E pazakontë në Gramsh. Tek trupi i drurit të pishës rritet një dru tjetër. Fenomeni mund të konsiderohet si devijim nga evolucioni pasi, edhe pse njihet si shartim në drurë të tjerë, nuk është i njohur tek pisha.
Por ja që në drurin e pishës në një pyll të Gramshit hedh shtat edhe një dru tjetër.

Banorët e zonës mundohen ti japin shpjegime të ndryshme. Sipas tyre, druri i ri njihet si “Ehull”, të tjerë si “Vjeshtull”, por shkencërisht ka pak të dhëna se si shpjegohet kjo simbiozë.

Nuk dihet nëse ky është një lloj parazitizmi i drurit që shfrytëzon një dru tjetër për tu ushqyer, apo pisha e lejon këtë dru që të përfitojë prej saj.

Simbiozë apo parazitizëm evolucioni na surprizon edhe sot e kësaj dite. Rëndësi ka zhvillimi, riprodhimi, vazhdimi i ciklit biologji apo jetësor në forma dhe lloje të reja ekzemplarësh.

(Video: Gramshi tek ju)

Unusual in Gramsh. Another tree grows on the body of the pine tree. The phenomenon can be considered as a deviation from evolution as, although it is known as grafting on other trees, it is not known to pine.
But here in the pine tree in a forest of Gramsh springs another tree.

Residents of the area try to give different explanations. According to them, the new tree is known as “Ehull”, others as “Vështull”, but scientifically there is little data on how this symbiosis is explained.

It is not known if this is a type of tree parasitism that uses another tree to feed on, or if pine allows this tree to take advantage of it.

Symbiosis or parasitism evolution surprises us even today. What matters is the development, reproduction, continuation of the biological or life cycle in new forms and types of specimens.