Pas perfundimit te provimeve te matures shtetrore, te rinjte qe kane vendosur te vijojne studimet e larta duhet te aplikojne ne faqen zyrtare te portalit U-Albania ne fund te muajit Korrik nga data 29 korrik deri me 3 gusht 2021.

Por me pare ata duhet te kene paguar tarifen e apikimit per ne universitet. Detyrimi duhet te kryhet vetem gjate gjysmës së pare te muaji korrik.

Kriteri baze ashtu si çdo vit mbetet mesatarja e lendeve te tre viteve dhe ajo e 4 provimeve te fundit, e cila duhet te jete minimalisht 6, 5 per te patur te drejten e aplimit.

Sipas udhezimit te publikuar nga Ministria e Arsimit hapi final plotesimi i formularit A2 qe ka te bejë me renditjen e preferencave do kryhet nga vete kandidatet per studentë.

Ai mund te kryehet ne çdo mjedis ku ka akses inetrneti si ne shtepi, nepermjet telefonit, por edhe prane çdo shkolle te mesme ne ato raste kur do te kene nevoje per tu konsultuar me mesuesit.

Fituesit shpallen brenda datës 30 gusht. Nga 2 shtator deri në 15 shtator kandidatet per student do te kene mundesi regjistrimi ne 7 faza 48 orësh. Ndërsa ne datat 16-17 shtator aplikantet do te kene mundesi të çregjistrohen.

Edhe maturantet që kane mbetur ne ndonje provim te matures do tu jepet shansi te aplikojne per studime te larta, por vetem ne raundin e dyte te aplikimeve pasi ti kene dhene ne vjeshte te gjitha provimet e shkolles se mesme. Per kete raund aplikimet do te kryehen ne datat 19-21 shtator.

Ndersa ne raundin e trete kandidatet do te mund të aplikojne vetem ne datat 12-14 tetor. Regjistrimi ne kete raund do te behet vetem per 6 dite ne 3 faza 48 oreshe.

After the completion of the state matura exams, young people who have decided to pursue higher studies must apply on the official website of the U-Albania portal at the end of July from July 29 to August 3, 2021.

But first they must have paid the application fee for university. The obligation must be performed only during the first half of July.

The basic criterion, as every year, remains the average of the subjects of three years and that of the last 4 exams, which must be at least 6, 5 to have the right to apply.

According to the instruction published by the Ministry of Education, the final step of filling in the A2 form that has to do with the ranking of preferences will be done by the student candidates themselves.

It can be done in any environment where there is internet access at home, by phone, but also at any high school in those cases when they will need to consult with teachers.

Winners will be announced by August 30th. From September 2 to September 15, student candidates will have the opportunity to register in 7 phases of 48 hours. While on September 16-17, applicants will have the opportunity to unsubscribe.

Even the graduates who have remained in any Matura exam will be given the chance to apply for higher studies, but only in the second round of applications after passing all the high school exams in the fall. Applications for this round will be made on September 19-21.

While in the third round the candidates will be able to apply only on October 12-14. Registration in this round will be done only for 6 days in 3 phases of 48 hours.