Në një kohë kur pandemia ka prekur të gjithë botën, infermieret dhe mjekët janë ata që ndodhen në vijën e parë të betejës dhe po trajtojnë pacientët e infektuar. Një infermiere nga Kolorado, Claire Tripeny, e cila punone në kujdesin intensiv, nuk ishte aspak e kënaqur për pagën që merrte.

Ajo fitonte rreth 800 dollarë në javë dhe nuk ndihej sikur po bënte dicka të vlefshme në jetën e saj, ndonëse po shpëtonte jetën e pacientëve të infektuar.

“Nuk isha duke fjetur dhe kam pasur më shumë ankth në jetën time. Unë do të shkoj atje ku nevojiten aftësitë e mia dhe mund të garantohem se kam mbrojtjen e nevojshme”, tha Tripeny në një intervistë.

Në Prill, ajo bëri gati valixhet pasi siguroi një kontratë dy-mujore në New Jersey, vend që ishte vatër e nxehtë Covidit. Në atë punë përfitonte rreth 5200 dollarë në javë, dhe kishte një kontratë që i siguronte mjete adekuate mbrojtëse.

Muaj më vonë, ofertat u rritën për infermierët që trajtonin të infektuarit. Në Sioux Falls, Dakota e Jugut, infermierët mund të fitojnë më shumë se 6,200 dollarë në javë. Oferta e fundit për të ishte një punë në Fargo, Dakota e Veriut dhe i ofronte më shumë se 8,000 dollarë në javë. Disa mund të marrin deri në 10,000 dollarë.

Në fillim të pandemisë, spitalet po konkurronin për ventilatorë, teste Covid-19 dhe pajisje mbrojtëse personale. Tani, në të gjithë vendin janë duke konkurruar për infermierë. Rritja në rastet Covid-19 e ka shndërruar personelin në spitale në një lloj lufte kombëtare të ofertave, me spitalet e gatshme të paguajnë paga të larta për të siguruar infermieret që u nevojiten.

At a time when the pandemic has affected the whole world, nurses and doctors are the ones who are on the front line of battle and are treating infected patients. A Colorado nurse, Claire Tripeny, who worked in the intensive care unit, was not at all happy with the salary she was receiving.

She was earning about $ 800 a week and did not feel like she was doing anything worthwhile in her life even though she was saving the lives of infected patients.

“I was not sleeping and I had more anxiety in my life. “I will go where my skills are needed and I can guarantee that I have the necessary protection,” Tripeny said in an interview.

In April, she packed her bags after securing a two-month contract in New Jersey, Covid’s hotspot. In that job he earned about $ 5,200 a week, and had a contract that provided him with adequate means of protection.

Months later, offers increased for nurses treating the infected. In Sioux Falls, South Dakota, nurses can earn more than $ 6,200 a week. The last offer for him was a job in Fargo, North Dakota and offered him more than $ 8,000 a week. Some can get up to $ 10,000.

At the start of the pandemic, hospitals were competing for fans, Covid-19 tests and personal protective equipment. Now, across the country are competing for nurses. The increase in Covid-19 cases has turned hospital staff into a kind of national bidding war, with hospitals willing to pay high salaries to provide the nurses they need.