Enti Rregullator i Energjisë (ERE) vendosi që të shfuqizonte vendimin e janarit të këtij viti kur i dha mundësinë Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) dhe Furnizuesit të Shërbimit Universal (FSHU) të faturonin deri në qershor konsumatorët me vlerë referuese dhe matjet në terren të bëheshin çdo dy muaj.

Kjo do të thoshte që konsumatorëve nuk mund t’ju kontrollohej fizikisht matësi për shkak të situatës së pandemisë dhe fatura e tyre mujore do të kishte të njëjtën shumë që kishte pasur në muajin e njëjtë të një viti më parë. Për shembull janari i këtij viti të faturohej njëlloj sa janari i vitit të shkuar e kështu me radhë.

Në muajin mars FSHU dhe OSSH njoftuan tek Enti se gjatë muajit të parë të zbatimit të vendimit të ERE nr.24/2021, për shkak të pamundësive teknike dhe kohës, ka mundur të faturojë me vlera referuese zëvendësuese vetëm një pjesë të klientëve, përkatësisht 200.000 të tillë.

I njëjti vendim i ERE sqaron se pas kërkesës për informacion që ju drejtua operatorëve në fund të prillit të dyja kompanitë dhanë detaje mbi ecurinë e procesit të faturimit me vlerë referuese si dhe ankesat që janë paraqitur nga konsumatorët lidhur me këtë situatë.

Kështu shoqëria OSSH sh.a., përmes shkresës nr. 305/6 prot., të datës 28.04.2021 ka bërë me dije se, gjatë muajit Shkurt janë faturuar me vlerë referuese zëvendësuese 175.517 klientë ose 14% e bazës totale të klientëve. Gjatë ciklit të leximit të muajit mars 2021 ishin planifikuar të faturoheshin me vlera referuese zëvendësuese 216,844 konsumatorë. Shoqëria OSSH sh.a., gjithashtu në shkresën sipërcituar shprehet se: “e ka të pamundur faturimin total të numrit të klientëve me vlerë referuese, numër i cili parashikohej të ishte i ndarë në 50% sipas klientëve në çdo muaj, siç parashikuar në pikën 2.1, të vendimit nr. 24/2021”.

Shoqëria FSHU sh.a. nga ana tjetër, përmes shkresës nr.3156/1 prot., datë 30.03.2021, protokolluar me nr.305/3, datë 01.04.2021, ka bërë me dije se gjatë muajit Janar 2021 janë regjistruar 303 ankesa në total për faturimin me vlerë referuese zëvendësuese, ndërkohë që për muajin Shkurt 2021 është regjistruar vetëm 1 ankesë.

Pavarësisht se ka një rënie të ankesave dhe funksionimit të matjes me vlerë referuese ERE ka nënvizuar se shifrat e infektimit në ulje nga njëra anë dhe ecuria e vaksinimit nga ana tjetër janë dy tregues për uljen e rrezikut për punonjësit e terrenit (faturistët) e në këto kushte ska më kuptim që të vijojë matja me vlera referuese. Ndaj Enti ka shfuqizuar vendimin e fundit të janarit duke i hapur kështu rrugë faturimit normal çdo muaj me vlerën reale që regjistrojnë matësit. /Monitor

The Energy Regulatory Entity (ERE) decided to repeal the decision of January this year when it gave the opportunity to the Distribution System Operator (DSO) and the Universal Service Provider (FSHU) to bill by June customers with reference value and field measurements to be done every two months.

This meant that consumers could not be physically checked on the meter due to the pandemic situation and their monthly bill would have the same amount it had in the same month a year earlier. For example, January of this year to be billed the same as January of last year and so on.

In March, FSHU and OSSH notified the Office that during the first month of implementation of ERE decision no. 24/2021, due to technical impossibilities and time, it was able to invoice with replacement reference values ​​only a part of customers, respectively 200.000 such.

The same decision of the ERE clarifies that after the request for information addressed to the operators at the end of April, both companies provided details on the progress of the billing process with reference value and the complaints that have been submitted by customers regarding this situation.

Thus the company OSSH sh.a., through letter no. 305/6 prot., Dated 28.04.2021 has indicated that, during February, 175,517 customers or 14% of the total customer base were billed with replacement replacement value. During the reading cycle of March 2021, 216,844 customers were planned to be billed with replacement reference values. OSSH sh.a., also in the above mentioned letter states that: “it is impossible to bill the total number of customers with reference value, a number which was expected to be divided into 50% according to customers in each month, as provided in point 2.1, of decision no. 24/2021 ”.

The company FSHU sh.a. on the other hand, through letter no. 3156/1 prot., dated 30.03.2021, recorded with no. 305/3, dated 01.04.2021, has indicated that during January 2021 303 complaints have been registered in total for billing with replacement reference value, while for February 2021 only 1 complaint was registered.

Despite the fact that there is a decrease in complaints and the functioning of the measurement with reference value, ERE has underlined that the reduction figures of infection on the one hand and the progress of vaccination on the other hand are two indicators for reducing the risk for field workers (invoices). conditions no longer make sense to continue the measurement with reference values. Therefore, the Office has abrogated the last decision of January, thus paving the way for normal billing every month with the real value recorded by the meters. / Monitor