Edhe pse Fondi Monetar Ndërkombëtarë disa ditë më parë u shpreh kundër nismës së qeverisë për amnistinë fiskale pasi sipas institucionit ndërkombëtar do të krijonte mundësi për pastrim parash dhe evazion, qeveria ka avancuar duke hedhur për konsultim projektligjin e amnistisë fiskale.

Kjo Amnisti u mundëson qytetarëve dhe bizneseve formalizimin e pasurive pa u justifikuar mënyrën se si janë krijuar këto të ardhura, duke u përjashtuar edhe nga ndjekja penale. Në nenin 6 të projektligjit parashikohet një listë e gjatë e atyre personave që përjashtohen nga amnistia dhe që përfshijnë që nga kabineti qeveritarë aktual si dhe ata që kanë qënë në poste të rëndësishme në të kaluarën si: Presidenti, Kryeministri, kryetari i klshKLSH, avokati i popullit, prokurorët, gjyqtarët, ministrat, deputetë.

Sipas projektligjit është propozuar që legalizimi i të ardhurave do të kryhet kundrejt një tatimi që do të paguajnë individët të ndarë në disa kategori. Aminista do të zgjasë një vit. Të gjithë ata që do të deklarojnë brenda 4 muajve të parë pas hyrjes në fuqi të ligji tatimi do të jetë 5% i të ardhurave. Ata të cilët do të deklarojnë në 4 mujorin e dytë, tatimi do të jetë 7% dhe për ata që do ta lënë këtë proces në 4 muajit e fundit të amnistisë atëherë tatimi do të jetë 10%, pra dyfish më i lartë.

Do të jetë një strukturë e posacme që do të ngrihet pranë tatimeve për realizimin e amnistisë. Deklarimi vullnetar mund të bëhet pranë kësaj strukture ose pranë bankave të nivelit të dytë. Ky tatim për deklarimin e pasurive vlen edhe për ato pasuri që gjenden jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, që i përkasin emigrantëve apo individëve që jetojnë në vendin tone.

Although the International Monetary Fund a few days ago spoke out against the government’s initiative for the fiscal amnesty because according to the international institution it would create opportunities for money laundering and evasion, the government has advanced by consulting the draft fiscal amnesty bill.

This Amnesty enables citizens and businesses to formalize their assets without justifying how this revenue was generated, even being excluded from criminal prosecution. Article 6 of the draft law provides for a long list of those persons who are excluded from the amnesty and who include from the current government cabinet as well as those who have been in important positions in the past such as: President, Prime Minister, chairman of klshKLSH, lawyer of people, prosecutors, judges, ministers, MPs.

According to the draft law, it is proposed that the legalization of income will be carried out against a tax that will be paid by individuals divided into several categories. Aminista will last a year. All those who will declare within the first 4 months after the entry into force of the tax law will be 5% of income. Those who will declare in the second 4 months, the tax will be 7% and for those who will leave this process in the last 4 months of the amnesty then the tax will be 10%, ie twice as high.

It will be a special structure that will be set up near the taxes for the realization of the amnesty. Voluntary declaration can be made at this structure or at commercial banks. This tax for the declaration of assets also applies to those assets that are located outside the territory of the Republic of Albania, belonging to immigrants or individuals living in our country.