Thjesht po filmoja ka zbarkuar administrata këtu thash dhe isha drejtpërdrejtë në ‘Facebook’, njoftohet, nuk e di kush e njoftoi dhe vjen një makinë me 4 veta që zbresin.

Shefi i Komisariatit vetë më tha pse filmon dhe më mori telefonin, donte ta thyente dhe më ka kapur mua nuk e di ca më ka bërë dhe më ka përplasur dhe shukur, vetëm ai ishte dhe të tjerët nuk po i bindeshin dhe ai u çua vetë pastaj. Nuk e di çpati. Altin quhet ka një muaj që ka ardhur në Divjakë.

Vajzat e tjera pak më tutje pash që i morën telefonin dhe e mori një grup e futën brenda nuk e di shanë apo e goditën. Rrugës varrezave po filmonim, përballë lokalit të Dine Aliajt. Ishte PS-ja te lokali, gjithë administrate domethënë.”, u shpreh Elsa Bita.

“Jemi sot këtu, gjendjen e shikoni vetë, situatën e shikoni vetë ky shtet çfarë po bën një nga denoncueset më të forta të këtij pushteti, që ka denoncuar me fakte video paligjshmërinë që ndodh në qytetin e Divjakës.Shefi komisariatit ka dhunuar barbarisht dhe i bëj thirrje autoriteteve shtetërore SHCB-së që të gjithë polici që u vendos muajt e fundit nga Erjon Brace me shok, të gjithë strukturën e policisë që është vënë në funksion të fushatës.

Ditën që ka ndaluar qytetarët nuk më ka lejuar të zhvilloj aktivitetin me argumentin se jam kandidat në kundërshtim me ligjin po nuk ka proceduar asnjë dhe sot në kundërshtim me heshtje elektorale, urdhëro sot se çfarë bën shefi i komisariatit. I bëj thirrje të gjithëve drejtorit të policisë së qarkut, drejtorit të policisë Ardi Veliut, unë jam kandidati për deputet, Saimir Korreshi dhe sot duhet arrestuar shefi i komisariatit ka kamera që vërtetojnë paligjshmërinë.

Nëse nuk ndërhyni jeni bashkëautor me krimin, nëse SHKB-ja nuk ngrihet në këmbë jeni bashkëautor me krimin. Nëse nuk reagoni jeni të gjithë të lidhur me Erjon Bracen. Ndaj ju bëj thirrje edhe një herë Prokurorisë Lushnje, Prokurorisë së Përgjithshme, SPAK-ut që të hetoni këtë vepër penale.”, u shpreh Saimir Korreshi.

I was just filming, the administration landed here, I said and I was directly on ‘Facebook’, it is reported, I do not know who announced it and a car with 4 people coming down.

The Chief of the Commissariat himself told me why he was filming and took my phone, he wanted to break it and he caught me I do not know what he did to me and he hit me and kicked me, he was the only one and the others were not obeying him and he got up then. I do not know what. Altin is said to have been in Divjaka for a month.

The other girls a little further on I saw that they took his phone and took a group and put him inside I do not know if he was insulted or hit. We were filming on the way to the cemetery, in front of Dine Aliaj’s bar. It was the SP at the bar, the whole administration, that is, “said Elsa Bita.

“We are here today, see the situation for yourself, see the situation for yourself, what this state is doing, one of the strongest denouncers of this government, which has denounced with video facts the illegality that occurs in the city of Divjaka. The chief of the police station brutally raped I call on the state authorities SHCB that all the police who were deployed in recent months by Erjon Brace with a friend, the entire police structure that has been put in function of the campaign.

The day he stopped the citizens, he did not allow me to carry out the activity with the argument that I am a candidate contrary to the law, but no one proceeded, and today, contrary to the electoral silence, order today what the chief of the police station is doing. I call on everyone, the director of the district police, the director of the police, Ardi Veliu, I am the candidate for deputy, Saimir Korreshi, and today the chief of the police station must be arrested. There are cameras that prove the illegality.

If you do not intervene you are a co-author of the crime, if the ICS does not stand up you are a co-author of the crime. If you do not react you are all connected with Erjon Bracen. Therefore, I call on the Lushnje Prosecutor’s Office, the General Prosecutor’s Office, the SPAK to investigate this criminal offense once again, “said Saimir Korreshi.