Detaje të reja janë zbardhur nga vrasja e Armando Beqirit në muajin shkurt Rauðagerði. Së fundmi mediat islandeze kanë publikuar rrëfimin e shqiptarit të arrestuar për vrasjen e Beqirit, Angjelin Stërkaj. Sipas asaj që ka deklaruar Stërkaj, ky i fundit ka vepruar i vetëm në krimin e rëndë.

“Më vjen shumë keq që një numër njerëzish, të cilët nuk kanë të bëjnë me krimin që bëra unë, janë të përfshirë në këtë çështje dhe madje u desh të caktoheshin në paraburgim, duke përfshirë një islandez i cili është akuzuar zyrtarisht dhe fotografitë janë publikuar nga ai me mbulim mediatik të çështjes.” kjo është ajo që thotë Angjelin në një bisedë me mediat Fréttablaðið.

Angjelin ka qenë në paraburgim për gati dhjetë javë. Një total prej katërmbëdhjetë personash janë arrestuar në lidhje me çështjen. Nga këta, nëntë u arrestuan.

Sot, Angjelin është personi i vetëm ende në paraburgim për shkak të çështjes, por urdhri aktual i paraburgimit kundër tij skadon në 15 maj. Ndërkohë edhe 7 persona të tjerë të dyshuar mbahen nga policia.

Angjelin tani nuk është më në izolim në burg në Hólmsheiði. Ai thotë se pasi u lirua nga izolimi dhe filloi të ishte në gjendje të ndiqte media, ai u ekspozua ndaj të gjitha llojeve të thashethemeve dhe spekulimeve në lidhje me çështjen që nuk janë të bazuara sipas tij.

“Çështja u ngrit për arsye personale, të cilat kishin të bënin personalisht me mua dhe kursin të cilit i përkiste i ndjeri. U bënë kërcënime serioze dhe filloi rrjedha e ngjarjeve, të cilat nuk mund t’i them më tej për momentin,” thotë Angjelin

Angjelin nuk dëshiron të diskutojë më tej çështjen, por beson se do të sqarohet kur të përfundojë hetimi i çështjes dhe prezantimi i provave në gjykatë.

Policia në zonën e kryeqytetit thirri një konferencë për shtyp për të hetuar çështjen. Përveç informacionit të përgjithshëm në lidhje me progresin e hetimit, policia raportoi një rrezik të mundshëm të hakmarrjes për rastin.

“Një hetim po kryhet gjithashtu nëse një grup njerëzish do të sulmojnë ata që dyshohen në këtë rast dhe familjet e tyre,” tha Margeir Sveinsson, shefi i policisë në takim. Për shkak të informacionit në lidhje me këtë dhe njohurive të policisë, operacionet u kryen në kryeqytetin islandez në 18 mars me ndihmën e një njësie speciale. Dy janë arrestuar në ato operacione. Sipas burimeve në Fréttablaðið, këta ishin partnerë biznesi të të ndjerit.

Armando Beqiri u ekzekutua mbrëmjen e 13 shkurtit në hyrje të shtëpisë. Autori i cili po e priste e ka qëlluar me më shumë se 5 plumba, pas shpine, në qafë dhe kokë, duke bërë që 33 vjeçari të ndërronte jetë në spital si pasojë e plagëve të marra.

Në fillim të hetimit policor, kishte lindur dyshimi se çështja kishte të bënte me një lloj marrëveshje midis grupeve kriminale në këtë vend, si të huaj ashtu edhe Islandez.

Dymbëdhjetë u arrestuan në lidhje me çështjen në fazat e hershme të hetimit dhe dy të tjerë më vonë.

New details have emerged from the assassination of Armando Beqiri in February Rauðagerði. Recently, the Icelandic media published the story of the Albanian arrested for the murder of Beqiri, Angjelin Stërkaj. According to what Stërkaj stated, the latter acted alone in the serious crime.

“I am very sorry that a number of people, who have nothing to do with the crime I committed, are involved in this case and even had to be remanded in custody, including an Icelandic who has been formally charged and the photos have been published. by him with media coverage of the case. ” this is what Angjelin says in a conversation with the media Fréttablaðið.

Angjelin has been in custody for almost ten weeks. A total of fourteen people have been arrested in connection with the case. Of these, nine were arrested.

Today, Angjelin is the only person still in custody due to the case, but the current detention order against him expires on May 15th. Meanwhile, 7 other suspects are being held by the police.

Angjelin is no longer in solitary confinement in the prison in Hólmsheiði. He says that after he was released from solitary confinement and began to be able to follow the media, he was exposed to all sorts of rumors and speculations about the issue that are not based on him.

“The issue was raised for personal reasons, which had to do with me personally and the course to which the deceased belonged. “Serious threats were made and the course of events began, which I can not say further at the moment,” says Angjelin

Angjelin does not want to discuss the case further, but believes it will be clarified when the investigation of the case and the presentation of evidence in court is completed.

Police in the capital area called a press conference to investigate the matter. In addition to general information about the progress of the investigation, police reported a potential risk of retaliation for the case.

“An investigation is also underway into whether a group of people will attack the suspects in this case and their families,” said Margeir Sveinsson, the police chief at the meeting. Due to information about this and the knowledge of the police, the operations were carried out in the Icelandic capital on March 18 with the help of a special unit. Two were arrested in those operations. According to sources in Fréttablaðið, these were business partners of the deceased.

Armando Beqiri was executed on the evening of February 13 at the entrance of the house. The perpetrator who was waiting for him shot him with more than 5 bullets, in the back, in the neck and head, causing the 33-year-old to die in hospital as a result of the injuries received.

At the beginning of the police investigation, the suspicion had arisen that the case had to do with some kind of agreement between criminal groups in this country, both foreign and Icelandic.

Twelve were arrested in connection with the case in the early stages of the investigation and two others later.