Franca ka aplikuar një formë të paçmuar shpërblimi për të gjithë emigrantët që kanë punuar në vijën e parë të rrezikut gjatë pandemisë Covid, duke u falur atyre nënshtetësinë franceze. 74 emigrantë e kanë fituar, teksa 693 prej tyre janë në fazat e finalizimit të procesit. Ky shpërblim është i vlefshëm për të gjithë profesionistët e shëndetësisë, pastruesit e deri tek punonjësit e supermarketeve. Kjo iniciativë u njoftua fillimisht ën shtator, dhe deri më tani kanë aplikuar në total 2890 persona.

“Profesionistët e fushës së shëndetësisë, pastrueset, punonjëset e mirëqenies së fëmijëve, kanë provuar përkushtimin e tyre ndaj kombit dhe tanimë është radha e Republikës të ndërmarrë një hap ndaj tyre”-u shpreh Marlene Sciappa, zv/ministrja e Nënshtetësisë.

Aplikantët duhet të kenë 5 vite banim në Francë, një rrogë të qëndrueshme dhe të kenë treguar se janë integruar në shoqërinë franceze.

Burimi: UNILAD | joq.al

France has applied an invaluable form of reward to all immigrants who worked in the first line of danger during the Covid pandemic, granting them French citizenship. 74 migrants have won, while 693 of them are in the final stages of the process. This reward is valid for all health professionals, cleaners and even supermarket employees. This initiative was first announced in September, and so far a total of 2890 people have applied.

“Health professionals, cleaners, child welfare workers, have proven their commitment to the nation and now it is the Republic’s turn to take a step towards them,” said Marlene Sciappa, Deputy Minister of Citizenship.

Applicants must have 5 years of residence in France, a stable salary and have shown that they are integrated into French society.