Gjoba 110 milion Euro, PD padit në SPAK Edi Ramën, Engjëll Agaçin dhe zyrtarë të tjerë të lartë. PD: Do ta paguajnë dëmin me pasurinë e tyre.

DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE, IVI KASO

Çështja e 110 milionë eurove të humbura në gjyqin me Bechetin për interesin personal të Edi Ramës nuk mund të kalojë vetëm me deklarata politike apo me zemërimin e ligjshëm të qytetarëve.

Kush u ka shkaktuar dëm qëllimisht shqiptarëve, do të duhet të përgjigjet përpara drejtësisë.

Për këtë arsye, sot dorëzuam në SPAK kallëzimin kundër personave kyç që po detyrojnë shqiptarët të paguajnë 110 milionë euro. Mes tyre janë Edi Rama, kryeministri në hije Engjëll Agaçi, me detyrë Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, ish Avokatja e shtetit, Alma Hiçka, e shkarkuar së fundmi si gjyqtare për pasuri të pajustifikuar, si dhe ish drejtues dhe aksionerë të Top Channel, që sot mbajnë detyra të larta shtetërore në qeverinë e Edi Ramës.

Nga i gjithë shqyrtimi që ne i kemi bërë dosjes së arbitrazhit ndërkombëtar, Shqipëria doli e humbur në gjyqin me Bechettin, sepse kështu e kishte përcaktuar Edi Rama. Kryeministri u soll si një bandë mafioze për të sulmuar një biznesmen që i prishte punë, për të ndihmuar një biznes tjetër, me të cilin ndajnë fitimet.

Ky dështim i Edi Ramës është një nga faturat më të rënda për Shqipërinë dhe shqiptarët. Është pjesë e dështimeve 8 vjeçare që kanë varfëruar qytetarët, e kanë bërë biznesin të pasigurt, kanë larguar investimet e huaja, kanë mbyllur vendet e punës, na ka mbajtur larg Europës.

Ky është një rast i artë për SPAK, që t’u provojë shqiptarëve se investimi i madh tek reforma në drejtësi po shpërblehet dhe abuzimi me pushtetin nuk do të kalojë pa u ndëshkuar. Është shumë e rëndësishme që për këtë çështje SPAK të hetojë me shpejtësi dhe paanësi.

Të dashur qytetarë!

110 milionë euro janë vetëm një pjesë e faturës së dështimit të Edi Ramës. Edhe 4 vjet të tjera, fatura do të shumëfishihet në kurrizin e fëmijëve tuaj! Ky është një rast i artë edhe për ne si qytetarë, që të reflektojmë përpara se të votojmë. Të mendojmë se kur Edi Rama na troket në dorë, ta dimë se po na troket dështimi për të tretën herë. Ta dimë se vetëm me një gjyq të humbur për arsye mafioze secili nga ne ka 45 mijë lekë borxh për të paguar.

Me Partinë Demokratike në qeveri kjo nuk ka për të ndodhur. Shqiptarët nuk kanë për të paguar për aferat mafioze dhe korruptive të Edi Ramës, Engjëll Agaçit apo Erion Veliajt. Do të paguajnë ata vetë me pasuritë e tyre. Këtë do ta bëjë të mundur Partia Demokratike në ditët e para pas votëbesimit të 25 Prillit.

Kush ka përgjegjësi për faturën 110 milionë euro, që nga Edi Rama, Erion Veliaj, Engjëll Agaçi, Avokatura e Shtetit dhe kushdo qoftë, jo vetëm do të shkojnë para drejtësisë, por do të paguajnë me pasurinë e tyre dëmin 110 milionë euro.

Shqiptarët duan drejtësi dhe me Partinë Demokratike në krye të qeverisë do ta kenë atë!

Ky është ndryshimi! Ta bëjmë atë realitet në 25 Prill duke votuar për PD dhe Lulzim Bashën!

Fine 110 million Euros, PD sues in SPAK Edi Rama, Engjëll Agaçin and other senior officials. PD: They will pay the damage with their property.

DECLARATION OF THE DEMOCRATIC PARTY, IVI KASO

The issue of 110 million euros lost in the trial with Bechet for the personal interest of Edi Rama can not be passed only with political statements or with the legitimate anger of the citizens.

Whoever intentionally caused harm to Albanians will have to answer to justice.

For this reason, today we submitted to SPAK the report against key persons who are forcing Albanians to pay 110 million euros. Among them are Edi Rama, the shadow Prime Minister Engjëll Agaçi, acting Secretary General of the Council of Ministers, former State Attorney Alma Hicka, recently dismissed as a judge for unjustified assets, as well as former executives and shareholders of Top Channel , who today hold high state positions in the government of Edi Rama.

From all the review that we have made of the international arbitration file, Albania turned out to be lost in the trial with Bechetti, because that is how Edi Rama had determined it. The prime minister was brought in as a mobster to attack a businessman who was breaking jobs, to help another business, with which he shares profits.

This failure of Edi Rama is one of the heaviest bills for Albania and Albanians. It is part of the 8 years of failures that have impoverished the citizens, made the business unsafe, removed foreign investments, closed jobs, kept us away from Europe.

This is a golden opportunity for SPAK to prove to the Albanians that the great investment in justice reform is being rewarded and the abuse of power will not go unpunished. It is very important that SPAK investigates this issue quickly and impartially.

Dear citizens!

110 million euros are only a part of Edi Rama’s failure bill. Another 4 years, the bill will be multiplied at the expense of your children! This is a golden opportunity for us as citizens to reflect before voting. To think that when Edi Rama knocks on our hand, to know that failure is knocking on our door for the third time. Let us know that with only one lost trial for mafia reasons, each of us owes 45 thousand ALL to pay.

With the Democratic Party in government this is not going to happen. Albanians do not have to pay for the mafia and corrupt affairs of Edi Rama, Engjëll Agaç or Erion Veliaj. They will pay for themselves with their possessions. This will be made possible by the Democratic Party in the first days after the April 25 vote of confidence.

Who is responsible for the 110 million euro bill, from Edi Rama, Erion Veliaj, Engjëll Agaçi, the State Advocacy and whoever, will not only go to justice, but will pay with their property the 110 million euro damage.

Albanians want justice and with the Democratic Party at the head of the government they will have it!

This is the change! Let’s make it a reality on April 25 by voting for PD and Lulzim Basha!