Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj tha se rendi publik në Shqipëri është në nivelet më të mira historike në 30 vitet e fundit.

I ftuar në emisionin “Opinion”, Lleshaj tha se përgjatë gjithë vitit 2020 ka patur vetëm 45 vrasje. Ndërkohë, i pyetur lidhur me problemet në qytetin e Elbasanit dhe deklaratat e Prokurorit të Përgjithshëm për veprimtarinë e grupeve kriminale në këtë qytet, Lleshaj tha se Elbasani është nën kontrollin e autoriteteve.

Lleshaj: Për gjithë vitin 2020 janë 45 vrasje. Fenomeni nuk është në përmasa shqetësuese, kurrë nuk kemi patur një numër kaq të ulët. Rendi publik është në vlerat më të mira historike të 30 viteve të fundit.

Fevziu: Mbi ç’paramatera mbështetet?

Lleshaj: Ka disa indikatorë. Janë disa vepra penale të rëndësishme, që maten krahasohen. Nëse i shoim këto vepra kriminale jemi në nivelin më të ulët në historinë tonë.

Kemi 30% më pak vrasje se një vit më parë. Vrasje në familje 57% më pak se një vit më parë.

Fevziu: Prokurori i Përgjithshëm quan që qyteti i tretë apo i katërt i vendit kontrollohet nga bandat?

Lleshaj: Pyesni prokurorin për këtë. Qyteti i Elbasnait është nën kontroll të autoriteteve, krimi është i marxhinalizuar.

 

Interior Minister Sander Lleshaj said that public order in Albania is at its best historical levels in the last 30 years.

Invited to the show “Opinion”, Lleshaj said that throughout 2020 there have been only 45 murders. Meanwhile, when asked about the problems in the city of Elbasan and the statements of the General Prosecutor about the activity of criminal groups in this city, Lleshaj said that Elbasan is under the control of the authorities.

Lleshaj: For the whole of 2020 there are 45 murders. The phenomenon is not of alarming proportions, we have never had such a low number. Public order is among the best historical values ​​of the last 30 years.

Fevziu: On what parameters is it based?

Lleshaj: There are some indicators. There are some important offenses that are measured and compared. If we see these crimes we are at the lowest level in our history.

We have 30% fewer murders than a year ago. Homicide 57% less than a year ago.

Fevziu: The General Prosecutor calls that the third or fourth city of the country is controlled by gangs?

Lleshaj: Ask the prosecutor about this. The city of Elbasan is under the control of the authorities, crime is marginalized.