Kompania SpaceX, e themeluar në vitin 2002 nga miliarderi Elon Musk ka deklaruar se po “rregullon” shkëlqimin e satelitëve të saj Starlink. Sipas disa raporteve, satelitët e SpaceX mund të shiheshin nga Toka në të gjithë globin.

Synimi i kompanisë është të zvogëlojë kostot e transportit hapësinor, duke u dhënë mundësi njerëzve nga Toka të udhëtojnë në Mars.

Ndërsa askush nuk dukej se po ankohej për të zbuluar satelitët e ndritshëm, një astronaut u ndje i shqetësuar për ta, duke pyetur pse ata ishin papritmas më të dukshëm në qiell.

Në Twitter, një astronaut pyeti:

A ka ndonjë arsye që ata kanë qenë më të ndritshëm dhe më të dukshëm kohët e fundit? Ndjehem sikur mijëra njerëz po i vërejnë papritur dhe pa i vënë re më parë.
Musk u përgjigj, duke thënë:

Ka të bëjë me këndin e panelit diellor gjatë ngritjes / parkimit të orbitës. Ne po e rregullojmë tani.
Më 22 Prill, SpaceX lançoi edhe 60 satelitë të Starlight, duke marrë në total shumën që ai ka nisur në më shumë se 400.

Si dhe kjo, NASA njoftoi se do të nisë astronautët në hapësirë muajin tjetër, më 27 maj, së bashku me partnerin e saj SpaceX. Anija kozmike Falcon 9 dhe Crew Dragon do të marrë dy astronautë, Doug Hurley dhe Bob Behnken, në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor të NASA-s.

Së shpejti, SpaceX shpresoon të dërgojë tre turistë vitin e ardhshëm në stacionin Ndërkombëtar Hapësinor.

Kompania njoftoi se kanënshkruar një marrëveshje me Axiom Space, e cila planifikon të marrë turistët, studiuesit privatë dhe astronautët nga vendet e huaja dhe individë të tjerë në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor (ISS).

Udhëtimi do të shënonte herën e parë në histori, që një anije kozmike amerikane përdoret për të marrë turistët në ISS. Turistët kanë fluturuar në ISS më parë – biznesmeni amerikan Dennis Tito pagoi Rusisë 20 milion dollarë për një udhëtim të rrumbullakët në ISS në 2001, raporton BBC News.

SpaceX, founded in 2002 by billionaire Elon Musk, has said it is “adjusting” the brightness of its Starlink satellites. According to some reports, SpaceX satellites could be seen from Earth across the globe.

The company’s goal is to reduce space transport costs, enabling people from Earth to travel to Mars.

While no one seemed to be complaining about the discovery of bright satellites, an astronaut felt anxious about them, asking why they were suddenly more visible in the sky.

On Twitter, an astronaut asked:

Are there any reasons they’ve been brighter and more noticeable lately? I feel like thousands of people are suddenly noticing them.
Musk replied, saying:

It is about the angle of the solar panel during the lifting / parking of the orbit. We are fixing it now.
On April 22, SpaceX also launched 60 Starlight satellites, taking in total the amount it has launched at more than 400.

Like this, NASA announced that it will launch astronauts into space next month, on May 27, along with its partner SpaceX. The Falcon 9 and Crew Dragon spacecraft will take two astronauts, Doug Hurley and Bob Behnken, to NASA’s International Space Station.

Soon, SpaceX hopes to send three tourists next year to the International Space Station.

The company announced that it has signed an agreement with Axiom Space, which plans to take tourists, private researchers and astronauts from foreign countries and other individuals to the International Space Station (ISS).

The trip would mark the first time in history that an American spacecraft is used to take tourists on the ISS. Tourists have flown to the ISS before – American businessman Dennis Tito paid Russia $ 20 million for a round trip to the ISS in 2001, reports BBC News.