Të gjitha qendrat e Njësive Administrative në Elbasan janë të hapura, disa prej tyre kalohen me zinxhirë për shkak të ngricave.

Emergjenca u përballua me seriozitet dhe fillimisht u morën masat për të bërë të mundur hapjen e rrugëve drejt Qendrave Shëndetësore. Tashmë puna e ekipeve të emergjencave është e përqëndruar në rrugët e fshatrave të thellë ku trashësia e dëborës i ka kaluar 1 metër.

Të gjitha strukturat janë në këmbë dhe do të vijojnë punën edhe në ditët në vijim tha Kryetari i Grupit Parlamentar Taulant Balla teksa ishte pranë ekipeve të Agjencisë së Shërbimeve Publike së bashku me Kryetarin e Bashkisë së Elbasanit Gledian Llatja tha:

“Puna në rrugën Elbasan Labinot Mal ka nisur prej mëngjesit dhe vijon ndërkohë që trashësia e dëborës i ka kaluar 1 metër, situatë e cila nuk është parë prej shumë vitesh.

Gjej rastin të falenderoj të gjithë punonjësit e bashkisë dhe të OSHEE për punën që po bëjnë këto ditë. Vetëm një numër i vogël qytetarësh janë pa energji elektrike.

Kemi ndjekur në cdo moment shërbimin e urgjencës në rastet kur ka qenë e nevojshme. Por të gjitha Qendrat Shëndetësore kanë qenë të pajisura me barnat e nevojshme.”

Shteti është në këmbë, tha Balla për të ndjekur situatën dhe do të vijojë edhe në ditët në vazhdim pasi prania e ngricave do të vazhdojë:

“Shteti është në këmbë për të bërë detyrën. Gaztorëve të opozitës që komentojnë nga divanet e ngrohta të shtëpive të tyre në vilat e shtuara pas pandemisë, u them që “Ne jemi zgjedhur për të punuar, jo për gjumë.”

Prej dy ditësh Balla ka ndjekur situatën e shkaktuar nga moti i keq në Librazhd e Elbasan duke qenë pranë banorëve sidomos për marrjen e masave në rast emergjencash shëndetësore.

Road opens in Labinot Mal, Balla: The state is on its way to do its job. We are chosen to work, not to sleep

All centers of the Administrative Units in Elbasan are open, some of them are crossed with chains due to frost.

The emergency was taken seriously and measures were initially taken to enable the opening of roads to the Health Centers. Already the work of emergency teams is concentrated on the roads of deep villages where the thickness of the snow has exceeded 1 meter.

All structures are standing and will continue to work in the coming days, said the Chairman of the Parliamentary Group Taulant Balla while he was near the teams of the Public Services Agency together with the Mayor of Elbasan Gledian Llatja said:

“The work on the road Elbasan Labinot Mal has started in the morning and continues while the thickness of the snow has exceeded 1 meter, a situation which has not been seen for many years.

I take this opportunity to thank all the employees of the municipality and OSHEE for the work they are doing these days. Only a small number of citizens are without electricity.

We have always followed the emergency service in cases when it was necessary. But all the Health Centers have been equipped with the necessary medicines. ”

The state is on its feet, said Balla to follow the situation and will continue in the coming days as the presence of frost will continue:

“The state is on its feet to do its job. I tell opposition clowns commenting from the warm sofas of their homes on the villas added after the pandemic that “We were chosen to work, not to sleep.”

For two days, Balla has been following the situation caused by the bad weather in Librazhd and Elbasan, being close to the residents, especially for taking measures in case of health emergencies.