Asambleja e Partisë Socialiste të Gramshit zgjodhi Enis Zanin si kryetar të partisë së kësaj dege.
Në garë ishin dy emra: Besmira Braçe dhe Enis Zani. Por Besmira Braçe është tërhequr nga gara.
Në këtë takim ishte i pranishëm edhe Kryetari i Grupit Parlamentar Socialist, Taulant Balla i cili në fjalën e tij nënvizoi faktin se riorganizimi i ri i strukturave të partisë i paraprin zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2021.
Ja disa nga deklarimet e Ballës:
Edhe pse zgjedhjet e Qershorit 2021 duken ende larg, gjatë vitit 2020 duhet vijojë organizimi i strukturave tona vendore të partisë për të fituar bindshëm mandatin tonë të tretë qeverisës me Edi Ramën Kryeministër.
Prej disa muajsh jemi në proces riorganizimi ripërtëritjeje dhe përgatitje për zgjedhjet e ardhshme parlamentare te qershorit 2021 dhe pasi kemi zgjedhur kryetarët e organizatave, delegatët e Kongresit, tani Asambletë e zgjeruara zgjedhin edhe kryetarin e Partisë Socialiste për cdo bashki.


Ne jemi e vetmja parti që kemi përfshirë në procesin e përzgjedhjes së kryetarëve parimin e barazisë gjinore, duke vendosur të fillojmë të zbatojmë një normë të re të organizimit ku drejtimi i organizatave i besohet një burri, ose djali dhe një gruaje, ose vajze, kemi bërë dhe zgjedhjen me “një anëtar një votë” të të gjithë delegatëve të Kongresit, tani brenda mes janarit po përmbyllim procesin me zgjedhjen e kryetarëve të partisë.
Ky proces riorganizimi vijon më pas me Kongresin zgjedhor që do të zhvillohet më 29 Shkurt 2020. Viti 2020 ka nisur me revolucionin digjital në të gjitha shërbimet publike. Vetëm pak minuta online në kompjuter apo celular, duke klikuar vetë nga kudoqoftë (brenda ose jashtë vendit) ose me një ndihmë të parë në sportelet zyrave të postës të njësive administrative mund të kryen procedurat e nevojshme që deri dje kërkonin kohë e mund zyrë më zyrë.
Sa shumë kanë vuajtur qytetarët për tu endur zyrave dhe radhëve pafund për të marrë një dëshmi penaliteti, madje duke fut mik apo duke pagu ryshfet për ta marrë shpejt.
Ky proces rrënjësisht transformues do të lehtësojë ndjeshëm edhe për biznesin duke eleminuar endjen, pritjen, arrogancën në raste të caktuara të zyrtarëve.

The Gramsh Socialist Party assembly elected Enis Zani as the party’s chairman.
There were two names in the race: Besmira Braçe and Enis Zani. But Besmira Brace has withdrawn from the race.
The meeting was also attended by the Chairman of the Socialist Parliamentary Group, Taulant Balla, who underlined in his speech that the new reorganization of party structures precedes the general elections of 2021.
Here are some of Balla’s statements:
Although the June 2021 elections are still a long way off, by the year 2020 we must continue to organize our local party structures to convincingly win our third governing mandate with Prime Minister Edi Rama.
We have been in the process of reorganizing and preparing for the next parliamentary elections of June 2021 for several months, and after electing the heads of organizations, congressional delegates, now the enlarged assemblies also elect the Socialist Party leader for each municipality.
We are the only party that has included the principle of gender equality in the process of electing mayors, deciding to start implementing a new set of norms where the direction of organizations is entrusted to a man, or a boy and a woman, or a girl, we have and with the “one member one vote” election of all Congressional delegates, we are now closing in mid-January with the election of party leaders.


This reorganization process then proceeds with the Electoral Congress to be held on February 29, 2020. The year 2020 has begun with the digital revolution in all public services. Just a few minutes online on a computer or cell phone, by clicking anywhere from anywhere (inside or outside the country) or with first aid at the post offices of administrative units can perform the necessary procedures that until yesterday took time and office by office. .
How many citizens have suffered to wander endless offices and ranks to get a criminal record, even by making friends or paying bribes to get it quickly.
This radically transformative process will greatly facilitate business as well by eliminating the weaving, waiting, arrogance in certain cases of officials