Duke nisur nga data 19 prill e deri në fund të muajit, të gjithë qytetarët që do duhet të udhëtojnë drejt Italisë duhet të jenë të pajisur me formularin për përgjigjen negative të tamponit Covid.

Gjithashtu qytetarët duhet të qëndrojnë në autokarantinë për 10 ditë rresht.

Përjashtohen nga ky detyrim personat që janë të detyruar të lëvizin për arsye pune, studimi apo shëndeti dhe do lejohen të qëndrojnë në Itali vetëm 120 orë.

Ky vendim vjen pas firmosjes së urdhëresës nga Ministria e Shëndetësisë ditën e djeshme, por që do të hyjë në fuqi më datë 19.4. 2021.

Starting from April 19 until the end of the month, all citizens who will have to travel to Italy must be provided with the form for the negative answer of the Covid buffer.

Citizens must also stay in the auto quarantine for 10 consecutive days.

Exempted from this obligation are persons who are obliged to move for work, study or health reasons and will be allowed to stay in Italy only 120 hours.

This decision comes after the signing of the ordinance by the Ministry of Health yesterday, but which will enter into force on 19.4. 2021.