Kush rezulton pozitiv me Covid-19, në Angli është propozuar nga ministrat që të marrë një shumë financiare prej 500 euro.

Ky është hedhur thjesht si një propozim, i cili u vjen në ndihmë personave të cilët janë me mundësi të ulta financiare.

Duke parë situatën nga Covid-19, edhe që një pjesë e njerëzve janë të mbyllur në shtëpi prej kaq kohësh, janë të detyruar të mbeten pa punë.

Një burim i lartë nga qeveria thotë se, ky ishtë një propozim i diskutuar nga zyrtarë të lartë, por akoma nuk ishte konsideruar nga kryeministri.

Katie Razzall e BBC News night, thotë se ministrat janë të vetëdijshëm që vetë-izolimi është thelbësor për ndalimin e përhapjes së koronavirusit dhe “letra e opsioneve”, është hartuar nga nëpunësit civilë në DoH. Gjithashtu thuhet se shumë njerëz nuk po qëndrojnë në shtëpi, dhe ky vendim duhej marrë sa më parë.

Shtatorin e shkuar u bë një propozim, që kushdo që rezulton pozitiv me Covid-19 dhe vetëizolohet që të frenojë përhapjen e coronavirusit.

Ndërsa tani një shumë prej 500 eurosh për person, që administrohet nga autoritetet locale dhe që financohet nga vetë qeveria, u vihet në dispozicion njerëzve me të ardhura të ulta.

Sekretari i Mjedisit George Eustice u shpreh për BBC Breakfast, se ishte “mjaft sfiduese” për disa njerëz që të vetë-izoloheshin plotësisht nëse ishin financiarisht të prekshëm dhe duhej të vazhdonin punën. “Ne kemi marrë parasysh të gjitha llojet e politikave në mënyrë që të sigurohemi që njerëzit të respektojnë rregullat, të jenë në gjendje t’i përmbahen rregullave dhe të ulim normën e infeksionit,” tha ai.

Por kabineti para se të marrë një vendim lidhur me këtë çështje duhet të peshojë mirë argumentat pro dhe kundra kësaj çështje.

Whoever is positive with Covid-19, in England has been proposed by the ministers to receive a financial sum of 500 euros.

This is simply a proposal, which helps people with low financial means.

Looking at the situation from Covid-19, even though some people have been locked up at home for so long, they are forced to lose their jobs.

A senior government source says this was a proposal discussed by senior officials, but has not yet been considered by the prime minister.

BBC News night’s Katie Razzall says ministers are aware that self-isolation is essential to stopping the spread of the coronavirus, and the “letter of options” has been drafted by DoH civil servants. It is also said that many people are not staying at home, and this decision had to be made as soon as possible.

Last September a proposal was made, that anyone who tests positive with Covid-19 and self-isolates to curb the spread of coronavirus.

While now a sum of 500 euros per person, administered by local authorities and financed by the government itself, is made available to low-income people.

Environment Secretary George Eustice told BBC Breakfast that it was “quite challenging” for some people to completely isolate themselves if they were financially vulnerable and had to keep working. “We have considered all kinds of policies in order to make sure people follow the rules, are able to abide by the rules and reduce the rate of infection,” he said.

But before making a decision on this issue, the cabinet must weigh the pros and cons of the issue.