Eksperti i arsimit, Ndriçim Mehmeti ka deklaruar se mesazhet e Ministres së Arsimit drejtuar mësuesve janë denigruese dhe tregojnë cinizëm.

Eksperti i arsimit, Ndriçim Mehmeti ka deklaruar se mesazhet e Ministres së Arsimit drejtuar mësuesve janë denigruese dhe tregojnë cinizëm.

Në një mesazh dërguar mësuesve të cilët do të marrin pushimet, Shahini shkruan se opozita poston gënjeshtra, pasi në asnjë moment ajo nuk i ka quajtur mësuesit “të çmendur”.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Mehmeti shkruan se duke u dashur të shfajësohet, Shahini ia hedh fajin opozitës. Eksperti i Arsimit thotë se që nga viti 2013 mësuesit nuk kanë pasur asnjë rritje rroge, përkundrazi iu janë hequr edhe shpërblimet në fundvit.

“Kercenimi, denigrim dhe cinizem ne sms e ministres se arsimit drejtuar mesuesve.

Ministrja ne ikje Shahini, pas nje periudhe te gjate heshtje, shfaq ne tere permasen e vet, cinizmin, perçmimin dhe dengrimin ndaj mesuesve permes nje sms, se dites se djeshme.

Duke dashur te shfaqesohet per gjuhen e urrejtjes qe ka ndaj mesuesve, ministrja perbetohet se i ka “xhan”, por opozita e ka inat.

I kujtojme znj. Shahini se perkunder arritjeve dhe kujdesit te opozites se sotme, dje ne pushtet, rilindja ku ajo ben pjese, ka keto rekorde:

* Nga viti 2013 e deri ne sot, zero rritje page per mesuesit.

* U hoq shperblimi i fundvitit per mesuesit.

* U hoq transporti falas per mesuesit.

* Nuk ka shperblim mbi pagen per mesuesit e shkencave natyrore.

* Ne kulmin e pandemise ministrja urdheroi heqjen e pageses per oret kujdestari.

* Perkunder shembullit te Kosoves, qeveria dhe ministrja, nuk ofruan asnje lek per mbeshtetjen e mesuesve ne punen e tyre vetmohuese.

E fundit qe duhet te flase per mesuesit, eshte pikerisht ministrja e arsimit dhe ata qe e rrethojne ate. Ne mungese te ndjeses se thelle te pakten hesht znj. Ministre dhe mos fajeso opoziten per paaftesine tende totale”, shkruan Ndriçim Mehmeti.

 

Education expert, Ndriçim Mehmeti has stated that the messages of the Minister of Education to teachers are denigrating and show cynicism.

Education expert, Ndriçim Mehmeti has stated that the messages of the Minister of Education to teachers are denigrating and show cynicism.

In a message sent to the teachers who will take the holidays, Shahini writes that the opposition posts lies, as at no point has she called the teachers “crazy”.

Through a post on social networks, Mehmeti writes that wanting to be acquitted, Shahini blames the opposition. The Education expert says that since 2013 the teachers have not had any salary increase, on the contrary their bonuses have been taken away at the end of the year.

“Threat, denigration and cynicism in the sms of the Minister of Education addressed to teachers.

Outgoing Minister Shahini, after a long period of silence, shows in all its dimensions, cynicism, contempt and denunciation of teachers through an sms, from yesterday.

Wanting to appear for the language of hatred she has towards teachers, the minister swears that she has a “boyfriend”, but the opposition is angry with her.

We remember Mrs. Shahini that despite the achievements and care of today’s opposition, yesterday in power, the renaissance in which it is part, has the following records:

* From 2013 until today, zero salary increase for teachers.

* The end-of-year bonus for teachers was removed.

* Free transportation for teachers was removed.

* There is no salary bonus for science teachers.

* At the height of the pandemic the minister ordered the abolition of the payment for tutoring hours.

* Despite the example of Kosovo, the government and the minister did not offer any money to support teachers in their selfless work.

The last to talk about teachers is the Minister of Education and those around her. In the absence of a deep apology, at least Mrs. “Minister and do not blame the opposition for your total incompetence”, writes Ndriçim Mehmeti.