Shumë shpejt drejtuesit e automjeteve do të kenë një leje të re qarkullimi. Ministrja e Infrastrukturës ka miratuar vendimin për lejen e qarkullimit në bazë të direktivave të Bashkimit Evropian.

Me urdhër të Ministrisë së Infrastrukturës, automjetet në Shqipëri do të kenë së shpejti një leje të re të qarkullimit.

Urdhri parashikon që leja e re e qarkullimit të jetë në përputhje me direktivën Europiane 1999/37/EC të vitit 1999.

“Leja e re e qarkullimit do të jetë e barasvlefshme me certifikatën e pronësisë. Prodhimi dhe plotësimi i lejes së re të qarkullimit të bëhet sipas rregullores së hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor” shkruhet në urdhër.

URDHËR

Nr. 284, datë 7.10.2020

PËR MIRATIMIN E LEJES SË RE TË QARKULLIMIT TË MJETEVE RRUGORE

Në zbatim të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; nenit 92 dhe 93, të ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar; nenit 7, të udhëzimit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 4, datë 28.6.2019, “Për dokumentet për qarkullim dhe regjistrim të mjeteve rrugore”, të ndryshuar; direktivës Evropiane 1999/37/EC, datë 29.4.1999, të Parlamentit Evropian dhe Këshillit “Për dokumentet e regjistrimit të mjeteve”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

Leja e re e qarkullimit të jetë sipas modelit bashkëlidhur këtij urdhri, i cili është në përputhje të plotë me direktivën Evropiane 1999/37/EC, datë 29.4.1999, të Parlamentit Evropian dhe Këshillit “Për dokumentet e regjistrimit të mjeteve”, të ndryshuar, dhe sipas propozimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, me shkresën nr. 17699 prot., datë 21.9.2020, “Projekt propozim mbi modelin, specifikimet dhe mënyrat e plotësimit të dokumentit të qarkullimit, të ri, të mjeteve rrugore”.
Leja e re e qarkullimit të jetë e barasvlershme me certifikatën e pronësisë.
Prodhimi dhe plotësimi i lejes së re të qarkullimit të bëhet sipas rregullores së hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor.
Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

Very soon drivers will have a new license. The Minister of Infrastructure has approved the decision for the circulation permit based on the directives of the European Union.

By order of the Ministry of Infrastructure, vehicles in Albania will soon have a new traffic license.

The order stipulates that the new marketing authorization is in line with European Directive 1999/37 / EC of 1999.

“The new circulation permit will be equivalent to the ownership certificate. The production and completion of the new traffic permit should be done according to the regulation drafted by the General Directorate of Road Transport Services ”is written in the order.

ORDER

Nr. 284, dated 7.10.2020

ON THE APPROVAL OF THE NEW ROAD TRAFFIC PERMIT

Pursuant to Article 102, point 4, of the Constitution of the Republic of Albania; article 92 and 93 of law no. 8378, dated 22.7.1998, “Road Code of the Republic of Albania”, as amended; article 7, of the instruction of the Ministry of Infrastructure and Energy no. 4, dated 28.6.2019, “On documents for circulation and registration of road vehicles”, as amended; European Directive 1999/37 / EC, dated 29.4.1999, of the European Parliament and of the Council “On vehicle registration documents”, as amended,

ORDER:

The new circulation permit should be according to the model attached to this order, which is in full compliance with the European directive 1999/37 / EC, dated 29.4.1999, of the European Parliament and of the Council “On vehicle registration documents”, as amended , and according to the proposal of the General Directorate of Road Transport Services, with letter no. 17699 prot., Dated 21.9.2020, “Draft proposal on the model, specifications and ways of completing the traffic document, new, of road vehicles”.
The new circulation permit must be equivalent to the ownership certificate.
Production and completion of the new traffic permit to be done according to the regulation drafted by the General Directorate of Road Transport Services.
The General Directorate of Road Transport Services is in charge of the implementation of this order.
This order enters into force immediately.