Ndonëse ishte parashikuar që konferenca e parë për pranimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut do të mbahej nën presidencën gjermane, ajo do të shtyhet në presidencën e radhës të Bashkimit Europian.

Në konferencën e mbajtur online nga ministri gjerman i Shtetit për Europën Michael Roth bashkë me homologët e tij nga Portugalia dhe Sllovenia është diskutuar që tre partnerët po punojnë për drejt hapjes së konferencave të para për dy vendet e Ballkanit.

Tre ministrat kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët ku përfshihet pikërisht edhe kjo pikë. “Zgjerimi i BE është një çështje tjetër qendrore e Presidencës Trio. Tre partnerët e BE po punojnë drejt hapjes së konferencave të para për pranimin në BE me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Edhe këtu, cilido vend që mban Presidencën e Këshillit duhet të angazhohet në negociata të vazhdueshme dhe shpesh komplekse për të bërë përparim, veçanërisht për çështjet që kërkojnë kompromis”, thuhet në deklaratë.

Nder çështje te tjera te Agjendës së Presidencës që do të vijojnë të ndiqen nga Portugalia dhe Sllovenia janë: Promovimi i shtetit të së drejtës pran vijimin e dialogut te nisur në 13 tetor, nën presidencën gjermane,”diskutim horizontal” në nivelin e BE-së.

Portugalia dhe Sllovenia kanë njoftuar synimin e tyre për të vazhduar me forcë këtë dialog gjatë presidencave të tyre dhe për të siguruar që çështja të mbetet shumë e lartë në agjendën e tyre.

Presidenca gjermane e BE-së do të pasohet nga Portugalia (gjysma e 1-re e 2021) dhe Sllovenia (gjysma e 2-të e vitit 2021).

Although it was anticipated that the first conference on the accession of Albania and Northern Macedonia would be held under the German presidency, it would be postponed to the next presidency of the European Union.

In the conference held online by the German Minister of State for Europe Michael Roth together with his counterparts from Portugal and Slovenia, it was discussed that the three partners are working towards the opening of the first conferences for the two Balkan countries.

The three ministers have signed a joint statement which includes exactly this point. “EU enlargement is another central issue of the Trio Presidency. The three EU partners are working towards opening the first EU accession conferences with Northern Macedonia and Albania. “Here, too, any country holding the Presidency of the Council must engage in ongoing and often complex negotiations to make progress, especially on issues that require compromise,” the statement said.

Other issues on the Presidency Agenda that will continue to be pursued by Portugal and Slovenia are: Promoting the rule of law in the continuation of the dialogue launched on October 13, under the German presidency, “horizontal discussion” at EU level .

Portugal and Slovenia have announced their intention to vigorously continue this dialogue during their presidencies and to ensure that the issue remains very high on their agenda.

The German EU Presidency will be followed by Portugal (1st half of 2021) and Slovenia (2nd half of 2021).