Rusët, kinezët dhe sauditët kanë siguruar qasje të pakufizuar në Bashkimin Europian përmes Maltës, e cila po u shet pasaporta atyre të kalojnë më pak se tre javë në vend. Skandali ëshë zbuluar nga “The Guardian”, i cili ka publikuar emailet mes qeverisë malteze dhe firmës së “Henley & Partners”, e cila njihet për skemën e shitjes së shtetësisë oligarkëve.

Kjo firmë, e bashkëpunon me vende të ndryshme dhe u lehtëson investitorëve pajisjen me pasaporta, por është venë prej kohësh nën kritika dhe dyshime se po pajis me pasaporta europiane oligarkë dhe njerëz të lidhur me krimin e organizuar. “Henley & Partners” është e njëjta kompani që po bashkëpunon me qeverinë shqiptare, madje në vitin 2019, kryeministri Edi Rama mori pjesë në një konferencë të Henley & Partners në Londër, ku tha se do të pajiste me pasaporta shqiptare investitorët e pasur.

“Çdo investitor i huaj, i cili do të blejë nënshtetësinë shqiptare do të përjashtohet nga taksat, do të përfitojë ulje të TVSH-së në 6 për qind dhe do të ketë përfitime të tjera fiskale”. Kjo ishte deklarata e kryeministrit Edi Rama, më 13 nëntor, i ftuar në Konferencën botërore për Nënshtetësinë në Londër, të organizuar nga kompania “Henley and Partners”. Krah tij ndodhej kryeministri malazez Dusko Markovic, i cili deklaroi po ashtu se Mali I Zi do t’u ofronte nënshtetësi të gjithë investitorëve të huaj, sidomos atyre në fushën e turizmit.

Në fakt, Bashkimi Europian qorton në përgjithësi praktikën e shitjes së pasaportave dhe përmes një rezolute të miratuar më 28 mars të këtij viti në Parlamentin Europian i kërkonte Maltës që të ndërpresë bashkëpunimin me kompaninë “Henley & Partners”.

Rezoluta ngre shqetësime në lidhje me personat që kanë përfituar pasaportën e një vendi anëtar të BE-së, pas regjistrimit të të paktën pesë rasteve, ku përfituesit ishin njerëz të kërkuar, ose dënuar për mashtrim, evazion fiskal, e deri tek shkelje të sanksioneve të vendosura ndaj Rusisë.

Por investigimi i “The Guardian” zbulon se kjo kompani kishte arritur të pajiste me pasaporta malteze qytetarë nga Arabia Saudite, Rusia dhe Kina, vende ku është e paligjshme të marrësh një pasaportë të dytë. Ata treguan shembuj të klientëve që aplikuan për shtetësi malteze pavarësisht se ajo ishte plotësisht e ndaluar me ligj në vendin e tyre të lindjes.

Investigimi zbuloi se disa nga këta aplikantë më pas merrnin me qira një pronë në Maltë, për të treguar se gjoja jetonin prej një viti në ishullin mesdhetar. Rregullat e marrjes së pasaportës përcaktojnë që një pronë duhet të merret me qira ose të blihet për një çmim specifik dhe të mbahet për një periudhë pesë vjeçare. Aplikantëve u kërkohet gjithashtu të qëndrojnë në vend për një vit, para se të marrin shtetësinë.

Dokumentet zbuluan se disa aplikantëve thjesht nuk u interesonte dhe nuk kishin ndërmend të jetonin në Maltë. Ata i paguanin firmës “Henley & Partners “ një shumë të caktuar dhe firma kujdesej për blerjen e pasaportës dhe marrjen e shtëpisë me qira. “The Guardian” shkruan se duke u hequr si investitorë qeveritarë, ata thoshin se ishin “rezidentë” në vend për një vit të plotë duke marrë me qira apartamente dhe më pas duke i lënë ato bosh.

Zakonisht oligarkët kalonin vetëm disa javë pushime në Maltë, ku merrnin me qira një jaht ose dhuronin për bamirësi në mënyrë që të tregonin se kishin lidhje me vendin. Zbulimet ka të ngjarë të alarmojnë komisionin Evropian, i cili kohët paralajmëroi nisjen e procedurave të mundshme ligjore kundër Maltës për shitjen e pasaportave europiane. Komisioni ka akuzuar Maltën për shitjen e shtetësisë , duke u mundësuar hyrjen e plotë në BE, individë që janë shpesh të lidhur me afera korruptive, skema të pastrimit të parave dhe krimin e organizuar.

