Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fton të gjithë qytetarët me të drejtë vote të verifikojnë emrin e tyre në listën e zgjedhësve, si dhe vendndodhjen e qendrës së tyre të votimit.

“Kontrolli i listës së zgjedhësve dhe i vendndodhjes së qendrës së votimit mundet të bëhet duke klikuar në rubrikën “Lista e Zgjedhësve” në faqen e internetit të të KQZ-së www.kqz.gov.al ose atw të Ministrisë së Brendshme www.mb.gov.al”, thuhet në një njoftim.

KQZ bën thirrje që rast se konstatohen parregullsi tek të dhënat, apo personat që dëshirojnë të ndryshojnë ose të shtojnë të dhëna në ekstraktin zgjedhor, të paraqiten menjëherë pranë zyrës së Gjendjes Civile në Njësinë Administrative.

Gjithashtu, KQZ i bën apel qytetarëve që ju ka mbaruar ose ju mbaron afati i vlefshmërisë së dokumentit të identifikimit (Letërnjoftim ose Pasaportë) deri në datën 25 prill që të aplikojnë për rinovimin e tyre.

“Procesi i votimit nuk mund të kryhet pa një mjet identifikimi të vlefshëm në ditën e zgjedhjeve. Ndaj, KQZ ju bën thirrje qytetarëve që të mos e lënë për në momentin e fundit por të drejtohen pranë zyrave të kompanisë “Aleat”, për të aplikuar për rinovimin e dokumentit të identifikimit”.

Në zgjedhjet e 25 prillit 2021, synohet të implementohet identifikimi elektronik i zgjedhësve, ndaj një dokument i identifikimit i vlefshëm është shumë i rëndësishëm për pjesëmarrjen në votim.

“Të votosh është e drejtë, por edhe përgjegjësi qytetare. Ndaj, verifikoni emrin në listën e zgjedhësve, qendrën tuaj të votimit dhe rinovoni dokumentin tuaj të identifikimit”.

The Central Election Commission invites all eligible voters to verify their name on the voter list, as well as the location of their polling station.

The control of the voter list and the location of the polling station can be done by clicking on the section “Voters List” on the website of the CEC www.kqz.gov.al or that of the Ministry of Interior www.mb .gov.al ”, it is said in an announcement.

The CEC calls that in case of irregularities in the data, or persons wishing to change or add data to the election extract, to report immediately to the Civil Status Office in the Administrative Unit.

Also, the CEC appeals to citizens who have expired or are expiring the validity of the identification document (ID card or Passport) until April 25 to apply for their renewal.

“The voting process cannot be carried out without a valid identification tool on election day. Therefore, the CEC calls on the citizens not to leave it for the last moment but to go to the offices of the company “Aleat”, to apply for the renewal of the identification document “.

In the elections of April 25, 2021, it is intended to implement electronic voter identification, so a valid identification document is very important for voting.

“Voting is a right, but also a civic responsibility. Therefore, verify your name on the voter list, your polling station and renew your identification document.