Ish-kreu i komunitetit mysliman, Skënder Bruçaj me një postim në Facebook është shprehur kundër gjyqtares Fatmira Hajdari, ku në 2015 sipas tij gjyqtarja me një vendim gjyqësor absolutisht të pa drejtë, haptazi dhe në kundërshtim me ligjin dhe provat, ka kontribuar që t’i grabitet një nga pronat shekullore Komunitetit Mysliman të Shqipërisë.

Postimi i plotë: Gjatë detyrës time si kryetar i KMSH jam përballuar me një nga vendimet më të padrejta nga gjyqësori shqiptar.

Fatmira Hajdari në vitin 2015, me një vendim gjyqësor absolutisht të pa drejtë, haptazi dhe në kundërshtim me ligjin dhe provat, ka kontribuuar që ti grabitet një nga pronat shekullore vakëf të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë. Çeshtja tani është në gjykatë të lartë dhe jam i bindur që dikur drejtësia do vendoset.

Zonja Hajdari edhe mund ta kaloje këtë Vetingun e drejtësisë në këtë botë, por jam i bindur se në botën e përtejme do të përballët me drejtesinë absolute të Zotit.

Një këshillë për të gjithë anëtarët e sistemit gjyqësor; Të kontribuosh që të vendoset drejtësia në vend konsiderohet si adhurim si një punë shumë fisnike para Zotit, por në të njëjten kohë, kur zgjedh të bësh padrejtësi me qëllim të keq, ta dini se keni bërë një nga veprimet më të urryera nga Zoti.
Dënimi në botën tjetër është i pashmangshëm.

O ju që besuat, vazhimisht të jeni dëshmues të drejtë pë hir te Allahut edhe nëse është kundër (interesit) vetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai (pë të cilin dëshmohet) pasanik ose varfnjak, pse Allahu di më mirë për ta.Mos ndiqni pra emocionin e ti shmangeni drejtësisë! “Nëse shtrëmbëroni ose tërhiqeni, Zoti është i njohur hollësisht për çka punoni”. (Kur`ani, Nisa: 135).

Former head of the Muslim community, Skënder Bruçaj in a Facebook post has spoken out against Judge Fatmira Hajdari, where in 2015 according to him the judge with an absolutely unfair court decision, openly and contrary to the law and evidence, has contributed to one of the centuries-old properties of the Muslim Community of Albania is looted.

Full post: During my tenure as chairman of KMSH, I have faced one of the most unfair decisions by the Albanian judiciary.

Fatmira Hajdari in 2015, with an absolutely unfair court decision, openly and contrary to the law and evidence, has contributed to the robbery of one of the centuries-old waqf properties of the Muslim Community of Albania. The case is now in the high court and I am convinced that justice will someday be decided.

Mrs. Hajdari can also pass this Vetting of justice in this world, but I am convinced that in the afterlife she will face the absolute justice of God.

One piece of advice for all members of the judicial system; Contributing to the establishment of justice in the country is considered worship as a very noble work before God, but at the same time, when you choose to do wrong with malice, know that you have done one of the most heinous acts of God.
Punishment in the next world is inevitable.

O you who believe, be steadfast witnesses for the sake of Allah, even if it is against yourself, against your parents, or against your relatives, let him be rich or poor, for Allah knows best. good for them. So don’t follow your emotion and avoid justice! “If you disobey or withdraw, God is fully aware of what you do.” (Qur’an, Nisa: 135)