Një familje nga Louisiana në mënyrë krejtësisht aksidentale është bërë miliardere për disa ditë, pasi në llogarinë e tyre bankare u depozituan 50 miliardë dollarë duke u bërë kështu familja e 25-të më e pasur në botë dhe atë për më pak se katër ditë.

Agjenti i patundshmërive në Baton Rouge, Darren James, 47-vjeq, ka thënë për Fox se si këtë muaj një ditë është detyruar të kthehet më herët nga puna – ku gruaja e tij e priste me pasqyrën e llogarisë së tyre bankare – duke i kërkuar ta shikoj mirë.

“Hape dhe do ta shohësh që në llogari kemi 50 miliardë dollarë”, tha James, i cili u befasua nga fakti se në mënyrë krejtësisht aksidentale u bë shumë i pasur.

“Të gjithë thamë njëzëri se kush do të troket në derën tonë, pasi që nuk ishim në dijeni për prejardhjen e tyre”, shtoi ai.

Megjithatë pranoi se në një moment mendoi se mund të kishte qenë “daja i tij i pasur” që i ka lënë para – e me atë shumë të parave do ta rangonte një vend nën themeluesin e Nike, Phil Knight.

“Nuk mund ta mohoj që ishte ndjenjë e mirë të shohësh kaq shumë zero në llogari”, ka thënë ai me një dozë shakaje.

Megjithatë James dhe gruaja e tij i telefonuan bankës për të mësuar për arsyen e kësaj shumë të majme të parave – por ato mbetën në llogari edhe për disa ditë.

“Ishim miliarder për katër ditë. Ishte një ndjenjë e mirë, pavarësisht që nuk mund të bënim asgjë me to. E dinim që nuk ishin paratë tona. Nuk i kemi fituar ne, dhe për këtë nuk mund të bënim asgjë me to”, ka thënë James i cili dikur kishte punuar si polic.

Por gjithçka u sqarua kur nga banka Chase thanë se kishin pasur një problem teknik, që mund të ketë ndikuar te disa llogari të caktuara – dhe se paratë u janë marrë nga llogaria.

 

A family from Louisiana has accidentally become a billionaire in a few days, after $ 50 billion was deposited in their bank account, thus becoming the 25th richest family in the world in less than four days.

Baton Rouge real estate agent Darren James, 47, told Fox how one day this month he was forced to return from work earlier – where his wife was waiting for him with their bank account statement – asking look at it well.

“Open it and you will see that we have $ 50 billion in the account,” said James, who was surprised by the fact that he accidentally became very rich.

“We all said unanimously who would knock on our door, as we were not aware of their origin,” he added.

However, he admitted that at one point he thought it might have been his “rich uncle” who left him money – and with that much money he would rank a place under Nike founder Phil Knight.

“I can not deny that it was a good feeling to see so many zeros in the account,” he said with a dose of joke.

However, James and his wife called the bank to find out the reason for this large sum of money – but they remained in the account for several days.

“We were billionaires for four days. It was a good feeling, despite the fact that we could not do anything with them. We knew it was not our money. “We did not win, and for that we could not do anything with them,” said James, who once worked as a police officer.

But it all came to light when Chase Bank said they had a technical problem, which may have affected certain accounts – and that the money had been taken from their account.