Sekretari Ligjor në Partinë Demokratike Çlirim Gjata ka reaguar në lidhje me arrestimin e publicistit Henri Çili dhe ka i ka drejtuar disa pyetje policisë së shtetit në lidhje me zyrtarët e lartë të Drejtësisë të përfshirë në këtë dosje.

“Arrestimi i një grupi të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale të ushtrimit të paligjshëm ndaj një zyrtari të lartë të drejtësisë ka nxjerrë edhe një herë në pah standardet e dyfishta të policisë dhe të drejtësisë në Shqipëri.

Në paradën e leximit të emrave dhe veprave penale të rreth 30 të ndaluarve, drejtori i përgjithshëm i policisë shmangu identifikimin e zyrtarit të lartë të drejtësisë, i cili, sipas prokurorisë, ka premtuar favore për gjykimin e dosjes në Gjykatën e Lartë.

Emri i këtij zyrtari nuk përmendet as në materialet e përgatitura nga prokuroria. Mes të tjerash, thuhet se një drejtues i një organi të lartë të drejtësisë ka premtuar shqyrtimin tek 50 çështjet e para të dosjes, për të cilën prokuroria thotë së është ndërhyrë në mënyrë të paligjshme.

Emri i atij që në dokumenta identifikohet si drejtues i një organi të lartë të drejtësisë mbetet mister.

Policia dhe prokuroria kanë detyrimin të informojnë opinionin publik:

1- Kush është zyrtari i lartë i sistemit të drejtësisë i përfshirë në këtë dosje?
2- Pse po mbahet i fshehtë emri i tij?
3- Pse u kryen ndalimet përpara se drejtuesi i organit të lartë të drejtësisë të kryente takimin e radhës në mars, siç thuhet në dosje?

Aktualisht, në sistemin e drejtësisë janë vetëm dy persona që kanë lidhje me Gjykatën e Lartë, ku do të shqyrtohet dosja për të cilën prokuroria pretendon se ka patur ndikim të paligjshëm.

Ata janë:

1. Ardian Dvorani, aktualisht i vetmi anëtar funksional i Gjykatës së Lartë, drejtues i Këshillit të Lartë të Drejtësisë.
2. Sokol Sadushi, kandidat pa rival për Gjykatën e Lartë, emërimi i të cilit pritet të ndodhë në mars. Sokol Sadushi, i cili udhëhoqi reformën në drejtësi si ekspert i lartë, është drejtor i Shkollës së Magjistraturës, një organ i lartë i sistemit të drejtësisë.

Sot është koha që policia dhe prokuroria të zbulojë identitetin e funksionarit të lartë të drejtësisë.

Drejtësia nuk mund të bëhet me disa standarde. Drejtësi është kur të gjithë, pavarësisht pozitës së tyre, lidhjeve dhe shërbimeve për kryeministrin, vihen përpara drejtësisë.“- tha Gjata.

The Legal Secretary of the Democratic Party of Liberation Gjata has reacted to the arrest of publicist Henri Chili and has directed some questions to state police regarding senior Justice officials involved in the file.

“The arrest of a group suspected of involvement in criminal activity of unlawful exercise against a senior justice official has once again highlighted the double standards of police and justice in Albania.

In the parade of reading the names and offenses of some 30 detainees, the director general of police avoided identifying a senior justice official who, according to the prosecution, had promised favors for the trial of the file in the High Court.

The name of this official is not even mentioned in the materials prepared by the prosecution. Among other things, it is said that a senior justice official has promised to review the first 50 cases of the file, which the prosecution says was illegally interfered with.

The name of the one identified in the documents as the head of a high body of justice remains a mystery.

The police and the prosecution have an obligation to inform the public:

1- Who is the senior justice system official involved in this file?
2- Why is his name kept secret?
3- Why were the bans made before the head of the supreme justice body held its next meeting in March, as stated in the file?

Currently, there are only two persons related to the Supreme Court in the justice system, where the file for which the prosecution claims to have had unlawful influence will be reviewed.

They are:

1. Ardian Dvorani, currently the only functioning member of the Supreme Court, head of the High Council of Justice.
2. Sokol Sadushi, a rival candidate for the Supreme Court, whose nomination is expected in March. Sokol Sadushi, who led the reform of justice as a senior expert, is the director of the School of Magistrates, a senior body of the justice system.

Today is the time for the police and prosecution to reveal the identity of the senior justice official.

Justice cannot be done by some standards. Justice is when everyone, regardless of their position, connections and services to the prime minister, is brought to justice, ”said Gjata.