Nga e hëna, më 15 qershor kufijtë e brendshëm të BE do të hapen gati plotësisht. Po si qëndron puna me vendet jo anëtare të BE, ato të Ballkaniz? Komisioni Europian u ka rekomanduar vendeve anëtare që nga 1 korriku, në varësi të zhvillimit të pandemisë, të heqë kufizimet e udhëtimit me vende, situata epidemiologjike e të cilave i përgjigjet mesatares së BE dhe ku ka kapacitete të mjaftueshme për të trajtuar virusin.

Në fillim në këtë listë të heqjes së kufizimeve do të duhet të qëndrojnë vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Kosova, Serbia, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi e Bosnja. Kufijtë e brendshëm të BE hapen gati plotësisht. Ndërkohë vendet e BE kanë filluar ndërkohë me hapjen e kufijve të brendshëm.

Polonia-Që të premten, Polonia, pas gati tre muajsh Polonia i hapi kufijtë me të gjitha vendet fqinje. Fillimisht u hoqën kufizimet me Lituaninë, të shtunën në mëngjes u hap kufiri me Gjermaninë, Çekinë e Sllovakinë. Për shtetet jo anëtare të BE ky ndryshim fillimisht nuk vlen, sepse në vendet si Amerika Veriore e Amerika Latine gjendja është ende shqetësuese. Edhe kontrollet me Ukrainën, Bjellorusëin dhe Kaliningradin mbeten në fuqi.

Gjermania- Gjermania i heq kufizimet e udhëtimit më 15 qershor me vendet e BE dhe ato të Shengenit si Zvicra, Lichtenshtajni, Islanda, Norvegjia. Me vende të tjera të treta vazhdon kufizimi deri më 31 gusht, por do të ketë ndryshime gjatë kësaj kohe bazuar në zhvillimin e pandemisë.

Franca- Franca i heq kufizimet më 15 qershor për vendet e BE. Kjo bëhet në përputhje me rekomandimet e Komisionit Europian, bëri të ditur Ministria e Jashtme në Paris. Kufijtë hapen për vende të BE si edhe Andorra, Islanda, Lichtenshtajn, Monako, San Marino, Zvicra e Vatikani. Përjashtime ka ende për Spanjën dhe Britaninë e Madhe, përfshirë detyrimin për karantinën dyjavore për ata që hyjnë në këto vende. Për vendet jashtë hapësirës së Shengenit, Franca i hap kufijtë më 1 korrik hap pas hapi. Hapja do të varet nga “gjendja shëndetësore në vendet e treta”.

Çekia- Ky vend i hap kufijtë nga e hëna për qytetarët e gati të gjitha vendeve të BE, si edhe Zvicrën, Lichtenshtajnin. Kjo mundësohet nga zhvillimi i mirë epidemiologjik, argumentoi Ministria e Shëndetësisë në Pragë. Ndalimi i udhëtimit qëndron në fuqi për qytetarë nga Belgjika, Portugalia, Britania e Madhe, Suedia, dhe rajonin Voivod në Silezi. Këto konsiderohen ende si rajone me rrezik për shkak të numrit të infektimeve.

Norvegjia i hap kufijtë me të gjitha vendet fqinje të hënën. Me Suedinë ka ende rregulla rajonale./DW

From Monday, June 15, the EU’s internal borders will open almost completely. But what about non-EU countries, the Balkans? The European Commission has recommended to member states that as of July 1, depending on the development of pandemics, lift travel restrictions with countries whose epidemiological situation corresponds to the EU average and where there is sufficient capacity to treat the virus.

Initially, the Western Balkans, Albania, Kosovo, Serbia, Northern Macedonia, Montenegro and Bosnia will have to remain on the list. The EU’s internal borders are almost completely open. Meanwhile, EU countries have meanwhile begun opening up internal borders.

Poland-Since Friday, Poland, after almost three months, Poland has opened its borders with all neighboring countries. Restrictions on Lithuania were initially lifted, and on Saturday morning the border with Germany, the Czech Republic and Slovakia was opened. For non-EU countries, this change is not valid at first, because in countries like North America and Latin America the situation is still worrying. Controls with Ukraine, Belarus and Kaliningrad remain in place.

Germany – Germany lifts travel restrictions on June 15 with EU and Schengen countries such as Switzerland, Liechtenstein, Iceland, Norway. With other third countries, the restriction continues until August 31, but there will be changes during this time based on the development of pandemics.

France – France lifts restrictions on June 15 on EU countries. This is done in accordance with the recommendations of the European Commission, the Foreign Ministry in Paris announced. The borders open to EU countries as well as Andorra, Iceland, Lichtenstein, Monaco, San Marino, Switzerland and the Vatican. There are still exceptions for Spain and the United Kingdom, including the two-week quarantine obligation for those entering these countries. For countries outside the Schengen area, France opens its borders on July 1 step by step. The opening will depend on “health status in third countries”.

Czech Republic – This country opens its borders on Monday to citizens of almost all EU countries, as well as Switzerland, Lichtenstein. This is made possible by the good epidemiological development, argued the Ministry of Health in Prague. The travel ban applies to citizens from Belgium, Portugal, the United Kingdom, Sweden, and the Voivod region in Silesia. These are still considered risky regions due to the number of infections.

Norway opens its borders with all neighboring countries on Monday. There are still regional rules with Sweden.