Anulimi i mbrëmjes së maturës nuk është pritur dhe aq mirë për maturantët, të cilët kishin ëndërruar ti përmbyllnin ndryshe tre vite shkollë. Për Report Tv disa prej gjimnazistëve tregojnë përjetimet e tyre por edhe mënyrat alternative që kanë gjetur për të festuar ndryshe.

“Maturantët do duhet të gjejnë forma të tjera për të festuar përmbylljen e tre viteve shkollë. Koronavirusi ka anuluar një nga festat më simbol të tyre, atë të mbrëmjes së maturës”.

Elia studion në gjimnazin Qemal Stafa. Ajo ka përgatitur gjithçka për të festuar denjësisht përmbylljen kësaj etape në shkollë. Ajo na tregon se si e priti lajmin për anulimin e mbrëmjes së maturës.

“Që ditën e parë që unë dhe shokët e mi kemi shkelur në këtë shkollë, ideja ka qenë festa e maturës. Jemi përgatitur që ditën e parë për festën, fustanin etj. Nuk na besohej kur morëm lajmin. Jemi shumë të zhgënjyer. Pak më parë fola me zyshën dhe ajo na tha që e vetmja mënyrë për të festuar është online”, tregon Elian.

Për Elian fustani nuk mund të ishte një zgjedhje e minutës së fundit. Ndonëse me shumë mundësi do të mbesin në dollap.

“Nuk jam tip i fustaneve të gjata dhe ekstravagante. Kam zgjehdur fustane të shkurtra. Kam shumë besim se si brez innovator që jemi do gjejmë një mënyrë ëpr të festuar mbrëmjen e maturës që fustanet mos mbeten në dollap”, shprehet ajo.

Para përhapjes së pandemisë ajo i kishte synimet e qarta, të përmbyllte me sukses tre vite shkollë dhe më pas të vazhdonte studimet për mjekësi. Tashmë, ajo të ardhmen e sheh të paqartë dhe plot pasiguri.

“Të më thojë më përpara të zhvilloje mësimin nga shtëpia, ishte diçka e mrekullueshme. Sot është shumë e vështirë, sidomos për mua që jam maturante. Më mungon çdo gjë që më parë nuk ishte aq shumë e rëndësishëm sa tani e ndjej”, na tregon Elian.

Për Arkidin përjetimet janë më të mëdha. Përveçse nuk do mund të festojë si duhet mbylljen e gjimnazit, atij i duhet të shoh godinën ku ka mësuar për kaq shumë vite të shndërruar në rrënoja.

“Kjo është hera e parë që shoh, më duket e tmerrshme. Është ai busti i Samiut që ngelet edhe duket si ikon që e gjitha por hera e fundit që e shoh”, shprehet Arkidi.

Për të, nuk është aspak e lehtë të përmbyllë këtë etapë të jetë së tij në këtë mënyrë.

“Të kthehesh nga një lloj balloje ikonë në një festim që e kalon me disa miq, duhet ta kalosh në një formë tjetër është goxha e vështirë por në fund të fundit nuk ke çfarë bën”, tha ai.

Në Shqipëri, tradita e mbrëmjes së maturës zë fill përtej viteve ’90. Një ngjarje me ngarkesë shumë e madhe emocionesh e cila finalizohen me darkën elektrizuese të maturës. Për maturantët e 2020 padyshim që do të jetë një ngjarje e shënuar, sidomos për faktin që nuk do munden dot ta festojnë.

The graduation night’s cancellation was not well received by high school graduates who dreamed of completing three years of schooling differently. For Report Tv, some of the high school students show their experiences but also the alternative ways they have found to celebrate differently.

“Graduates will have to find other ways to celebrate the end of three years of school. The coronavirus has canceled one of their most symbolic holidays, that of prom night. ”

Elia studies at Qemal Stafa Gymnasium. She has prepared everything to celebrate this school stage with dignity. She tells us how she received the news of the cancellation of the prom night.

“Since the first day that my friends and I violated this school, the idea was the prom. We have been preparing since the first day for the holiday, the dress, etc. We could not believe it when we received the news. We are very disappointed. A little while ago, I talked to my grandmother and she told us that the only way to celebrate is online “, says Elian.

For Elian, the dress could not be a last minute choice. Although most likely they will stay in the closet.

“I’m not the type of long and extravagant dresses. I chose short dresses. I am very confident that as an innovative generation that we are, we will find a way to celebrate the prom night so that the dresses do not remain in the closet “, she says.

Before the spread of pandemic, she had clear goals, to successfully complete three years of schooling, and then to continue her medical studies. Already, she sees the future as uncertain and uncertain.

“It was wonderful to be told to go home early. Today it is very difficult, especially for me to be a graduate. I miss everything that was not so important before, but now I feel it “, Elian tells us.

For Archid, the experiences are greater. In addition to not being able to properly celebrate the closing of the gymnasium, he has to look at the building where he has learned for so many years turned into ruins.

“This is the first time I’ve seen it, it seems terrible. It is the bust of Sami that remains and looks like an icon that is all but the last time I see it “, says Arkidi.

For him, it is not at all easy to conclude this stage of his being in this way.

“Going back from a kind of iconic ball to a party that you spend with some friends, you have to switch to another form, it’s pretty hard, but in the end you don’t have anything to do with it,” he said.

In Albania, the tradition of prom night begins beyond the 1990s. An event with a very large load of emotions which end with the electrifying dinner of graduation. For the graduates of 2020, it will definitely be a significant event, especially for the fact that they will not be able to celebrate it.