Shoferët e makinave janë ata që duket se do të përballen të parët me ndryshimet për shkak të përfundimit të koncensionit të kolaudimit të makinave.

Qindra të tillë janë duke pritur aktualisht në sportelet e Drejtorisë Rajonale të Transportit Rrugor në Tiranë për të paguar taksat, ndërsa nga brenda u thonë se nuk punon sporteli.

Radha ka filluar që në orët e para të mëngjesit. Pasi kishin prenotuar bërjen e kolaudimit, shoferët i janë drejtuar sportelit për të paguar taksat, por nuk kanë mundur të bëjnë asnjë veprim për shkak se punonjësit u kanë thënë se nuk funksiononte sistemi.

Praktika është që taksat paguhen para bërjes së kolaudimit dhe ajo që po ndodh tani tek pika e nr.2 tek ish-NSHRAK pengon shoferët që të vijojnë më tej.

Mësohet se problemi me sistemin po ndodh për shkak të urdhrit që ka ardhur për kalimin kolaudimit nga koncensionari SGS tek Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor. Ndryshimet që janë duke u kryer në sistem kanë shkaktuar probleme, të cilat po pasqyrohet me situatën e krijuar.

Radhët e gjata tek kolaudimi janë një fenomen i njohur për fundvitin, megjithatë duket se kësaj here, kjo radhë është jashtë “radhe”.

Sipas të dhënave, radhë të gjata janë konstatuar në të gjitha pikat në shkallë vendi.

Car drivers are the ones who seem to be the first to face the changes due to the termination of the car testing concession.

Hundreds of such people are currently waiting at the counters of the Regional Directorate of Road Transport in Tirana to pay taxes, while from within they are told that the counter is not working.

The queue started in the early hours of the morning. After booking the test, the drivers went to the counter to pay the taxes, but could not take any action because the employees told them that the system was not working.

The practice is that the taxes are paid before the commissioning and what is happening now at point no.2 in the former NSHRAK prevents drivers from continuing further.

It is learned that the problem with the system is happening due to the order that has come for the transfer of testing from the SGS concessionaire to the General Directorate of Road Transport Service. The changes that are being made in the system have caused problems, which is reflected in the situation created.

Long queues at the test are a well-known phenomenon for the end of the year, however it seems that this time, this queue is out of the “queue”.

According to the data, long queues have been observed at all points nationwide.