Nishani-SalianjiIsh-Presidenti Bujar Nishani e ka cilësuar sot si të pavërtetë lajmin e shpërndarë në disa media, ku theksohej se Ervin Salianji, ish-deputeti i Korçës është skualifikuar nga gara për të qenë në listën e kandidatëve të PD-së në zgjedhjet e ardhshme.

Në një intervistë për ‘News24’, Nishani ka thënë se ky është një fake-news dhe se ai s’mund të komentonte lajmet e pavërteta që qarkullojnë në media.

Ish-Presidenti ka folur për procesin e përzgjedhjes së kandidatëve, teksa tha se nga 4 mijë emra, lista finale ka shkuar në 326 personalitete.

“Nuk komentoj as emra dhe as lajme të pavërtetë. Fake-news që mund të qarkullojnë në ambiente të caktuara. Ky është një proces që përveç vërtetësisë, i takon institucioneve të tjera për të përcaktuar se cila do të jetë lista përfundimtare në zgjedhjet e ardhshme.”, tha Nishani.

Duke qëndruar tek faza e përzgjedhjes, Nishani tha se nga 4 mijë emra, lista ka shkuar në 326. “Kjo i takon kryesisë së partisë, ne kemi ecur me një listë përzgjedhëse nga faza në fazë. Nga 4 mijë, kemi shkuan në 326. E si ka qenë lista, si takon komisionit.

Kemi respektuar fazën dhe procedurën. Kur të shpallen listat e deputetëve, besoj se ata do të jenë në hallkat e tjera të PD-së. Nuk ka qenë e lehtë nga faza në fazë. Në shumicën dërrmuese të tyre, vendimet janë marrë me konsensus. Është kualifikuar për të vazhduar ai që ka marrë më shumë vota. Nuk është gjykim i lehtë, por duhet të merrnim vendim final për të vazhduar para.”, pohoi ai.

 

Nishani-Salianji Former President Bujar Nishani has described today as untrue the news spread in some media, where it was emphasized that Ervin Salianji, former MP of Korça has been disqualified from the race to be on the list of DP candidates in the elections of next.

In an interview for ‘News24’, Nishani said that this is fake news and that he could not comment on the untrue news circulating in the media.

The former President spoke about the process of selecting candidates, as he said that out of 4 thousand names, the final list has gone to 326 personalities.

“I do not comment on names or untrue news. Fake-news that may circulate in certain environments. “This is a process that, in addition to the truth, belongs to other institutions to determine what the final list will be in the next elections,” said Nishani.

Staying at the selection stage, Nishani said that from 4 thousand names, the list has gone to 326. “This belongs to the party leadership, we have moved with a selection list from stage to stage. Out of 4 thousand, we went to 326. And how was the list, how does it belong to the commission.

We followed the stage and the procedure. When the lists of deputies are announced, I believe that they will be in the other links of the DP. It has not been easy from stage to stage. In the vast majority of them, decisions are made by consensus. The one who received the most votes is qualified to continue. “It is not an easy trial, but we had to make a final decision to move forward,” he said.