Franca është shteti i dytë në BE që lejon hyrjen e shqiptarëve të vaksinuar.

Njoftimi i TIA-s

Franca, nga sot, më 9 Qershor 2021, lejon hyrjen e udhëtarëve shqiptarë me pasaportë biometrike, që kanë bërë vaksinat Pfizer, Moderna, AstraZeneca dhe Johnson & Johnson, si dhe janë të pajisjur me test PCR.

Franca lejon hyrjen e udhëtarëve shqiptarë me pasaportë biometrike, vetëm nëse janë vaksinuar dhe udhëtarët paraqesin gjithashtu edhe testin PCR të 72 orëve të fundit ose Antigen të 48 orëve të fundit.

Vaksinat e pranuara nga Franca janë ato të njohura nga Agjencia Evropiane e Barnave (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca dhe Johnson & Johnson.

Prova e vaksinimit është e vlefshme nëse lejon të vërtetohet përfundimi i një kohe të plotë të vaksinimit, përkatësisht:

2 javë pas injeksionit të 2-të për vaksinat me injeksion të dyfishtë (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);
4 javë pas injeksionit për vaksinat me një injeksion të vetëm (Johnson & Johnson);
2 javë pas injeksionit për vaksina te njerëzit me histori të Covid-19 (kërkohet vetëm 1 injeksion).
Franca e konsideron Shqipërinë në listën e vendeve me ngjyrë portokalli, domethënë me rrezik të ulët infektimi.

Për ata që nuk janë vaksinuar, masat kufizuese vazhdojnë të mbeten në fuqi. Qytetarët e pavaksinuar, duhet të udhëtojnë vetëm për arësye esenciale (për të shkuar të bashkëshorti/bashkëshortja, apo prindërit të udhëtojnë tek fëmijët me leje qëndrimi në Francë, e studentët për motive studimi)

Edhe kjo kategori udhëton me testin PCR të 72 orëve të fundit ose Antigen të 48 orëve të fundit.

Ju faleminderit për bashkëpunimin,

France is the second country in the EU to allow the entry of vaccinated Albanians.

TIA Notice

France, from today, June 9, 2021, allows the entry of Albanian travelers with biometric passports, who have been vaccinated Pfizer, Moderna, AstraZeneca and Johnson & Johnson, and are equipped with PCR test.

France allows the entry of Albanian travelers with biometric passports, only if they have been vaccinated and travelers also submit the PCR test of the last 72 hours or Antigen of the last 48 hours.

Vaccines accepted from France are those recognized by the European Medicines Agency (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca and Johnson & Johnson.

Vaccination test is valid if it allows to confirm the completion of a full time vaccination, namely:

2 weeks after the 2nd injection for dual injection vaccines (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);
4 weeks after injection for single injection vaccines (Johnson & Johnson);
2 weeks after injection for vaccines in people with a history of Covid-19 (only 1 injection required).
France considers Albania in the list of orange countries, ie with a low risk of infection.

For those who have not been vaccinated, restrictive measures continue to remain in place. Unvaccinated citizens should travel only for essential reasons (to go to the spouse, or parents to travel to children with a residence permit in France, and students for study purposes)

Even this category travels with the PCR test of the last 72 hours or the Antigen of the last 48 hours.

Thank you for your cooperation,