Rregullat e hyrjes në BE për njerëzit e vaksinuar janë të pakuptueshme, sepse çdo shtet anëtar bën të vetën. Nevojë për sqarim ka edhe për Ballkanin.

Çertifikata e vaksinimit e BE që hyri në fuqi zyrtarisht në 1 korrik është një dokument, i cili supozohet se lehtëson udhëtimet brenda BE. Por atë mund ta marrin vetëm njerëz që janë imunizuar me një nga katër vaksinat e miratuara për përdorim në BE.

Kundër këtij vendimi ka protesta nga India dhe Bashkimi Afrikan, sepse në Indi dhe Afrikë kryesisht vaksinohet varianti indian i vaksinës së AstraZeneca me emrin “Covishield”. Në BE, megjithatë, është aprovuar për përdorim nga Agjencia Evropiane e Barnave (EMA) vetëm versioni evropian i vaksinës AstraZeneca “Vaxzeria”. Bashkimi Afrikan flet për diskriminim të mundshëm ndaj udhëtarëve afrikanë.

Në Indi, prodhuesi i vaksinës AstraZeneca “Instituti i Serumit i Indisë” angazhohet për një aprovim të shpejtë te EMA. Por kjo është e tepërt.

“Lotari” e vaksinimit për udhëtarët nga vendet e treta

Kushdo që është vaksinuar me “Covishield” jashtë BE mund të hyjë në BE, sepse vendet anëtare të BE mund të njohin çdo vaksinë të miratuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) si një kusht hyrjeje sipas rregullave në fuqi. Kjo u konfirmua nga zëdhënësi i Komisionit të BE, Adalbert Jahnz, në Bruksel: “Kjo mund të zbatohet për vaksinat e tjera që janë në listën e OBSH”.

Lista e vaksinave të OBSH përfshin jo vetëm katër vaksinat e përdorura në Evropë, por gjithashtu “Covishield” dhe versionin e Koresë së Jugut të vaksinës AstraZeneca të quajtur “SK Bio”. Organizata Botërore e Shëndetësisë gjithashtu njeh “Sinopharm” dhe “Sinovac” nga Kina dhe të gjitha variacionet e vaksinave nga BioNTech-Pfizer, Moderna dhe Janssen (Johnson & Johnson). Këto vaksina mund të futen në çertifikatën e verdhë të vaksinimit të OBSH-së. Sidoqoftë, ato nuk janë të aprovuara për përdorim në të gjithë botën; ato kanë vetëm miratime rajonale.

Çdo gjë është e mundur, asgjë e detyrueshme?

“Ekziston mundësia e marrjes së një çertifikate të vaksinimit të BE për njerëzit nga vendet e treta nëse ata mund të dëshmojnë se janë furnizuar me një vaksinë përkatëse, e cila përmendet në rregulloret për çertifikatën, për shtetin anëtar në të cilin ata udhëtojnë,” thotë Christian Wigand nga Komisioni i BE. 27 shtetet anëtare të BE-së kanë mundësinë e pranimit të vaksinave nga lista e OBSH-së dhe lëshimin e një çertifikate vaksinimi. Mundet ta bëjnë këtë, por nuk janë të detyruar. Kjo rregullore e BE-së është vetëm një rekomandim, jo ligj.

Për udhëtimet hyrëse nga Azia, Amerika e Jugut ose Afrika, nuk kërkohet çertifikatë vaksinimi e BE, por vetëm dëshmi individuale të një vaksinimi në atdhe, me një vaksinë të cilën vendi në të cilin po udhëtoni e njeh. Kështu që mund të ndodhë që një grua indiane me mbrojtje “Covishield” lejohet të hyjë në Qipro, por jo në Gjermani.

Vetë Komisioni Evropian pranon që këto rregulla janë të vështira për t’u kuptuar dhe se interpretimi nga autoritetet kufitare dhe administratat në vendet anëtare duhet të përmirësohet. Tre komisionerë të BE-së kanë shkruar kështu një letër për të 27 qeveritë, në të cilën paralajmërohet që të bëhet zbatim sa më uniform i “rekomandimeve të hyrjes” dhe më pak veprime të njëanshme.

