Analisti dhe eksperti amerikan për Ballkanin, Janusz Bugajski, pohon se lufta për ndikim midis fuqive të mëdha, përkatësisht Rusisë dhe fuqive të Evropës Perëndimore, është ende në vazhdim në Ballkan, e ngjashme me atë të zhvilluar në shekullin e 19-të.

“Lojë e Madhe, një konfrontim i zgjatur i shekullit të 19-të midis perandorive britanike dhe ruse në Azinë Qendrore, shpesh thirret si një shembull kryesor i luftës për ndikim midis fuqive të mëdha. Por një tjetër lojë e “Madhe” u luajt në atë kohë në Ballkan midis Rusisë dhe disa fuqi evropiane kur perandoria Osmane filloi të tërhiqet“, thotë ai, cituar nga mediat serbe.

“Tani ne jemi dëshmitarë të versionit të Shekullit 21 të Lojës së Madhe Ballkanike, ku Moska mbështetet tek përçarja dhe mashtrimi, pasi nuk mund të konkurrojë ushtarakisht ose ekonomikisht me Perëndimin”, shtoi Bugajski.

Në një tekst të botuar në faqen e internetit të CEPA, autori pretendon se Kremlini e shikon Ballkanin si një pasuri strategjike dhe ndjek të paktën katër qëllime të qëndrueshme.

Qëllimi i parë është të zgjerojë shtrirjen gjeopolitike të Rusisë. Ai jep shembullin e ndikimit të Moskës mbi qeveritë e Ballkanit, “vendosjet e saj ushtarake (si në Serbi)” dhe praninë institucionale.

Një qëllim i dytë, sipas Bugajskit, është të fraktojë kohezionin perëndimor dhe të minojë rolin e institucioneve perëndimore.

Përkatësisht, duke nxitur konflikte, ai nuk kontribuon vetëm në turbullimin e Ballkanit, por gjithashtu ndan reagimet ndërkombëtare. Një shembull më i fundit ishte mbështetja e shkëmbimit të territoreve midis Serbisë dhe Kosovës i mbështetur nga Moska dhe që u kundërshtua nga disa shtete perëndimore.

Një objektiv i tretë rus, sipas Bugajski, është “të nënvlerësojë praninë e ShBA”. Arsyeja kryesore për të penguar zgjerimin e NATO-s është parandalimi i një ndikimi ushtarak në rritje të Amerikës në Ballkan.

“Një qëllim i katërt i Kremlinit është të fitojë aleatë. Këtu janë dimensionet ekonomike dhe energjetike më të theksuara në korruptimin, shantazhet, ryshfet ose nënshtrimin e zyrtarëve dhe politikanëve që mund të ndihmojnë Moskën“, shpjegon Bugajski.

Në kontekstin e këtyre objektivave strategjikë, Moska vendos një arsenal të gjerë të mjeteve taktike, duke promovuar “nacionalizmin vendor për të ndezur konflikte midis projekteve nacionaliste rivale dhe t’i mundësojë Kremlinit të ndërhyjë në mënyrë diplomatike”.

Ndër shembuj të pretendimeve të tilla, Bugajski përmend edhe Kosovën, anëtarësimi i së cilës në KB, është bllokuar vazhdimisht nga Rusia.

Ai beson se në rastin e Kosovës, “pakica serbe gjykohet si një kombësi e shtypur në mënyrë që të mbështesë konfliktin e brendshëm”.

US analyst and expert on the Balkans, Janusz Bugajski, claims that the struggle for influence between the great powers, namely Russia and the powers of Western Europe, is still ongoing in the Balkans, similar to that developed in the 19th century.

“The Great Game, a prolonged 19th-century confrontation between British and Russian empires in Central Asia, is often cited as a prime example of the struggle for influence between the great powers. But another “Great” game was played at the time in the Balkans between Russia and some European powers when the Ottoman empire began to withdraw, “he says, quoted by Serbian media.

“We are now witnessing the 21st Century version of the Balkan Grand Game, where Moscow relies on disunity and deception as it cannot compete militarily or economically with the West,” Bugajski added.

In a text published on the CEPA website, the author claims that the Kremlin views the Balkans as a strategic asset and pursues at least four sustainable goals.

Janusz Bugajski

The first goal is to expand Russia’s geopolitical reach. He exemplifies Moscow’s influence on Balkan governments, its “military deployments (as in Serbia)” and institutional presence.

A second goal, according to Bugajski, is to disrupt Western cohesion and undermine the role of Western institutions.

Correspondingly, by fomenting conflicts, it not only contributes to the turbulence of the Balkans, but also shares international reactions. A more recent example was support for the exchange of territories between Serbia and Kosovo supported by Moscow and opposed by some Western states.

A third Russian objective, according to Bugajski, is to “underestimate the US presence”. The main reason to thwart NATO expansion is to prevent a growing US military influence in the Balkans.

“A fourth goal of the Kremlin is to win allies. Here are the economic and energy dimensions most pronounced in the corruption, blackmail, bribery or subjugation of officials and politicians who can help Moscow, ”Bugajski explains.

In the context of these strategic objectives, Moscow deploys a wide arsenal of tactical tools, promoting “domestic nationalism to ignite conflicts between rival nationalist projects and enable the Kremlin to intervene diplomatically”.

Among examples of such claims, Bugajski also mentions Kosovo, whose UN membership has been repeatedly blocked by Russia.

He believes that in the case of Kosovo, “the Serb minority is judged as a suppressed nationality in order to support the internal conflict”.