Qeveria Malteze hedh poshtë çdo sugjerim që skema e saj për pajisjen e investitorëve me pasaporta është një mashtrim, duke argumentuar se aplikantët kontrollohen përpara se të marrin një leje qëndrimi. Por emailet dhe dokumentet e firmës Henley & Partners zbulojnë se shumë aplikantë i jepnin paratë firmës, kalonin vetëm disa javë në Maltë në vend të 12-muajve dhe blinin shtetësinë.

Çfarë bën Henley & Partners?

“Henley & Partners”, i cili drejtohet nga një biznesmen zviceran, Christian Kälin, pa dyshim shpiku industrinë moderne të “shitjes së pasaportave”, e cila vlen rreth 3 miliard dollarë në vit. Klienti i tij i parë i madh ishte qeveritë e Shën Kitts dhe Nevis në Karaibe, ku firma u punësua për të krijuar një skemë të shitjes së shtetësisë investorëve të ndryshëm në vitin 2006.

Ajo luajti një rol kryesor në krijimin e skemës së shitjes së pasaportave në Maltë, duke këshilluar qeverinë se si duhet të veprojë. Fillimisht Henley duhej të kishte të drejtat e vetme për të administruar aplikimet e klientëve.

Malta njoftoi planin e saj për të shitur shtetësinë tetë vjet më parë, duke nxitur shqetësime nga BE se blerësit do të kishin hyrje të pakufizuar në zonën Shengen, e cila lejon lëvizjen e lirë midis vendeve anëtare. Në janar të vitit 2014, një zëdhënës i drejtësisë i Komisionit Europian mbajti një fjalim duke kundërshtuar propozimet dhe duke theksuar se anëtarët e BE duhet të sigurojnë pasaporta vetëm për individët me një “lidhje të mirëfilltë” me vendin e tyre.

Përplasja u shmang kur, dy javë më vonë, komisioni dhe qeveria malteze lëshuan një deklaratë të përbashkët duke njoftuar se kushdo që blen shtetësinë malteze do të duhet të jetë rezident në vend për një vit të plotë, duke demonstruar vërtetësinë e lidhjeve të tyre me shtëpinë e tyre të re, shkruan Gazeta Si.

Sidoqoftë, këto rregulla u injoruan. “The Guardian” ka analizuar 250 emaile të firmës Henley & Partners, duke shkruar se një qytetar nga Lindja e Mesme u pajis me pasaportën malteze pasi qëndroi dy javë në vend.

Qeveria dhe firma i këshillonin klientët nëse vizitat më të gjata nuk ishin të munduara, hapja e llogarive bankare, donacionet për bamirësi lokale dhe anëtarësimi në klubet lokale do të ndihmonin në demonstrimin e lidhjeve me Maltë. Në 250 letrat, koha mesatare që “Henley & Partners” u këshillonte klientëve të qëndronin në Maltë ishte 16 ditë.

Por për të marrë pasaportën, aplikantëve u kërkohej gjithashtu të investonin 1.15 milion euro në vend, duke përfshirë një blerje prone me vlerë të paktën 350,000 ose marrjen me një qira për një periudhë pesë-vjeçare të një shtëpie.

Disa nga pronat që ishin marrë me qira ishin dukshëm më të vogla se sa madhësia që do të kërkonte realisht një familje e aplikantit po të kishin planifikuar të jetonin në pronë. Në një rast, një shtetas kinez mori me qira një apartament me dy dhoma gjumi për 1,500 euro në muaj pavarësisht se aplikoi për nënshtetësi për 12 persona, përfshirë gjashtë fëmijë.

Në një deklaratë, “Henley & Partners” tha se ishte në dijeni të rreziqeve të mundshme të kësaj skeme duke theksuar se kishte “investuar kohë dhe kapital të konsiderueshëm në vitet e fundit për të krijuar një strukturë që është e përkushtuar ndaj standardeve më të larta, Ajo theksoi se ajo gjithmonë kishte respektuar ligjet lokale në vendet ku ajo operon, dhe shtoi se ajo e kishte këshilluar qeverinë malteze për krijimin e një rregullatori të pavarur.
Keywords: Infowebtv, BE, Pasaportë, Rusi, Kinë

The Russians, Chinese and Saudis have secured unrestricted access to the European Union through Malta, which is selling passports to them to spend less than three weeks in the country. The scandal was uncovered by The Guardian, which has published emails between the Maltese government and Henley & Partners, which is known for its scheme to sell citizenship to oligarchs.

This firm cooperates with various countries and makes it easier for investors to obtain passports, but has long been under criticism and suspicion that it is providing European passports to oligarchs and people associated with organized crime. “Henley & Partners” is the same company that is cooperating with the Albanian government, even in 2019, Prime Minister Edi Rama participated in a conference of Henley & Partners in London, where he said that he would provide wealthy investors with Albanian passports.

