Është e pamundur që të llogarisësh së sa kompjuetera prodhojnë monedha digjitale në Shqipëri . Megjithatë flitet që vendin tonë janë rreth 40 mijë njësi që merren me prodhimin e kriptovalutave. Në emisionin Vetting në ABC kanë marrë përgjigje shumë pyetje se si po funksionon bitcoin në Shqipëri.

Ashtu si çdo gjë tjetër në Shqipëri edhe në prodhimin e bitcoin po uzurpohet nga njerëz më pushtet dhe të lidhur më politikën. Ndërsa zona kryesore ku prodhojnë këtë monedhë është në aksin Tiranë-Durrës për këto arsye.

Thuajse në të gjithë botën ky është një treg i parregulluar. Askush nuk ka asnjë pengese ligjore që të kryeje transaksione mes individëve me monedhe vrituale apo ta prodhojë atë. Megjithatë persona të cilët merren duke e prodhuar apo edhe kryer transaksione duke e shitur apo blerë janë të mbuluar nga një lloj misteri, sikur kjo gjë është e ndaluar. Sipas ekspertëve kjo ndodh për dy arsye,. E para është se pjesa më e madhe e këtyre kompjuterave hyjnë në mënyrë ilegale në vend, pa doganë dhe e dyta është se këto makineri kërkojnë shumë energji që të punojnë dhe në shumicën e rasteve energjia vidhet.

Progni: Shkojnë nga 300 në 18 mijë euro. Kjo prodhon 300-400 dollarë në ditë. Sipas investimit që bën ke edhe eficencë më të madhe. Ka rreth 40 mijë pajisje që ekzistojnë janë rreth 10% me vlerë të madhe. Ka diku 6 muaj që qeveritarë të ndryshëm bëhen miniera. Hotspote më të mëdha janë në aksin Tiranë – Durrës. Me logjikë minierën e hap diku ku ka zhvillim se ka harxhim të madh energjie. Në zona industriale dhe do shumë kohë të duket harxhimi i energjisë. Nuk është se bie në sy në fabrikat e mëdha. Nuk është e jashtëligjshme të prodhosh. Por mënyra si prodhohet dhe mënyra se si vijnë pajisjet. Se nuk shkel asnjë ligj. Por mënyra. Se si e provoi policia si tek vrasja që ndodhi tek 5 maj. Ata po bënin teste dhe ishin një gjë amatore. “

It is impossible to calculate how many computers produce digital coins in Albania. However, it is said that in our country there are about 40 thousand units that deal with the production of cryptocurrencies. In the show Vetting on ABC, many questions have been answered about how bitcoin is working in Albania.

Like everything else in Albania, bitcoin production is being usurped by people in power and connected to politics. While the main area where they produce this coin is in the Tirana-Durrës axis for these reasons.

Almost all over the world this is an unregulated market. No one has any legal impediment to conducting transactions between individuals with virtual currency or producing it. However persons who are engaged in producing it or even conducting transactions by selling or buying it are shrouded in a kind of mystery, as if this thing is forbidden. According to experts this happens for two reasons ,. The first is that most of these computers enter the country illegally, duty free and the second is that these machines require a lot of energy to work and in most cases the energy is stolen.

Progni: They range from 300 to 18 thousand euros. That produces $ 300-400 a day. According to the investment you make, you have even greater efficiency. There are about 40 thousand devices that exist are about 10% of great value. It has been about 6 months since different governments became mines. The largest hotspots are on the Tirana-Durrës axis. By logic he opens the mine somewhere where there is development that has high energy consumption. In industrial areas and will take a long time to appear energy consumption. It is not that it stands out in large factories. It is not illegal to produce. But the way it is produced and the way the equipment comes. That it does not violate any law. But the way. How the police proved it as in the murder that happened on May 5th. They were doing tests and were an amateur thing. “