A janë të prekura edhe vaksinat e tjera?

Grindja për vaksinat nuk ka të bëjë vetëm me AstraZenecan nga India, e cila shpërndahet në mbi 100 vende përmes iniciativës Covax, por edhe me serumin BioNTech Pfizer të zhvilluar në Gjermani.

Disa qytetarë kanadezë ankohen në DW, ndër të tjera, se nuk mund të hyjnë në Gjermani edhe pse janë vaksinuar plotësisht në Kanada me BioNTech-Pfizer. Sipas informacionit nga departamenti konsullor i ambasadës gjermane në Kanada, autoritetet gjermane të vizave aktualisht njohin vetëm emrin e markës “Comirnaty” të përdorur në Evropë për vaksinën BioNTech Pfizer. Në Kanada, megjithatë, vaksina shënohet në çertifikatat e vaksinimit me “Pfizer-BioNTech”. Me sa duket një rrugë burokratike pa krye.

Qytetarët e SHBA nuk preken nga ky problem. SHBA tani ka hyrë në “listën e gjelbër” të BE. Kjo do të thotë se në udhëtimet hyrëse në Evropë, është e nevojshme vetëm një test i thjeshtë negativ PCR për Covid. Një çertifikatë vaksinimi është e mundur, por jo e detyrueshme. Kjo nuk zbatohet në drejtim të kundërt. SHBA i lejojnë edhe shtetasit e vaksinuar të BE vetëm në raste të jashtëzakonshme të hyjnë në SHBA.

Vaksina ruse nuk njihet as nga BE dhe as nga OBSH. Kjo do të thotë se nuk mund të përdoret si provë e imunizimit kur hyni nga një vend i tretë.

Nevojë për sqarim edhe për Ballkanin

Komisioni i BE njoftoi se do t’u përgjigjet sa më shpejt të jetë e mundur të gjitha pyetjeve në lidhje me njohjen e vaksinave në udhëtime. “Ne kemi shumë kërkesa për njohje nga shumë pjesë të botës. Duhet të kontrollojmë se për cilat vende në botë do të jetë e mundur kjo,” tha Christian Wigand nga Komisioni i BE në Bruksel.

Një numër veçanërisht i madh i kërkesave vijnë nga qeveritë në Ballkanin Perëndimor, sepse shumë njerëz në BE kanë lidhje familjare atje. Tani duhet të sigurohet që pas pushimeve verore në Serbi ose në Maqedoninë e Veriut dikush mund të udhëtojë përsëri në BE pa ndonjë problem.

Udhëtimet turistike nga shumica e vendeve në botë për në BE ende nuk lejohen, pavarësisht nëse janë vaksinuar apo jo. BE ka vendosur që këto kufizime duhet të hiqen sa më shpejt të jetë e mundur, në varësi të zhvillimit të infektimeve në vendet e origjinës.

Britania e Madhe, nga ana tjetër, e cila nuk është më pjesë e BE, po ndjek një rrugë tjetër. Njerëzit e vaksinuar duhet të paraqesin një test negativ dhe të kalojnë në karantinë, pavarësisht nga vaksina që kanë bërë./DW

EU entry rules for vaccinated people are incomprehensible, because each member state does its own thing. The Balkans also need clarification.

The EU Vaccination Certificate, which officially entered into force on 1 July, is a document that is supposed to facilitate travel within the EU. But it can only be taken by people who have been immunized with one of the four vaccines approved for use in the EU.

There are protests against this decision from India and the African Union, because in India and Africa the Indian variant of the AstraZeneca vaccine called “Covishield” is mainly vaccinated. In the EU, however, only the European version of the AstraZeneca “Vaxzeria” vaccine has been approved for use by the European Medicines Agency (EMA). The African Union speaks of possible discrimination against African travelers.

