Viti shkollor këtë sezon u hap me 14 shtator. Që prej hapjes së tij kemi pasur njoftime për disa mësues të prekur nga Covid-19 në disa rrethe të vendit.

2 rastet më të fundit janë konfirmuar në rrethin e Elbasanit. Njëri nga të prekurit është në qytetin e Elbasanit ndërsa tjetri në një shkollë në Cërrik.

Para pak ditësh në shkollën “Sami Frashëri” në Përmet 3 mësues dhe nëndrejtori i shkollës rezultuan pozitiv dhe për këtë arsye u pezullua mësimi përkohësisht dhe u bë dezinfektimi i ambienteve të institucionit.

The school year this season opened on September 14th. Since its opening we have had reports of some teachers being affected by Covid-19 in several districts of the country.

The last 2 cases have been confirmed in the district of Elbasan. One of the affected is in the city of Elbasan while the other in a school in Cërrik.

A few days ago in the school “Sami Frashëri” in Përmet 3 teachers and the deputy director of the school were positive and for this reason the teaching was temporarily suspended and the premises of the institution were disinfected.