“Ajo e kuptoi dhe filloi të dridhej”, kështu është shprehur dëshmitari për momentin e fundit në jetë të Eglantina Bucit, e cila u qëllua për vdekje nga i vëllai, Shkëlzen Buci.

Pas krimit, i vëllai ndaloi në një lavazh në Tiranë dhe lau makinën, me të cilën udhëtoi drejt Malit me Gropa. Rrëfimin e sjell dëshmitari i mbrojtur M.T., i cili ka filluar të dëshmojë që në janar të vitit 2018, kur u arrestua për një tjetër krim bashkë me Shkëlzen Bucin.

“Pas vrasjes, Shkëlzen Buci më tha: ‘Këtë që pe sot, fshije nga kujtesa, kur iku një, të mos bëhen dy, se ke fëmijë’.

Dëshmitari kujton gjithashtu se kërcënimet kishin vazhduar brenda ditës edhe nga Faik Buci, “se mos bën vaki e të merr koka erë, se ke çunin për të rritur”.

Krimi makabër, ku vëllai dyshohet se vrau motrën e tij për një bashkëjetesë që familja e tij nuk e dëshiroi, është zbardhur pas dëshmisë së shokut të tij.

Tashmë i cilësuar si bashkëpunëtor i drejtësisë, ai ka rrëfyer përpara grupit të hetimit të gjithë ngjarjen me detaje se si ka nisur gjithçka, kur 23-vjeçarja Englantina Buci u mor me dhunë nga i vëllai dhe më pas u vra prej tij në mal. Dëshmitari gjithashtu i ka thënë grupit të hetimit detajet e vrasjes, si është njohur me Shkëlzenin, babanë e tij, Faikun, por edhe me Eglantinën, si dhe konfliktin që kishte kjo familje.

Ai është shprehur se ka vendosur të tregojë për këtë ngjarje, pasi nuk mund ta mbante më barrën mbi supe. Sipas tij, Shkëlzen Buci dhe babai i tij, para se të vrisnin Eglantinën, i kanë kërkuar atij që të krijonte një lidhje intime me 23- vjeçaren.Faik Buci-vrasja e Eglantina-Bucit

Kjo, në mënyrë që ta largonin vajzën nga djali që ajo pëlqente. Dëshmitari është shprehur se ka folur për disa kohë me motrën e Shkëlzenit, por, nga ana tjetër, ai kishte familjen e tij dhe e ka ndërprerë lidhjen, sepse se nuk donte të ndahej nga familja e tij. Pas kësaj ka ndodhur edhe ngjarja e rëndë, ku Shkëlzen Buci i ka kërkuar shokut të tij të mos tregojë asgjë për çfarë kishte parë.

DESHMIA E PLOTE

“Me Shkëlzenin jam mik dhe për këtë arsye kam njohur edhe familjen e tij, babanë dhe motrën. Ai më kishte treguar se motra ishte larguar nga banesa e tyre bashkë me fqinjin, kundër dëshirës së familjes. Kur kishte ikur, e motra kishte marrë edhe një shumë lekësh, rreth 12 milionë, më tha Shkëlzeni.

Ai më kërkoi që të kisha një lidhje intime me motrën e tij, për shkak se nuk po e gjenin dot. Për një periudhë kohe kam folur me Eglantinën, por kisha frikë se mos më shkatërrohej familja ime, pasi jam i martuar dhe kam edhe një djalë. Janë takuar edhe më parë afër ‘Kafes së Rremës’.

Në tavolinë kanë qenë Faiku, Shkëlzeni dhe xhaxhai, me ta ishte gjithashtu edhe i dashuri i saj. Kafja ishte gjasme për t’u pajtuar. Faiku u kërkoi që të fejoheshin dhe ta bënin zyrtare. Më vonë, unë jam takuar me të dhe në momentin që e kam takuar, ka ardhur Shkëlzeni dhe më ka thënë se kish ardhur për t’u pajtuar.

Unë Shkëlzenit i kisha dhënë një makinë ‘Golf 2’ për ta përdorur sepse kam dy makina, edhe një ‘Golf 3’. Shkëlzeni dhe Eglantina ishin përpara, ndërsa mua më kërkoi që të futem mbrapa në makinë. Ai i tha së motrës që do të shkonin për të pirë një kafe, por më pas e devijoi rrugën drejt Malit me Gropa.

Eglantina e kuptoi dhe filloi të dridhej dhe të qante. I tha që do të bënte ç’të donte ai, do të martohej me këdo, edhe sakat po të ishte, vetëm të mos e lëndonin. Shkëlzeni nuk i foli fare dhe vazhdoi rrugën. Në momentin që kemi arritur në Malin me Gropa, ai e tërhoqi të motrën me forcë nga makina, ndërsa ajo vazhdonte të qante, por ai nuk e mori parasysh.

