Në Kosovë u zhvillua një proces zgjedhor i qetë, pa asnjë incident dhe në një mot të ftohtë dhe me masa të rrepta kundër pandemisë Covid-19. Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare u mbajtën për 120 vende sa numëron parlamenti i Kosovës. 20 vende janë të rezervuara për partitë e pakicave 10 nga to për serbët e Kosovës. 888 qendrat e votimit ishin të hapura në të gjithë territorin e Kosovës që nga ora 7:00 e mëngjesit deri në orën 19:00 të mbrëmjes kur edhe u mbyllën. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja në votime ishte 46.90 % pak më e madhe sesa në zgjedhjet e vitit 2019. Kryetarja e KQZ Valdete Daka tha se i gjitho procesi ka kaluar jashtëzakonisht mirë, pavarësisht sfidave të shumta.

Pjesëmarrje më e lartë në votime u regjistrua në komunat veriore të banuara me shumicë serbe, ku thuhet se dalja në votime ishte mbi 60%.

Për shkak të pandemisë më shumë se 140 ekipe mobile të KQZ-së, kanë vizituar shumë familje kosovare, duke iu ofruar mundësinë që të votojnë edhe personave të prekur me COVID-19, që janë të izoluar në shtëpitë e tyre.

Fitore e bindshme e LVV

Me të përfunduar orari zyrtar i mbylljes së qendrave të votimit, shumë institute dhe organizata joqeveritare publikuan sondazhe, apo exit pooll-e, duke paraqitur përqindje të partive dhe ulseve të fituara në kuvend. Këto informacione janë jo zyrtare, ndërsa nga të gjitha matjet e tyre e shpallin fituese Lëvizjen Vetëvendosja të udhëhequr nga Albin Kurti. Dy partitë që tradicionalisht herë njëra dhe herë tjetra ishin në pushtet që nga përfundimi i luftës, Lidhja Demokratike e Kosovës LDK dhe Partia Demokratike e Kosovës, PDK thuhet se kanë shënuar rënie bazuar në rezultatet e zgjedhjeve të shkuara. Sipas rezultateve të paraqitura nga organizata të ndryshme, PDK zë vendin e dytë ndërsa LDK të tretin, por rezultati është shumë i ngushtë mes tyre.

Liderit të lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti, nuk ju lejua që të garojë në këto zgjedhje, sepse kishte problem me ligjin për shkak të një dënimi të shkallës së prerë. Ai ishte dënuar me kusht për shkak të hudhjes së gazit lotsjellës në parlamentin e Kosovës në vitin 2015. Sidoqoftë, Komisioni Qendrorë i Zgjedhjeve KQZ akoma nuk ka dalë me rezultatet preliminare të zgjedhjeve. Procesi i numërimit të votave akoma po vazhdon.

Vëzhgimi i zgjedhjeve

Në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 14 shkurtit, të drejtë vote kishin 1.794.862 qytetarë. KQZ-ja kësaj radhe ka larguar nga lista e votuesve rreth 122.000 persona, të cilët kanë qenë të regjistruar vetëm me dokumente të UNMIK-ut. 30 mijë vëzhgues ishin akredituar nga KQZ-ja për të vëzhguar këtë proces zgjedhor. Në zgjedhje garuan 28 subjekte politike, nga to 21 parti politike, 2 koalicione dhe 5 iniciativa qytetare.

Gjatë ditës shefi i zyrës së BE-së në Kosovë dhe shefat e Misioneve të shteteve anëtare të BE-së në Kosovë ndjekën siç thonë “me vëmendje procesin zgjedhor”.

“Nënvizojmë rëndësinë e zgjedhjeve transparente, të besueshme dhe përfshirëse. U bëjmë thirrje të gjitha institucioneve përkatëse të Kosovës që të veprojnë në përputhje me standardet ndërkombëtare, të lirë nga presioni politik dhe t’i respektojnë vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të gjyqësorit”, thuhej në deklaratën për media.

Bashkimi Evropian ka dërguar në Kosovë një mision të ekspertëve të zgjedhjeve që mbulon të gjithë procesin e përgatitjes së zgjedhjeve, votimit dhe numërimit, duke përfshirë edhe fazën e ankimimit. BE-ja thotë se do ti qëndrojë besnik fuqishëm partneritetit me Kosovën.

“Jemi të gatshëm që të angazhohemi me anëtarët e zgjedhur të Kuvendit. Kemi besim se Presidenti do të zgjidhet shpejt nga Kuvendi i ri dhe do të formohet qeveria e re, me kohë, në mënyrë që të promovojë reforma dhe zhvillime të mëtejshme, ta luftojë korrupsionin, ta forcojë sundimin e ligjit dhe ta çojë përpara të ardhmen Evropiane të Kosovës, përfshirë vazhdimin e Dialogut të lehtësuar nga BE në mes të Beogradit dhe Prishtinës”, thuhet në deklaratën e zyrës së BE-së në Kosovë.

