Një e re, e cila e kishte lënë punën me shërbime të plota në një qendër masazhi në kryeqytet, i tha policisë se pasi e kishte braktisur këtë punë pasi i dukej e padenjë, nga varfëria ishte kthyer sërish.

Vajza me inicialet B.S u gjet në qendrën e masazhit Spa. Xh, së bashku me disa të tjera thanë burime zyrtare të gazetës Si. Ajo dyshohet që përveç masazhit u ofronte klientëve shërbime seksuale, ndërkohë që agjentët pretendojnë se gjatë kontrollit sekuestruan edhe një bllok me emrat e punonjëseve që shërbenin dhe ofronin trupin. Në dëshminë e dhënë para policisë njëra ndër pesë vajzat që u rrëfyen tregon se si pamundësia për të siguruar një punë gjatë pandemisë e ktheu në punonjëse seksi.

“Në shkurt të këtij viti fillova punë në qendër, duke shërbyer si masazhatore. U shkëputa deri në muajin nëntor për t’u kthyer sërish ku ofroja full body që përfshin masturbimin e klientit deri në ejakulacionin e tij”.

Policia sqaron se aktualisht janë nën hetim disa qendra masazhesh me shërbime të tilla ku ofrohet një lloj prostitucioni i fshehtë. Por ajo që e bën interesante këtë hetim sipas burimeve të gazetës Si janë të dhënat që janë përfituar nga kqyrja e telefonave ku vajzat tregojnë në biseda me njëra-tjetrën se përdornin rrjetet sociale për të siguruar klientë e për t’i joshur ata.

Njëra nga të dyshuarat pohoi për policinë se punonte me klientë të zgjedhur dhe që fillimisht ata ja siguronte një punëmarrës tjetër, i cili më vonë ia kaloi qedrën e masazhit për administrim pronarit më të ri, që përfundoi i arrestuar por që gjatë marrjes në pyetje këmbënguli se nuk kishte informacion se çfarë ofronin tjetër punonjëset. Por e dyshuara për prostitutë shton se për një masazh kërkoheshin 2800 lekë, kurse për shërbimet e tjera sipas asaj që kërkohej çmimet varionin nga shërbimi në shërbim.

Ndërkohë veç policisë, mësohet se edhe inspektoriati i punës ka nisur procedurat për masë, duke qenë se punonjëset si masazhatore punonin si të pasiguruara dhe në të zezë.

Vajzat e qendrës në fjalë që u kontrollua nga policia janë vënë nën ndjekje penale për akuzën e prostitucionit, pasi që të gjitha kanë pranuar dhe detajuar shërbimet që kryenin brenda qendrës për pagesa që variojnë nga 50 euro deri në 100 euro.

Mes veprimeve hetimore policia pranon se ka sekuestruar edhe disa aparate celularë si dhe ka sekuestruar një shumë parash që ishin xhiroja e ditës kur edhe u mbajt aksioni policor.

“Kjo qendër është e parregjistruar në emër të K. Sh. dhe sipas inspektoriarit të punës ushtronte veprimtarinë pa licencë”, shkruan më tej policia. Në një nga bisedat e kqyrura në telefon zhvillohen biseda ku pyetet për vajzat e reja që ofron qendra deklaron policia. Biseda është si vijon. Aty tregohet se si qendra ishte vigjilente nga kontrollet e policisë që shpesh po ja beh muajt e fundit nëpër qendra masazhesh në Tiranë.

K: tani a kemi ndonjë gocë të re apo mashtroni miletin me statuse?
C: kjo e dyta .. se na ke mësu vetë. Jo veç kjo B… është
K: Po mirë qenka gjysma e të keqes. Është aty?
C: Po. Po e mbyll. Ta le me alarm a jo? Se kemi fillu me e lënë me alarm këto kohë
K: jo jo lene fik
C: i ke celësat tek kafja. Natën

Biseda e dytë zhvillohet sërisht mes të dy komunikues dhe është dy javë më vonë

K: Me kë je kështu?
C: Jam me zemrën
K: Sa zemra të janë bërë kështu? Ok ok vazhdo s’po të shkruj mo se si dihet ca mendon zemra
C: E ke emrin shefi
K: Mirë qenka puna
C: Më tha në katër jam aty
K: Sa lekë merr ajo , apo 10 si të gjitha?
C: Dhjetë ka marrë kur ka bërë tek këto tonët
K: Merre pyete ku është ?