In India, vaccine manufacturer AstraZeneca “India Serum Institute” is committed to a quick EMA approval. But this is superfluous.

Vaccination “lottery” for travelers from third countries

Anyone who has been vaccinated with “Covishield” outside the EU can enter the EU, because EU member states can recognize any vaccine approved by the World Health Organization (WHO) as a condition of entry under the rules in force. This was confirmed by the spokesperson of the EU Commission, Adalbert Jahnz, in Brussels: “This can apply to other vaccines that are on the WHO list.”

The WHO vaccine list includes not only the four vaccines used in Europe, but also Covishield and the South Korean version of the AstraZeneca vaccine called “SK Bio”. The World Health Organization also recognizes “Sinopharm” and “Sinovac” from China and all vaccine variations from BioNTech-Pfizer, Moderna and Janssen (Johnson & Johnson). These vaccines can be included in the WHO Yellow Vaccination Certificate. However, they are not approved for worldwide use; they have only regional approvals.

Anything is possible, nothing mandatory?

“There is a possibility of obtaining an EU vaccination certificate for people from third countries if they can prove that they have been supplied with a relevant vaccine, which is mentioned in the certificate regulations, for the Member State in which they travel,” he says. Christian Wigand from the EU Commission. The 27 EU member states have the option of accepting vaccines from the WHO list and issuing a vaccination certificate. They can do this, but they are not forced to. This EU regulation is just a recommendation, not a law.

For incoming trips from Asia, South America or Africa, no EU vaccination certificate is required, but only individual proof of a vaccination at home, with a vaccine that the country you are traveling to recognizes. So it may be that an Indian woman with “Covishield” protection is allowed to enter Cyprus but not Germany.

The European Commission itself acknowledges that these rules are difficult to understand and that interpretation by border authorities and administrations in member countries needs to be improved. Three EU commissioners have thus written a letter to all 27 governments, warning them to implement the “entry recommendations” as uniformly as possible and to take less unilateral action.

Are other vaccines affected?

The vaccine dispute is not just about AstraZenecan from India, which is distributed in over 100 countries through the Covax initiative, but also about the BioNTech Pfizer serum developed in Germany.

Some Canadians complain to DW, among other things, that they cannot enter Germany even though they have been fully vaccinated in Canada with BioNTech-Pfizer. According to information from the consular department of the German embassy in Canada, the German visa authorities currently recognize only the “Comirnaty” brand name used in Europe for the BioNTech Pfizer vaccine. In Canada, however, the vaccine is listed on “Pfizer-BioNTech” vaccination certificates. Apparently a bureaucratic dead end.

U.S. citizens are not affected by this problem. The US has now entered the EU “green list”. This means that on incoming trips to Europe, only a simple negative PCR test for Covid is required. A vaccination certificate is possible but not mandatory. This does not apply in the opposite direction. The US also allows vaccinated EU nationals to enter the US only in exceptional cases.

The Russian vaccine is not recognized by either the EU or the WHO. This means that it cannot be used as an immunization test when logged in from a third country.

Need for clarification for the Balkans as well

The EU Commission announced that it will answer as soon as possible all questions regarding the recognition of vaccines on travel. “We have a lot of recognition requests from many parts of the world. We need to check for which countries in the world this will be possible,” said Christian Wigand from the EU Commission in Brussels.

A particularly large number of requests come from governments in the Western Balkans, because many people in the EU have family ties there. It must now be ensured that after summer holidays in Serbia or Northern Macedonia one can travel back to the EU without any problems.

Tourist trips from most countries in the world to the EU are still not allowed, regardless of whether they have been vaccinated or not. The EU has decided that these restrictions should be lifted as soon as possible, depending on the development of infections in the countries of origin.

The UK, on ​​the other hand, which is no longer part of the EU, is following a different path. Vaccinated people must submit a negative test and be quarantined, regardless of the vaccine they have received./DW