Amerikanët vendosën përmes votës për të ardhmen e tyre, në një garë elektorale që është cilësuar ndër më të fortat dhe të pazakontat në historinë e SHBA. Në 300 vite demokraci, nuk ka pasur kurrë kontestime të rezultatit apo akuza për vjedhje të votave, por presidenti aktual Trump nuk nguroi të hedh akuza të tilla duke thënë se do i çoj në Gjykatën Supreme. Rivali i tij demokrat Joe Biden është përgjigjur se “do jetë vullneti i votuesve amerikanë që do vendos fituesin”. Akuzat e Trump për vjedhje votash dhe dërgimin e tyre në Gjykatën Supreme, u dënuan edhe nga analistët duke e konsideruar deklaratë të nxituar dhe të paprecedentë që nuk ka ndodhur kurrë në historinë e votimeve në SHBA dhe dëmton të drejtën e votës. Këto deklarata të ngjajnë me një sherr “alla shqiptarçe”, nuk akuzat për vjedhje dhe manipulim votash nuk mungojnë në asnjë zgjedhje që zhvillon vendi, por s’janë dëgjuar nga një shtet që është shembulli i demokracisë në botë.

Të dy kandidatët për president në Shtëpinë e Bardhë kanë deklaruar se po ecin të sigurtë në rrugën drejt fitores, edhe pse presidenti në detyrë ka akuzuar për manipulim dhe vjedhje të votave.

I pari që reagoi pas mbylljes së votimeve ka qenë kandidati demokrat Joe Biden, i cili u shpreh optimist duke thënë se është në rrugën e fitores dhe u dha garancinë edhe njëherë shtetasve amerikanë se të gjitha votat e tyre do të numërohen.

“Ne e dinim që procesi do të zgjaste shumë. Por ne ndihemi mirë për vendin ku jemi. Unë jam këtu për t’ju thënë sonte ne besojmë se jemi në rrugën e duhur për të fituar këto zgjedhje.Nuk ka mbaruar derisa të numërohen çdo votë, çdo fletë votimi”, tha Biden.

Deklarata e Biden për fitore nxiti reagimin e Donald Trump, i cili me anë të një postimi në rrjetet sociale, deklaroi se zgjedhjet po manipulohen.

“Ne jemi shumë lart, por ata po përpiqen të vjedhin zgjedhjet. Ne kurrë nuk do t’i lejojmë ta bëjnë. Votat nuk mund të hidhen pasi të mbyllen votimet”, tha Trump.

Akuzat e tij morën përgjigjen e menjëhershme të kandidatit demokrat ku theksoi se fituesi nuk përcaktohet as nga ai as nga Trump por nga vullneti i votuesve amerikanë. Por Trump nuk e ka lënë me kaq, ku nuk ka ndalur akuzat ndaj palës kundërshtare duke thënë se po vidhen votat. Teksa u shpreh i bindur se i ka fituar këto zgjedhje tha se po bëhet një grabitje e madhe e kombit me votat dhe për këtë do të shkojë në Gjykatën Supreme. Presidenti Trump kërkon që të gjitha votat të cilat arrijnë pas ditës së sotme me anë të postës të mos konsiderohen të vlefshme. Ndërkohë që në bazë të rregullave dhe ligjeve të çdo shteti ato vota merren në konsideratë nëse janë dorëzuar brenda datës 3 Nëntor.

“Pastaj gjithçka ndaloi dhe kjo është grabitje ndaj popullit amerikan. Është turp. Ne i kemi fituar këto zgjedhje. Ne do sigurohemi për integritetin. Po bëhet një grabitje e madhe në kombin tonë. Ne duam që këto vota të përdoren në mënyrën e duhur. Ne do të shkojmë në Gjykatën Supreme dhe duam që votimi të mbarojë. Nuk duam më vota të hedhura në 4 të mëngjesit. Kjo është e turpshme”, tha Trump.

Deklaratën e Trump e kanë konsideruar të nxituar dhe të deri diku në cenim të së drejtës së të gjithë amerikanëve për të shprehur votën e tyre. Sipas analistëve kërcënimi i Trump për të dërguar votën në Gjykatën Supreme është i paprecedent dhe dëmton të drejtën e votës.

Votimi me postë mollë sherri për zgjedhjet në SHBA
“Mail voting”, mundësia për të votuar për zgjedhjet presidenciale amerikane nëpërmjet një dokumenti të dërguar me postë është bërë në këto momente vendimtare, në përcaktimin e fituesit të zgjedhjeve dhe nxitës për akuza të shumta të presidentit në detyrë për manipulimin e procesit zgjedhor.

84 milion qytetarë e kanë përdorur këtë formë votimi, për të shmangur infektimin me Covid-19 apo edhe për lehtësi të tyre, gjë e cila do të ndikojë edhe në shtyrjen ose vonimin e rezultatit përfundimtar.

Demokratët e kanë mbështetur votimin me postë që nga fillimi i garës presidenciale për të shmangur radhët e gjata në qendrat e votimit. Në 34 nga 50 shtetet e SHBA ka qenë e mundur të votohet me postë për vite me radhë, i cili daton nga fillimi i luftës civile.

