Kush nuk e do djathin? Shqiptarët e konsumojnë shumë. Një fetë djathi e shndërron edhe sallatën apo vaktin më të mërzitshëm në një gosti të shijshme. Djathi, edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduara nga mjekët, për shkak të vlerave shëndetësore që ka. Por e kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për t’i marrë të gjitha vlerat e tij?

Duke qenë se është një produkt që konsumohet gjërë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt djathi ka potencialin e tij më të madh. Sipas të dhënave të mbledhura nga AgroWeb.org, mëngjesi është vakti më i përshtatshëm ku trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Më poshtë gjeni të listuar gjashtë arsyet përse djathi i bardhë duhet të konsumohet në mëngjes. Është shumë i thjesht për t’u tretur Sipas të dhënave të AgroWeb.org, djathi i bardhë është produkti i bulmetit që organizmi ynë e tret më lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrijnë ta shpërbëjnë shumë shpej dhe në të njëjtën kohë lehtësohet dhe përthihtja e mineraleve që ai përmban.

Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti anti inflamatore, ai ndihmon shumë tretjen e të gjithë personave që janë intolerantë ndaj produkteve të bulmetit. Ka përqindjen më të ulët të yndyrës Djathi i bardhë ka 21 gramë yndyrë për çdo 100 gramë, duke e çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djathë konsumohet në mëngjes nga personat që kanë probleme me kolesterolin, ai ndihmon ruajtjen e një ekuilibri të shëndetshëm të përthithjes së yndyrës edhe gjatë ditës.

Një burim i mirë i proteinës

Përveç sasisë së konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe proteina. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë këdo, që mëngjesin ta pasurojnë me sa më shumë proteina, shkruan Agroweb. Nga njëra anë ato i japin organizmit tonë më shumë energji gjatë ditës, dhe nga an tjetër janë jetësore për shëndetin e muskujve.

Plot me vitamina

Djathi i bardhë është i pasur me vitaminat më të rëndësishme siç janë B6, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B6 ka një funksion thelbësor për metabolizmin dhe formimin e qelizave të reja. Ndërkohë vitamina A falë antioksidantëve që përmban, lufton të gjitha radikalet e lira. Fosfori, i fundit në radhë po jo nga rëndësia, është një mineral që gjendet në secilën qelizë të organizmit tonë. Ai ndihmon stomakun të ruajë ekuilibrin e aciditetit. Në bashkëveprim me kalciumin ai rigjeneron dhe ndërton qelizat kockore për rritjen dhe jetëgjatësinë e organizmit.

Këto vitamina dhe minerale, nëse konsumohen në mëngjes, arrijnë të ruhen në organizëm dhe e kryejnë funskionin e tyre përgjatë gjithë ditës. Një probiotik fantastik Djathi i bardhë është produkti ideal për shëndetin e aparatit tretës. Ai përmban një numër të lartë probiotikësh, të cilët ndikojnë në përmirësimin e funksioneve të stomakut por jo vetëm.

Ndihmon në shëndetin e kockave

Duke qenë se djathi i bardhë prodhohet nga qumështi i lopës, deles apo dhisë, është burimi më i mirë i kalciumit dhe kaliumit. Nëse ai konsumohet në mëngjes, trupi përfiton nivelet e duhura të këtyre mineraleve.

Who doesn’t love cheese? Albanians consume a lot. A slice of cheese turns even the most boring salad or meal into a delicious feast. Cheese, even in the past has been one of the most recommended dairy products by doctors, due to its health values. But have you ever wondered when is the best time to take all his values?

Since it is a widely consumed product, it has not been thought long about which meal has the greatest potential for cheese. According to data collected by AgroWeb.org, breakfast is the most convenient meal where our body benefits the most from the values ​​of white cheese. Listed below are six reasons why white cheese should be consumed in the morning. It’s very easy to digest. According to AgroWeb.org, white cheese is the dairy product that our body digests the most. Thanks to its structure, stomach enzymes manage to break it down very quickly and at the same time it is facilitated and the replenishment of the minerals it contains.

Another value is that since it has anti-inflammatory properties, it helps digestion of all people who are intolerant to dairy products. It has the lowest percentage of fat White cheese has 21 grams of fat for every 100 grams, bringing this product to the highest degree of classification of beneficial foods. If this cheese is consumed in the morning by people who have problems with cholesterol, it helps maintain a healthy balance of fat absorption even during the day.

A good source of protein

In addition to the significant amount of calcium, white cheese also contains protein. All experts and doctors advise everyone to enrich their breakfast with as much protein as possible, writes Agroweb. On the one hand they give our body more energy during the day, and on the other hand they are vital to muscle health.

Full of vitamins

White cheese is rich in the most important vitamins such as B6, vitamin A and phosphorus. Vitamin B6 has an essential function for the metabolism and formation of new cells. Meanwhile, vitamin A, thanks to the antioxidants it contains, fights all free radicals. Phosphorus, the last but not least, is a mineral found in every cell of our body. It helps the stomach maintain its acidity balance. In interaction with calcium it regenerates and builds bone cells for the growth and longevity of the organism.

These vitamins and minerals, if consumed in the morning, manage to be stored in the body and perform their function throughout the day. A fantastic probiotic White cheese is the ideal product for the health of the digestive tract. It contains a high number of probiotics, which affect the improvement of gastric functions but not only.

Helps bone health

Since white cheese is made from cow’s, sheep’s or goat’s milk, it is the best source of calcium and potassium. If it is consumed in the morning, the body benefits from the right levels of these minerals.