Kryeministri Edi Rama ka bërë lëvizjet për të organizuar partinë socialiste në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të vitit të ardhshëm.

Kryeministri Edi Rama nga Vlora, tashmë do të zhvendoset në Durrës, ku ka spostuar ish-kryebashkiakun Vangjush Dako duke marrë vetë drejtimin politik të qarkut përkohësisht. Në Vlorë do të jetë Damian Gjiknuri.

Ilir Beqjan nga Kukësi e dërgoi në Shkodër, ndërsa në vendin e tij në qarkun verilindor i besoi Safet Gjicit. Në Lezhë largohet Sandër Lleshaj si drejtues politik dhe rikthehet Lindita Nikolla, ish-ministre e Arsimit.

Sa i përket Tiranës, zona që do të dalin më shumë deputetë, ka një ndarje, drejtuesi politik për bashkinë do të jetë Erion Veliaj, ndërsa për kryeqytetin në nivel qarku do të jenë Elisa Spiropali dhe Ervin Bushati.

Drejtuesit politikë në qarqe;
Durrës- Përkohësisht Edi Rama
Tiranë – Erjon Veliaj, Elisa Spiropali, Ervin Bushati
Elbasan- Taulant Balla
Vlorë-Damian Gjiknuri
Fier-Gramoz Ruçi
Dibër-Olta Xhaçka
Kukës-Safet Gjici
Shkodër – Ilir Beqaj
Lezhë-Lindita Nikolla
Korçë- Niko Peleshi
Gjirokastër- Bledi Çuçi

Kryeministri Edi Rama, në fjalën e mbajtur para grupit Parlamentar u shpreh se shqiptarët sot nuk kanë një alternativë më të mirë për qeverisjen.

Gjatë fjalës së tij, Rama theksoi se është i gatshëm, t’i provojë shqiptarëve se ka vullnetin që të bëjë më shumë për ta.

Po ashtu ai u shpreh se synimi është që vendi të ngrihet në një lartësi të re.

Ndërsa shtroi pyetjen se nëse PS mund të bëjë më shumë për vendin, tha: “Kam bindjen dhe besimin që mund të bëjë akoma më shumë”.

Pjesë nga fjala e kryeministrit Rama:

“Po e nis nga vetja dhe jo pa qëllim publikisht atë që me zë të lartë jam mësuar rregullisht, çfarë duhet të bëj unë më shumë dhe më mirë në këtë sezon për të fituar besimin dhe respektin të atyre që më besuan p[privilegjin e drejtimit të shtëpisë sonë?

Shqiptarët e kanë të qartë, kryeministër më i mirë, secili pre jush, a jeni deputetët më të mirë në territoret ku ju kanë zgjedhur tre vjet më parë? Çfarë mund të bëjmë më mirë për ta?

Shqiptarët sot nuk e kanë një alternativë më të mirë se sa mua dhe se sa ju, shumica e tyre nuk e diskuton, por kjo sot nuk më mjafton fare dhe atyre jo e jo që nuk u mjafton. E pyes veten shpesh po partia socialiste që përfaqësohet nga ne, mund të bëj në krye të vendit më shumë se sa kaq?

Përgjigja ime është pa asnjë dyshim Po.

Përderisa unë jam këtu, kam ndërmend të kërkoj një mandat tjetër dhe kam bindjen më shumë akoma, patjetër secili prej jush mund ta mendoni këtë. Unë jam i gatshëm tua provoj shqiptarëve se kam në fakt më të madh, dëshirën ambicien për të bërë më shumë për ta.

Pyetja është se si do ta përcjellë secili nga ne këtë gatishmëri me fuqinë e provës?

Çfarë mendon në fakt sot për mua dhe për ju në këtë fazë që jemi dhe në mandatin që duam. Mund t’ja u them hapur si kryetari i kësaj familje, nuk e marr përsipër përgjigjen e kësaj pyetje kaq të madhe”, tha Rama.

Prime Minister Edi Rama has made moves to organize the socialist party in preparation for the next parliamentary elections next year.

Prime Minister Edi Rama from Vlora will now move to Durrës, where he ousted former mayor Vangjush Dako, taking over the political leadership of the region temporarily. Damian Gjiknuri will be in Vlora.

Ilir Beqjan from Kukës sent him to Shkodra, while in his place in the northeastern region he trusted Safet Gjic. In Lezha, Sander Lleshaj leaves as political leader and Lindita Nikolla, former Minister of Education, returns.

As for Tirana, the area where more deputies will come out, there is a division, the political leader for the municipality will be Erion Veliaj, while for the capital at the regional level will be Elisa Spiropali and Ervin Bushati.

Political leaders in counties;
Durrës- Temporarily Edi Rama
Tirana – Erjon Veliaj, Elisa Spiropali, Ervin Bushati
Elbasan- Taulant Balla
Vlora-Damian Gjiknuri
Fier-Gramoz Ruçi
Dibër-Olta Xhaçka
Kukës-Safet Gjici
Shkodër – Ilir Beqaj
Lezhë-Lindita Nikolla
Korça- Niko Peleshi
Gjirokastra- Bledi Çuçi

Prime Minister Edi Rama, in his speech before the Parliamentary group said that Albanians today do not have a better alternative for governance.

During his speech, Rama stressed that he is ready to prove to the Albanians that he has the will to do more for them.

He also said that the goal is for the country to rise to a new height.

Asked if the SP could do more for the country, he said: “I have the conviction and confidence that it can do even more.”

Excerpts from the speech of Prime Minister Rama:

“I am starting from myself and not without purpose, publicly what I have been taught aloud regularly, what should I do more and better this season to gain the trust and respect of those who trusted me with the privilege of running of our house?

Albanians are clear, the best prime minister, each of you, are you the best deputies in the territories where you were elected three years ago? What can we do better for them?

Albanians today do not have a better alternative than me and you, most of them do not discuss it, but this is not enough for me today and not for them. I often wonder if the socialist party represented by us can do more at the helm of the country than that?

My answer is without a doubt Yes.

While I’m here, I intend to seek another term and I’m more convinced, surely each of you can think that. I am ready to prove to Albanians that I have, in fact, a greater desire, ambition to do more for them.

The question is how will each of us convey this readiness with the power of proof?

What do you actually think today about me and you at this stage that we are and in the mandate we want. “I can tell you openly as the head of this family, I do not undertake the answer to this big question”, said Rama.