Një mjek nga San Francisko i cili u bë i njohur në dokumentarin Netflix “Pandemic” njoftoi se ai dhe ekipi i tij kanë zbuluar një kurë të mundshme kundër koronavirusit. Sipas tij kura tashmë por testohet nga ushtria amerikane.

Jacob Glanville, i cili drejton kompaninë bioteknike Distribution Bio, bëri me dije në mediat sociale se terapia e re e antitrupave, e cila funksionon duke “bllokuar koronavirusin e ri nga infektimi i qelizave njerëzore”, është tashmë një “kurë kandidate” kundër këtij virusi vdekje prurës.

“Jam i lumtur të raportoj që ekipi im ka marrë me sukses pesë antitrupa që në vitin 2002 ishin të vendosur për të lidhur dhe neutralizuar, bllokuar dhe ndaluar virusin SARS,” tha Glanville. “Ne i kemi evoluar ato në laboratorin tonë, kështu që tani ata me forcë bllokojnë dhe ndalojnë virusin SARS-CoV-2 [COVID-19] gjithashtu.”

Por vaksina sipas Glenville ka një disavantazh, pasi është një lloj vaksine afatshkurtër, megjithëse funksionon menjëherë. Sipas tij, disavantazhi është se efeketi i saj zgjat vetëm për 8 deri në 10 javë, ndryshe nga një vaksinë e vërtetë.

A San Francisco doctor who became known in the Netflix documentary “Pandemic” reported that he and his team have discovered a possible cure for coronavirus. According to him, the cure is already being tested by the US military.

Jacob Glanville, who runs biotech company Distribution Bio, announced on social media that the new antibody therapy, which works by “blocking the new coronavirus from infecting human cells,” is already a “candidate cure” against the virus death of the bearer.

“I am happy to report that my team has successfully obtained five antibodies that in 2002 were determined to bind and neutralize, block and stop the SARS virus,” said Glanville. “We have evolved them in our laboratory, so now they strongly block and stop the SARS-CoV-2 [COVID-19] virus as well.”

But the Glenville vaccine has a disadvantage, as it is a type of short-term vaccine, though it works immediately. According to him, the disadvantage is that its effect lasts only for 8 to 10 weeks, unlike a real vaccine.