Vendimi i rëndësishëm i PD, hapet procesi i perzgjedhjes se kandidateve per deputetë nga anëtarësia.

Partia Demokratike fillon nga sot perzgjedhjen e kandidateve per deputetë duke shenuar keshtu “de facto” edhe nisjen e fushatës elektorale.

Kryesia e Partisë Demokratike miratoi menyren e perzgjedhjes se kandidateve per deputetë, ku rolin kryesor e ka anetarsia. Ky eshte nje nga hapat me te rendesishem qe ndermerr nje parti politike ne shqiperi bazuar ne praktikat me te mira te demokratike , përmes te cilit fuqizohet anëtarësia, rritet roli I saj dhe garantohet nje lidhje dhe llogaridhenie e forte mes te zgjedhurve dhe anëtarit te partise. Per here te pare do te ngrihet nje komision I vleresimit te kandidaturave.

Rregullat dhe parimet mbi te cilat do te kryehet perzgjedhja e kandidateve ndahen ne kater faza.

1. Identifikimi dhe propozimi i kandidatëve nga anëtarët. Çdo anëtar ka të drejtën e propozimit të një kandidati. Edhe ata individë qe nuk jane propozuar nga anëtarësia, kane te drejten e vetëpropozimit.

2. Verifikimi dhe seleksionimi i kandidatëve nga Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve.

3. Konsultimi i listes se kandidatëve potencialë nga anëtarësia me parimin 1 anëtar, 1 votë.

4. Zyrtarizimi i listës nga Kryesia e partisë dhe miratimi nga Këshilli Kombëtar.

Permes ketij procesi PD garanton nje proçes te hapur per te gjithe ata qe duan te jene pjese e gares, pa asnje paragjykim dhe bazuar mbi rregulla dhe norma transparente. Te vetmit qe nuk do te mund te jenë pjese e gares jane personat qe jane subjekt I ligjit te dekriminalizimit, kane qene funksionarë te larte para viteve 90 apo bashkepunetore te sigurimit te shtetit. Grate, te rinjte, te perndjekurit dhe pronaret do te kene nje perfaqesim dinjitoz ne listen e deputeteve te PD

Kryetari I PD Lulzim Basha jeteson nje premtim te tij per hapjen dhe demokratizimin e partise dhe fuqizimin e rolit te anetaresise ne vendimarrjet me te rendesishme politike.

Duke marrë vendimet më të rëndësishme me anëtarësinë, PD jep shembullin e saj se si do te jete vendimarrja e saj ne qeverisjen e vendit.

The important decision of the Democratic Party opens the process of selecting candidates for MPs from the membership.

The Democratic Party starts today the selection of candidates for deputies, thus marking “de facto” the start of the election campaign.

The leadership of the Democratic Party approved the way of selecting the candidates for deputies, where the main role is played by the membership. This is one of the most important steps taken by a political party in Albania based on best democratic practices, through which membership is strengthened, its role is enhanced and a strong connection and accountability between the elected and the party member is guaranteed. For the first time, a commission will be set up to evaluate the candidacies.

The rules and principles on which the selection of candidates will be performed are divided into four stages.

1. Identification and nomination of candidates by members. Each member has the right to propose a candidate. Even those individuals who have not been nominated by the membership have the right to self-promotion.

2. Verification and selection of candidates by the Commission for the Evaluation of Candidates.

3. Consultation of the list of potential candidates from the membership with the principle 1 member, 1 vote.

4. Officialization of the list by the Party Presidency and approval by the National Council.

Through this process, the DP guarantees an open process for all those who want to be part of the race, without any prejudice and based on transparent rules and norms. The only ones who will not be able to be part of the race are the people who are subject to the decriminalization law, have been senior officials before the 1990s or state security collaborators. Women, young people, the persecuted and the owners will have a dignified representation in the list of PD deputies

DP leader Lulzim Basha lives up to his promise to open and democratize the party and strengthen the role of membership in the most important political decisions.

Taking the most important decisions with the membership, the DP gives its example of what its decision-making will be in governing the country.