Në pesë shtete perëndimore, Uashington, Oregon, Colorado, Utah dhe Hawaii, votimi postar është metoda kryesore.

Deri më tani, 45.5% e atyre që votuan herët ishin Demokratë, 30.4% Republikanë dhe 23.5% pa përkatës, deklarojnë mediat ndërkombëtare.

Pennsylvania, Michigan dhe Wisconsin fillojnë kontrollimin e kartave postare vetëm ditën e votimit dhe disa shtete pranojnë fletëvotimet që mbërrijnë me postë pas ditës së votimit, për sa kohë janë dërguar brenda 3 Nëntorit.

Pas deklaratave të Trump se do të kërkojë ndërhyrjen e Gjykatës Supreme për të mos marrë në konsideratë votat e arritura pas 3 nëntorit, duke lënë të kuptohet se në rast të fitores së kandidatit demokrat Biden priten beteja ligjore në Pensilvani, Michigan, Wisconsin.

The strong race between Donad Trump and Joe Biden for the presidential election has brought a clash between them, while from the results so far the latter leads.

Results: The fate of elections in undecided states
Allegations that elections are being stolen, ‘Twitter’ hides Donald Trump post
He accused the election of being stolen, Trump makes a mistake and deletes it in seconds, confuses polls with Poles
US Election, Report Tv Marathon broadcast!
Donald Trump and Joe Biden today during statements to the media

Americans decided through the vote for their future, in an election race that is considered one of the strongest and most unusual in US history. In 300 years of democracy, there have never been disputes over the result or allegations of vote theft, but incumbent President Trump has not hesitated to make such allegations, saying he will take them to the Supreme Court. His Democratic rival Joe Biden responded that “it will be the will of the American voters that will decide the winner.” Trump’s allegations of vote theft and sending them to the Supreme Court were also condemned by analysts as a hasty and unprecedented statement that has never occurred in U.S. voting history and undermines voting rights. These statements resemble a “Albanian goddess” quarrel, no accusations of theft and vote rigging are absent in any election held by the country, but have not been heard from a country that is the example of democracy in the world.

Both candidates for president in the White House have stated that they are walking safely on the road to victory, even though the incumbent president has accused them of manipulating and stealing votes.

The first to react after the close of voting was the Democratic candidate Joe Biden, who expressed optimism, saying that he is on the road to victory and once again gave the guarantee to American citizens that all their votes will be counted.

“We knew the process would take a long time. But we feel good about where we are. I’m here to tell you tonight we believe we’re on the right track to winning this election. It ‘s not over until every count vote, every ballot, “Biden said.

Biden’s declaration of victory provoked the reaction of Donald Trump, who through a post on social networks, stated that the election is being manipulated.

“We are very high, but they are trying to steal the election. We will never allow them to do so. Votes cannot be cast once the vote is closed,” Trump said.

His accusations received the immediate response of the Democratic candidate where he stressed that the winner is not determined by him or Trump but by the will of American voters. But Trump did not leave it at that, where he did not stop the accusations against the opposing party, saying that the votes are being stolen. As he expressed his conviction that he has won this election, he said that a great robbery of the nation with votes is taking place and for this he will go to the Supreme Court. President Trump demands that all votes that arrive after today by mail be not considered valid. While according to the rules and laws of each state those votes are considered if submitted within 3 November.

“Then everything stopped and this is a robbery against the American people. It is a shame. We have won this election. We will make sure of integrity. A big robbery is taking place in our nation. We want these votes to be used properly. “We will go to the Supreme Court and we want the vote to end. We no longer want the ballot cast at 4 am. This is shameful,” Trump said.

Trump’s statement has been seen as hasty and to some extent in violation of the right of all Americans to express their vote. Analysts say Trump’s threat to send the vote to the Supreme Court is unprecedented and undermines his right to vote.

Voting by mail is a hassle for US elections
“Mail voting”, the opportunity to vote for the US presidential election through a document sent by mail has become at this crucial moment, in determining the winner of the election and incitement to numerous accusations of the incumbent president for manipulating the election process.

84 million citizens have used this form of voting, to avoid infection with Covid-19 or even for their convenience, which will also affect the postponement or delay of the final result.

Democrats have supported postal voting since the start of the presidential race to avoid long queues at polling stations. In 34 of the 50 U.S. states it has been possible to vote by mail for years, dating back to the beginning of the Civil War.

In five western states, Washington, Oregon, Colorado, Utah and Hawaii, postal voting is the primary method.

So far, 45.5% of those who voted early were Democrats, 30.4% Republicans and 23.5% without respect, according to international media.

Pennsylvania, Michigan and Wisconsin begin checking postcards only on election day, and some states accept ballots that arrive in the mail after election day, as long as they are sent by Nov. 3.

Following Trump’s statements that he would seek the intervention of the Supreme Court to disregard the votes reached after Nov. 3, hinting that in the event of Democratic candidate Biden winning legal battles are expected in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin.