Është e thjeshtë të ndjesh që ke rënë në dashuri kokë e këmbë! Një ndjesi e tillë të bën të të duket sikur asgjë tjetër s’ka rëndësi përveç fluturave në stomak dhe syve të tij/saj kur të shohin. Sa bukur ëë!

Lajmi i keq është se pavarësisht fuqisë që ka, dashuria nuk mjafton për një lidhje të shëndetshme dhe jetëgjatë.

Janë disa komponentë të tjerë që duhen kombinuar që çifti juaj të funksionojë.

Besimi tek njëri tjetri
S’ka rëndësi sa shumë duheni. Nëse nuk i besoni njëri tjetrit, nuk do të funksionojë.

Respekti kundrejt partnerit/es.
Nuk mund të duash dikë nëse nuk tregon respekt për të, për vendimet, zgjedhjet dhe parimet e tij/saj.

Nëse doni një lidhje solide, kujtoni gjithmonë që respekti është më i rëndësishëm sesa thjesht të jesh i dashuruar.

Siguria dhe paqja që ndjeni pranë njëri-tjetrit
A ndiheni të sigurt në atë marrëdhënie? Të qetë?

Nëse përgjigja është “jo” atëherë, nuk ka rëndësi sa shumë e doni personin, veçanërisht nëse e dini që raporti juaj është toksik.

Ta pëlqeni vazhdimisht njëri-tjetrin
Ndodh më shpesh nga ç’e mendoni ju që njerëzit të qëndrojnë të lidhur me njerëz që nuk i pëlqejnë vetëm sepse i duan. Nëse se kuptoni këtë, kujtoni marrëdhënien me familjen tuaj. Ju i doni shumë, por jo gjithnjë keni qejf të jeni me ta.

E njëjta gjë ndodh dhe me partnerin. Ju mund ta doni shumë, por ndoshta s’keni qejf të dilni me ta, t’i shihni gjithë kohës, etj, sepse ndjeni që s’keni shumë gjëra të përbashkëta.

Ruani pavarësinë tuaj në një lidhje
Është shumë e rëndësishme për të dy, që ju të jeni vetja, të bëni gjërat që doni, të vizitoni vendet që doni dhe të rrini me njerëz që ju pëlqejnë. Mbështetja e tij/saj tregojnë sa vlen kjo lidhje.

Ta përditësoni nevojat e njëri-tjetrit
Nëse seksi është i rëndësishëm për ju si individ dhe nuk e gjeni atë që kërkoni tek partneri aktual, është problem i madh.

Punoni gjithë kohës me komunikimin
Komunikimi është benzina që furnizon një marrëdhënie. Asnjë dashuri nuk zgjat për shumë kohë nëse komunikimi mungon. Ai është çelësi që zgjidh ose prish gjithçka.

Të ndihesh gati për një lidhje
Ndonjëherë zemra i komplekson pak gjërat. Ti mund të duash dikë, por s’do të jesh me të sepse nuk ndihesh gati. Mund të kesh qëllime të tjera, ose je ende jo e gatshme për të nisur diçka serioze.

It’s easy to feel like you’ve fallen in love head on! Such a feeling makes you feel like nothing else but butterflies in your stomach and his / her eyes when they see you. How beautiful!

The bad news is that despite the power it has, love is not enough for a healthy and long-lasting relationship.

There are several other components that need to be combined for your couple to function.

Trust in each other
It doesn’t matter how much you need. If you don’t trust each other, it won’t work.

Respect for your partner.
You can’t love someone if you don’t show respect for him / her, his / her decisions, choices and principles.

If you want a solid relationship, always remember that respect is more important than just being in love.

The security and peace you feel next to each other
Do you feel secure in that relationship? Quiet?

If the answer is “no” then it doesn’t matter how much you love the person, especially if you know your relationship is toxic.

Constantly like each other
It happens more often than you think that people stay connected to people they don’t like just because they love them. If you understand this, remember the relationship with your family. You love them very much, but you don’t always enjoy being with them.

The same thing happens with your partner. You may love it, but you may not want to go out with them, see them all the time, etc., because you feel like you don’t have much in common.

Maintain your independence in a relationship
It is very important for both of you to be yourself, to do the things you love, to visit the places you love and to stay with people you like. His / her support shows how valuable this connection is.

Update each other’s needs
If sex is important to you as an individual and you don’t find what you’re looking for in your current partner, it’s a big problem.

Work all the time with communication
Communication is the gasoline that supplies a relationship. No love lasts long if communication is lacking. He is the key to solving or breaking everything.

Feeling ready for a relationship
Sometimes the heart complicates things a little. You can love someone, but you will not be with them because you do not feel ready. You may have other goals, or you may not be ready to start something serious.