Kërkimet e fundit kanë dëshmuar se në Kroaci ka një armë ilegale për kokë banori. Një aksion vullnetar po zhvillohet që nga viti 2007, nën moton “Më pak armë, më pak tragjedi” nuk ka dhënë shumë rezultate pozitive. Qëllimi është që qytetarët t’i dorëzojnë armët ilegale, pa pasur frikë nga pasojat. Këtë mundësi e kanë shfrytëzuar disa kroatë.

Prej shtatorit të vitit 2007 deri në shtator të vitit 2020 janë dorëzuar 343.492 armë ilegale. Numri i fishekëve kalon shifrën prej pesë milionë të dorëzuar, ndërkohë që janë dorëzuar dhe armë të kalibrave të vogël dhe të mëdhenj. Raportet për armët e dorëzuara shpesh janë tepër të çuditshme. Ka raste kur gratë dorëzojnë armë të kalibrave të mëdhenj, bomba, minahedhës apo dhe mina që përdoren kundër automjeteve artilerike. Ka pasur dhe raste kur gratë kanë dorëzuar me dhjetëra bomba. Sipas ekspertëve njërëzit po dorëzojnë kryesisht armët e prishura.

Nëse flasim për mënyrën se si i kanë marrë armët disa thonë se i kanë siguruar gjatë luftës, disa pas lufte, sepse në treg nuk ka pasur armë legale. Armët atë kohë kanë qenë kryesisht pronësi e ish-Armatës Popullore të Jugosllavisë.

Kryetari i Shoqatës së Veteranëve të Luftës në Zarë, Jere Zurak, thotë se disa veteranë i kanë mbajtur armët si kujtim nga lufta. Ai ka ofruar pjesëmarrësve të luftës edhe ndihmë për kthimin e armëve, me premtimin se këta persona do të mbeten anonim. Apeli për dorëzimin e armëve është në vazhdim.

Recent research has shown that there is an illegal weapon per capita in Croatia. A voluntary action is taking place since 2007, under the motto “Less weapons, less tragedy” has not yielded many positive results. The aim is for citizens to turn in illegal weapons without fear of repercussions. This opportunity has been used by some Croats.

From September 2007 to September 2020, 343,492 illegal weapons were handed over. The number of bullets exceeds the figure of five million delivered, while small and large caliber weapons have also been delivered. Reports of surrendered weapons are often extremely bizarre. There are cases when women hand over large caliber weapons, bombs, minesweepers or even mines used against artillery vehicles. There have also been cases where women have handed in dozens of bombs. According to experts, people are mostly handing over broken weapons.

If we talk about how they got their weapons, some say they got them during the war, some after the war, because there were no legal weapons in the market. The weapons at the time were mainly owned by the former Yugoslav People’s Army.

The president of the Association of War Veterans in Zadar, Jere Zurak, says some veterans have kept their weapons as a reminder of the war. He has also offered to help the war participants return weapons, promising that these people will remain anonymous. The appeal for the surrender of weapons is ongoing.