Komunikata e policisë Elbasan:

Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan, në zbatim të urdhrit të prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, kanë ekzekutuar vendimin penal të Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për ekstradimin e shtetasit Afrim Tarelli (Zeneli), 48 vjeç.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka lejuar ekstradimin e këtij shtetasi, nga Republika e Shqipërisë në Republikën e Italisë dhe dorëzimin për ekstradim të këtij shtetasi, me qëllim ekzekutimin e formës së prerë dhënë nga Gjykata e Apelit Torino, Itali, sipas së cilës ky shtetas është dënuar me 6 vjet e 10 muaj burgim.

Shtetasi Afrim Zeneli alias Tarelli është shoqëruar në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan dhe i është komunikuar vendimi penal i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, e cila ka përfunduar procedurat gjyqësore për ekstradimin e këtij shtetasi drejt shtetit italian, për efekt të vuajtjes së dënimit me burgim, të formës së prerë.

Për këtë shtetas, deri në krijimin e kushteve nga pala italiane për ekstradimin e tij, urdhërohet “Qëndrimi në shtëpi” dhe shkelja e këtij detyrimi përbën veprën penale “Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit”.

Elbasan Police Communication:

The structures of the Elbasan Local Police Directorate, pursuant to the order of the Prosecutor’s Office Prosecutor at the Elbasan Court of First Instance, have executed the criminal decision of the Elbasan Court of First Instance for the extradition of Afrim Tarelli (Zeneli), 48 years old.

The Elbasan District Court has allowed the extradition of this citizen, from the Republic of Albania to the Republic of Italy and the extradition of this citizen, with the aim of executing the final judgment given by the Court of Appeal of Turin, Italy, according to which this citizen is sentenced to 6 years and 10 months imprisonment.

Citizen Afrim Zeneli alias Tarelli was escorted to the premises of the Elbasan Local Police Directorate and communicated the criminal decision of the Elbasan Judicial District Court, which ended the judicial proceedings for extradition of this citizen to the Italian state, for the purpose of serving his sentence. imprisonment, final.

For this citizen, until the conditions for his extradition by the Italian side are fulfilled, “stay at home” is ordered and the violation of this obligation constitutes the criminal act “Departure of the detainee from the place of residence”.