Partitë kryesore politike që garuan në këto zgjedhje, kishin emrat e tyre që synonin postin e kryeministrit, i cili zgjidhet me votat e deputetëve në parlament pas zgjedhjeve. Lëvizja Vetëvendosja ka kandidatin e saj për kryeministër Albin Kurtin, i cili megjithatë në këto zgjedhje nuk mundi të garojë në listën zgjedhore për shkak që KQZ nuk e certifikoi atë për shkak të problemeve me ligjin. LDK, garoi për kryeministër me kandidatin Avdullah Hoti, kryeministër aktual në detyrë. PDK, garoi me Enver Hoxhajn që tashmë udhëheqë partinë, pas dorëheqjes së Kadri Veselit i cili në Gjykatën Speciale po përballet me akuzat për krime lufte. Ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani, iu bashkua listës Vetëvendosja dhe ajo synon postin e presidentes. Të njëjtin post e synon edhe Ramush Haradinaj. Sfida e parë e parlamentit të ri do të jetë zgjedhja e presidentit, i cili më pas duhet ta propozojë formimin e qeverisë së re. Për zgjedhjen e presidentit nevojitet prania në sallë e dy të tretave të deputetëve dhe nëse kjo nuk mund të arrihet në tre raunde, atëherë vendi serish shkon automatikisht në zgjedhje të jashtëzakonshme./DW

Albin Kurti In Kosovo, a smooth election process took place, without any incidents and in cold weather and with strict measures against the Covid-19 pandemic. Extraordinary parliamentary elections were held for 120 seats in the Kosovo parliament. 20 seats are reserved for minority parties, 10 of them for Kosovo Serbs. 888 polling stations were open throughout Kosovo from 7:00 in the morning until 19:00 in the evening when they closed. According to the Central Election Commission, turnout was 46.90% slightly higher than in the 2019 elections. CEC Chairwoman Valdete Daka said that the whole process went extremely well, despite the many challenges.

The highest turnout was recorded in Serb-majority northern municipalities, where turnout was reported to be over 60%.

Due to the pandemic, more than 140 CEC mobile teams have visited many Kosovar families, offering the opportunity to vote to those affected by COVID-19, who are isolated in their homes.

Convincing victory of LVV

With the official closing hours of polling stations completed, many institutes and non-governmental organizations published polls, or exit polls, showing the percentage of parties and seats won in parliament. This information is unofficial, and from all their measurements they declare the Vetëvendosje Movement led by Albin Kurti the winner. The two parties that have traditionally been in power from time to time since the end of the war, the Democratic League of Kosovo LDK and the Democratic Party of Kosovo, PDK, are said to have declined based on the results of past elections. According to the results presented by various organizations, PDK occupies the second place while LDK the third, but the result is very close between them.

The leader of the Vetëvendosje movement, Albin Kurti, was not allowed to run in this election because he had a problem with the law due to a final sentence. He was given a suspended sentence for throwing tear gas at the Kosovo parliament in 2015. However, the CEC Central Election Commission has not yet issued preliminary election results. The vote counting process is still ongoing.

Election observation

In the extraordinary parliamentary elections of February 14, 1,794,862 citizens had the right to vote. The CEC this time removed from the voter list about 122,000 people, who were registered only with UNMIK documents. 30,000 observers were accredited by the CEC to observe this election process. 28 political entities ran in the elections, of which 21 political parties, 2 coalitions and 5 civic initiatives.

During the day, the Head of the EU Office in Kosovo and the Heads of Missions of the EU member states in Kosovo followed, as they say, “carefully the election process”.

“We emphasize the importance of transparent, credible and inclusive elections. “We call on all relevant institutions of Kosovo to act in accordance with international standards, free from political pressure and to respect the decisions of the Central Election Commission and the judiciary,” the statement said.

The European Union has sent to Kosovo a mission of election experts covering the entire election preparation, voting and counting process, including the appeal phase. The EU says it will remain strongly committed to its partnership with Kosovo.

“We are ready to engage with the elected members of the Assembly. We are confident that the President will be elected quickly by the new Assembly and a new government will be formed, in time, in order to promote further reforms and developments, fight corruption, strengthen the rule of law and advance the European future. of Kosovo, including the continuation of the EU-facilitated Dialogue between Belgrade and Pristina “, it is said in the statement of the EU office in Kosovo.

The main political parties that ran in this election had their names aimed at the post of prime minister, who is elected by the votes of the deputies in parliament after the election. Vetëvendosje Movement has its candidate for Prime Minister Albin Kurti, who however in these elections could not compete in the electoral list because the CEC did not certify him due to problems with the law. LDK, competed for prime minister with the candidate Avdullah Hoti, current incumbent prime minister. PDK competed with Enver Hoxhaj, who already leads the party, after the resignation of Kadri Veseli, who is facing war crimes charges in the Special Court. Acting president Vjosa Osmani has joined the Vetëvendosje list and is aiming for the presidency. Ramush Haradinaj is aiming for the same post. The first challenge of the new parliament will be the election of the president, who will then have to propose the formation of the new government. The election of the president requires the presence in the hall of two thirds of the deputies and if this cannot be achieved in three rounds, then the country again automatically goes to extraordinary elections./DW