Qeveria ka parashikuar që edhe tetë rrugë të tjera në vend të taksohen dhe të bëhen me pagesë. Sipas skemës së taksimit të hartuar nga BERZH pritet që pagesa të variojë nga 0.5 cent- 3.5 cent për kilometër. “Panorama” ka zbardhur tarifën pa TVSH që do të paguajnë drejtuesit e makinave edhe për 8 rrugët e tjera, sipas dy tarifave të rekomanduara dhe pritet që taksimi të bëhet në tri faza. Fillimisht rekomandohet vendosja e taksës në rrugën Tiranë-Durrës, Tiranë- Elbasan -Korçë dhe Rruga e Arbrit, e cila është ende në ndërtim. Referuar tarifave të rekomanduara nga BERZH dhe kostove minmale dhe maksimale të kalimit, një makinë pa TVSH që të përshkojë aksin Tiranë-Durrës duhet të paguajë 0,17 euro sipas tarifës minimale dhe 1,19 euro pagesa minimale.

Për rrugën Tiranë- Elbasan, tarifat variojnë nga 0,135 euro cent në 0,945 euro cent. Në Rrugën e Arbrit tarifat e taksimit variojnë nga 0,375 cent në 2,625 euro cent. Faza e dytë parashikon taksimin për rrugën Levan-Vlorë dhe Durrës-Fier. Kostot në rrugën Levan –Vlorë variojnë 0,121-0.847 euro cent. Ndërsa në rrugën Durrës- Fier taksimi varion nga 0,341- 2,387 euro cent. Faza e tretë parashikon taksimin për rrugën Elbasan- Kapshticë dhe Tiranë –Hani i Hotit. Sa i përket këtyre dy rrugëve, strategjia e BERZH-it nuk rekomandon dhënien me koncesion të të gjithë aksit, por vetëm një pjese të tyre. Për rrugën Elbasan- Kapshticë rekomandohet dhënia me koncesionin vetëm për 41,6 kilometër.

Tarifat që llogariten për këtë aks variojnë nga 0,208 cent në 1,456 cent për kilometër. Për rrugën Tiranë –Hani i Hotit rekomandohet dhënia me koncesion për 45 kilometër dhe tarifat variojnë nga 0,225 -1,575 euro cent.

The government has envisioned eight more roads in the country to be taxed and tolled. According to the tax scheme drafted by the EBRD, the payment is expected to vary from 0.5 cents – 3.5 cents per kilometer. “Panorama” has clarified the tariff without VAT that drivers will pay for the other 8 roads, according to the two recommended tariffs and it is expected that the taxation will be done in three phases. Initially, it is recommended to impose the tax on the road Tirana-Durrës, Tirana-Elbasan-Korçë and Rruga e Arbrit, which is still under construction. Referring to the tariffs recommended by the EBRD and the minimum and maximum transit costs, a car without VAT to cross the Tirana-Durrës axis must pay 0.17 euros according to the minimum tariff and 1.19 euros minimum payment.

For the Tirana-Elbasan road, tariffs range from 0.135 euro cents to 0.945 euro cents. In Arbri Street, tax rates range from 0.375 cents to 2.625 euro cents. The second phase envisages taxation for the road Levan-Vlora and Durrës-Fier. Costs on the road Levan – Vlora vary 0.121-0.847 euro cents. While on the Durrës-Fier road the taxation varies from 0.341- 2,387 euro cents. The third phase envisages taxation for the road Elbasan-Kapshtica and Tirana-Hani i Hotit. Regarding these two roads, the EBRD strategy does not recommend the concession of the entire axis, but only a part of them. For the Elbasan-Kapshtica road, it is recommended to give the concession only for 41.6 kilometers.

Tariffs calculated for this axis range from 0.208 cents to 1,456 cents per kilometer. For the road Tirana – Hani i Hotit it is recommended to give a concession for 45 kilometers and the tariffs vary from 0.225 -1,575 euro cents.

Keywords:
offshore accident lawyer
best motorcycle accident lawyer
18 wheeler accident lawyer san antonio
offshore accident attorney
texas truck accident lawyer
truck accident attorney dallas
good car accident lawyers
houston trucking accident attorney
new york construction accident lawyer
vehicle injury lawyers
california auto accident lawyer
auto accident attorney california
auto accident lawyers in chicago
mesothelioma cancer lawyer
truck accident lawyer dallas
auto injury accident lawyer
dallas truck accident lawyer
personal injury attorneys lafayette la
los angeles truck accident lawyer
boating accident attorney
houston truck accident lawyers
18 wheeler accident attorney
auto accident lawyers california
semi truck accident attorney
car accident attorney denver
brooklyn construction accident lawyer
18 wheeler accident lawyer
houstonbest mesothelioma lawyer
chicago birth injury lawyer
houston wrongful death attorney
houston truck accident attorney
semi truck accident attorneys
accident lawyer phoenix
pensacola auto accident lawyer
trucking accident lawyers
top auto accident attorney
medical malpractice attorney baltimore
truck accident attorney houston
new york construction accident attorney
personal injury attorneys west palm beach