Shkëlzeni e qëlloi direkt me plumb në fytyrë dhe pastaj edhe disa herë të tjera, s’e kujtoj shumë mirë, pasi u trondita. Më pas është afruar te makina, ka marrë disa qese, e ka mbështjellë trupin dhe s’e di ku e ka hedhur, pasi isha i frikësuar.

Më pas, Shkëlzeni mori makinën dhe nisëm të ktheheshim. Kur po vinim për poshtë, ai ka marrë në telefon Faikun (babanë) dhe i ka thënë që ajo punë u krye.

Faiku e ka pyetur nëse ishte vetëm, Shkëlzeni i tha që isha edhe unë në makinë. Faiku i kërkoi të më hiqte qafe, por Shkëlzeni nuk pranoi. Atëherë, Faiku i kërkoi të më dërgonte tek ai. Kur kam vajtur dhe jemi takuar, Faiku më kërcënoi me jetën e familjes sime.

Më tha që nëse flet me dikë për këtë ngjarje, do të zhduk bashkë me familjen. Nga frika se mos u ndodhte diçka e keqe familjarëve të mi, unë kam heshtur”, ka rrëfyer shoku i Shkëlzen Bucit, i akuzuar për vrasjen e motrës së tij tetë vite më parë.

“She understood and started to tremble”, said the witness for the last moment in the life of Eglantina Buci, who was shot to death by her brother, Shkëlzen Buci.

After the crime, the brother stopped at a car wash in Tirana and washed the car, with which he traveled to Mali me Gropa. The confession is brought by the protected witness M.T., who has started to testify since January 2018, when he was arrested for another crime together with Shkëlzen Buci.

“After the murder, Shkëlzen Buci told me: ‘What you saw today, erase from memory, when one left, not to become two, because you have children’.

The witness also recalls that the threats had continued during the day by Faik Buci, “that you do not make a fuss and smell your head, that you have a son to raise”.

The macabre crime, where the brother is suspected of killing his sister for a cohabitation that his family did not want, has been uncovered after the testimony of his friend.

Already described as a collaborator of justice, he told the investigation team the whole event in detail how it all started, when 23-year-old Englantina Buci was violently taken by her brother and then killed by him in the mountains. The witness also told the investigation team the details of the murder, how he got to know Shkelzen, his father, Faik, but also Eglantina, as well as the conflict that this family had.

He has stated that he has decided to tell about this event, as he could no longer carry the burden on his shoulders. According to him, Shkëlzen Buci and his father, before killing Eglantina, asked him to establish an intimate relationship with the 23-year-old. Faik Buci – the murder of Eglantina-Buci

This, in order to keep the girl away from the boy she liked. The witness stated that he talked for some time with Shkelzen’s sister, but, on the other hand, he had his family and broke off the relationship because he did not want to be separated from his family. After that, the serious event happened, where Shkëlzen Buci asked his friend not to tell anything about what he had seen.

FULL EVIDENCE

“I am friends with Shkelzen and for this reason I also knew his family, father and sister. He had told me that the sister had left their apartment with the neighbor, against the wishes of the family. When he left, his sister also received a sum of money, about 12 million, Shkëlzeni told me.

He asked me to have an intimate relationship with his sister, because they could not find him. For a while I talked to Eglantina, but I was afraid that my family would be destroyed, as I am married and have a son. They have met before near the ‘False Cafe’.

Faik, Shkëlzeni and her uncle were at the table, and her boyfriend was also with them. The coffee was likely to be reconciled. Faik asked them to get engaged and make it official. Later, I met with him and the moment I met him, Shkëlzeni came and told me that he had come to reconcile.

I had given Shkelzen a ‘Golf 2’ car to use because I have two cars, also a ‘Golf 3’. Shkelzeni and Eglantina were in front as he asked me to get back in the car. He told his sister they were going to have a coffee, but then diverted the road to Gropa Mountain.

Eglantina realized this and started shaking and crying. He told her that she would do whatever he wanted, that she would marry anyone, even if she was crippled, so that they would not hurt her. Shkelzeni did not speak to him at all and continued on his way. The moment we reached Mount Gropa, he forcibly pulled his sister out of the car as she continued to cry, but he ignored her.

Shkelzeni shot him directly in the face and then a few more times, I do not remember very well, after I was shocked. He then approached the car, took some bags, wrapped his body and I do not know where he threw it, as I was scared.

Then, Shkelzeni took the car and we started to return. When we were coming downstairs, he called Faik (father) and told him that the job was done.

Faik asked him if he was alone, Shkëlzeni told him that I was also in the car. Faik asked him to get rid of me, but Shkelzeni refused. Then Faik asked him to send me to him. When I went and we met, Faik threatened me with my family life.

He told me that if he talked to anyone about this event, he would disappear along with his family. “For fear that something bad would happen to my family members, I kept silent”, confessed the friend of Shkëlzen Buci, accused of killing his sister eight years ago.