Police today is run by the State Security of the communist dictatorship.

The involvement in the police of Enverist State Security officers and collaborators with the mission of suppressing freedom and human rights is an unconstitutional and illegal act.

This phenomenon has not happened in any police force of the former communist countries. Even in Albania, it is prohibited by law for a person who has served in the State Security to wear a police uniform. But unlike other European countries, in Albania the law is made by Maliqi.

The insurances that serve the power of Edi Rama are appointed in the dome of the State Police. The law on vetting in the police is completely violated to protect these insurances, as is the case of the Deputy General Director of Police Gjovalin Loka and as they are prepared to deal with some others.

• XHAVIT SHALA

• GANI ZENELI

• BESNIK SHEHAJ

• ARTAN SHKEMBI

• XHEVAHIR KARAJ

• NIKOLL RICA

• ILIRJAN MANDRO

• YLLI VASILI

• MEHDI ÇANGA

• KASTRIOT SKENDERAJ

• KRENAR MUÇO

• ARJAN FERI

• ANDON MARKO

• SADRI RAMÇAJ

• AGIM HOXHA

• BEDRI HASANAJ

• BILAL SEMANAJ

• MYSERET HASANBELLI

• ZIJA SULAJ

The list is much longer, but these are all key positions in the State Police that graduated from the Security School, where he was taught the detection, investigation, persecution and torture of opponents of the communist dictatorial regime. They are collaborators and officers of the State Security, the main weapon of the dictatorship against freedom.

My peers and those younger than me, who were born after the 90’s, should know that those who today wear the uniform of a police officer, during the dictatorship were called “party workers”.

Even today, they have no priority in fighting crime or guaranteeing public safety. Under their leadership, the police have served the strategic decision of the ruling party to strengthen the organized crime with which it co-governs.

Under the leadership of the outgoing government of Edi Rama, the standards of building a Police for a democratic country have been violated and in these eight years, it has become an extended hand of the state party.

With the Democratic Party governing the country, the law will be enforced and the dictatorship’s insurance will have no place in the state police. We will set the missing European standards, building a police worthy of serving the citizens!