“Every foreign investor who buys Albanian citizenship will be exempt from taxes, will benefit from a reduction of VAT to 6 percent and will have other fiscal benefits.” This was the statement of Prime Minister Edi Rama, on November 13, invited to the World Conference on Citizenship in London, organized by the company “Henley and Partners”. Next to him was Montenegrin Prime Minister Dusko Markovic, who also stated that Montenegro would offer citizenship to all foreign investors, especially those in the field of tourism.

In fact, the European Union generally reprimands the practice of selling passports and through a resolution adopted on March 28 this year in the European Parliament asked Malta to terminate cooperation with the company “Henley & Partners”.

The resolution raises concerns about persons who have obtained a passport of an EU member state, after the registration of at least five cases where the beneficiaries were people wanted or convicted of fraud, tax evasion, and even violations of sanctions. set against Russia.

But the Guardian investigation reveals that the company had managed to obtain Maltese passports from citizens of Saudi Arabia, Russia and China, countries where it is illegal to obtain a second passport. They cited examples of clients applying for Maltese citizenship despite it being completely prohibited by law in their country of birth.

The investigation revealed that some of these applicants then rented a property in Malta, to show that they had allegedly lived for a year on the Mediterranean island. The rules for obtaining a passport stipulate that a property must be rented or purchased for a specific price and held for a period of five years. Applicants are also required to stay in the country for one year, before obtaining citizenship.

The documents revealed that some applicants simply were not interested and did not intend to live in Malta. They paid a certain amount to Henley & Partners and the firm took care of buying the passport and renting the house. “The Guardian” writes that by removing themselves as government investors, they said they were “residents” in the country for a full year renting apartments and then leaving them empty.

Usually the oligarchs spent only a few weeks vacationing in Malta, renting a yacht or donating to charity in order to show that they had ties to the country. The revelations are likely to alarm the European Commission, which recently announced the launch of possible legal proceedings against Malta for the sale of European passports. The commission has accused Malta of selling citizenship, enabling full entry into the EU, individuals who are often linked to corruption scandals, money laundering schemes and organized crime.

The Maltese government rejects any suggestion that its scheme to provide investors with passports is a hoax, arguing that applicants are screened before obtaining a residence permit. But Henley & Partners emails and documents reveal that many applicants gave the money to the firm, spent only a few weeks in Malta instead of 12 months, and bought citizenship.

What does Henley & Partners do?

Henley & Partners, which is run by a Swiss businessman Christian K palin, undoubtedly invented the modern “passport sales” industry, which is worth about $ 3 billion a year. His first major client was the governments of St. Kitts and Nevis in the Caribbean, where the firm was hired to set up a scheme to sell citizenship to various investors in 2006.

She played a key role in setting up the passport sale scheme in Malta, advising the government on how to proceed. Initially Henley had to have the sole rights to administer client applications.

Malta announced its plan to sell its citizenship eight years ago, prompting concerns from the EU that buyers would have unrestricted access to the Schengen area, which allows free movement between member states. In January 2014, a European Commission justice spokesman delivered a speech opposing the proposals, stressing that EU members should only provide passports to individuals with a “genuine connection” to their country.

The clash was averted when, two weeks later, the commission and the Maltese government issued a joint statement announcing that anyone purchasing Maltese citizenship would have to be a resident in the country for a full year, demonstrating the veracity of their home ties. their new, writes Gazeta Si.

However, these rules were ignored. The Guardian analyzed 250 emails from Henley & Partners, writing that a Middle Eastern citizen was provided with a Maltese passport after staying in the country for two weeks.

The government and the firm advised clients if longer visits were not possible, opening bank accounts, donations to local charities and membership in local clubs would help demonstrate ties with Malta. At 250 letters, the average time Henley & Partners advised clients to stay in Malta was 16 days.

But to get the passport, applicants were also required to invest 1.15m euros in the country, including a property purchase worth at least 350,000 or renting a house for a five-year period.

Some of the properties that had been rented were significantly smaller than the size that an applicant family would actually require if they had planned to live on the property. In one case, a Chinese citizen rented a two-bedroom apartment for 1,500 euros a month despite applying for citizenship for 12 people, including six children.

In a statement, Henley & Partners said it was aware of the potential risks of the scheme, noting that it had “invested considerable time and capital in recent years to create a structure that is committed to the highest standards.” , She stressed that she had always respected the local laws in the countries where she operates, and added that she had advised the Maltese government to establish an independent regulator.