Ka nisur në Këshillin e Lartë Gjyqësor seanca dëgjimore për procedimin disiplinor të kerkuar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Artur Metani ndaj magjistrates Enkeleda Kapedani.

“Në rastin konkret ekzistojnë kushtet ligjore për caktimin ndaj magjistrates Enkeleda Kapedani të masës provizore të pezullimit nga ushtrim i detyrës deri në përfundimin e procedimit disiplinor, për shkak se vazhdimi i magjistratit në detyrë diskrediton rëndë figurën dhe pozitën e magjistratit,” është shprehur Metani.

Prezent në seancë është edhe gjyqtarja Kapedani. Kapedani e ka nisur me një ndjesë, ndërsa thekson se po gjykohet për shkak të veshjes dhe shijes muzikore.

“Shpresoj që zëri im të dëgjohet, do e nis me një ndjesë publike. Po gjykohem për veshjen, pamjen apo shijen muzikore,” ka thënë gjyqtarja.

Gjyqtarja ka thënë më tej se videot që u publikuan në rrjetin social Tik-Tok i ka bërë nga stresi. Kapedani ka pranuar publikimin e videove, duke e cilësuar si mëkatin e vetëm të saj.

“Kam bërë video për shkak të lodhjes dhe stresit. Por nuk kam pasur si qëllim t’i publikoj. Gjithë kjo që ka ndodhur është tmerr personal, moral, për mua prindërit dhe bashkëjetuesin. Të gjithë po më bëjnë gjyq popull mediatik dhe moral. Pres nga ju një vendim të pa anshëm. Të vetmin mëkat që kam bërë është publikimi i videove,” ka shtuar Kapedani.

E prekur, Kapedani është justifikuar se të gjithë gjyqtarët sipas saj bëjnë video. “Pse po gjykohem kaq ashpër për një veprim. Të gjithë gjyqtarët publikojnë video, pse jam e goditur unë, kush ka interes, punën e kujt po pengoj?” ka thënë ajo.

 

The High Judicial Council has started the hearing for the disciplinary proceeding requested by the High Inspector of Justice, Artur Metani against the magistrate Enkeleda Kapedani.

“In this case, there are legal conditions for imposing on the magistrate Enkeleda Kapedani the provisional measure of suspension from the exercise of duty until the end of disciplinary proceedings, because the continuation of the magistrate in office seriously discredits the figure and position of the magistrate,” said Metani.

Judge Kapedani is also present at the hearing. The captain has started with an apology, while emphasizing that he is being tried because of his dress and musical taste.

“I hope my voice is heard, I will start with a public apology. “I am being judged on my dress, appearance or musical taste,” the judge said.

The judge further said that the videos that were published on the social network Tik-Tok were made out of stress. The captain has admitted the publication of the videos, calling it her only sin.

“I made videos because of fatigue and stress. But I did not intend to publish them. All that has happened is a personal, moral horror, for me parents and cohabitant. Everyone is judging me media and moral people. I expect an impartial decision from you. “The only sin I have committed is the publication of videos,” added Kapedani.

Affected, the Captain is justified in saying that all the judges make videos. “Why am I being judged so harshly for an action? All the judges publish videos, why am I hit, who has an interest, whose work am I hindering? ” she said.