Sipas policisë këto biseda tregojnë edhe çmimet dhe se si interesoheshin për vajzat, të cilat pasi ofronin shërbime kishte raste që klientë bujarë u linin më tepër para se sa ishte bërë pazari.

A ke patur ndonjë çikë punë pyet biseduesja në telefon shoqen e saj dhe tjetra i përgjigjet se megjithë postimet që shkruan përditë, ende nuk i ka shkruar askush dhe se puna kishte rënë goxha nga covidi.

A young woman, who had left her full-time job at a massage center in the capital, told police that after leaving the job because she felt unworthy, she had returned from poverty.

The girl with the initials B.S was found at the Spa massage center. Xh, along with several others said official sources of the newspaper Si. She is suspected of providing sexual services to clients in addition to massage, while agents claim that during the search they also seized a block with the names of the employees who served and offered the body. In the testimony given before the police one of the five girls who confessed shows how the inability to secure a job during the pandemic turned her into a sex worker.

“In February of this year I started working in the center, serving as a masseur. “I was separated until November to return again where I offered a full body that includes the client masturbating until his ejaculation.”

Police clarifies that several massage centers with such services are currently under investigation, where a kind of secret prostitution is offered. But what makes this investigation interesting, according to the sources of the newspaper How are the data that have been obtained from the surveillance of the phones where the girls show in conversations with each other that they used social networks to secure clients and to seduce them.

One of the suspects claimed to the police that he worked with selected clients and that they were initially provided by another employee, who later passed the massage to the youngest owner, who ended up under arrest but who during the interrogation insisted that there was no information on what the other employees were offering. But the suspect for prostitution adds that for a massage 2800 lek were required, while for other services according to what was required the prices varied from service to service.

Meanwhile, in addition to the police, it is learned that the labor inspectorate has also initiated procedures for the measure, since the employees as masseurs worked as uninsured and in the black.

The girls of the center in question, which was checked by the police, have been prosecuted for prostitution, as they have all accepted and detailed the services they performed inside the center for payments ranging from 50 euros to 100 euros.

Between the investigative actions, the police admits that they have seized some mobile phones and have seized a lot of money that was the turnover of the day when the police action was held.

“This center is unregistered in the name of K. Sh. and according to the labor inspector, he exercised his activity without a license “, the police further writes. In one of the conversations watched on the phone, conversations take place where questions are asked about the young girls offered by the center, the police declares. The conversation is as follows. It shows how the center was vigilant by police checks that are often done in recent months in massage centers in Tirana.

K: now do we have any new oysters or cheat millet with statuses?
C: the second one … that you taught us yourself. Not only this B… is
K: Yes, it’s half the evil. Is there?
C: Yes. I’m closing it. Let me alarm you or not? That we started to leave him with an alarm these days
K: no no lene fik
C: you have the keys to coffee. at night

The second conversation takes place again between the two communicators and is two weeks later

K: Who are you like this with?
C: I have a heart
K: How many hearts have been made like that? Ok ok go on I’m not writing about how you know what your heart thinks
C: Your name is Boss
K: Good job
C: Told me at four I’m there
K: How much money does she get, or 10 like all?
C: He got ten when he did these to ours
K: Take ask where is it?

According to the police, these conversations also show the prices and how they were interested in the girls, who, after providing services, had cases where generous clients were left with more money than the bargain was made.

“Did you have any work?” The interlocutor asks her friend on the phone, and the other responds that despite the posts she writes daily, no one has written them yet, and that the work had been pretty much dropped by covid.